Services - 103862-2017

21/03/2017    S56    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителен надзор

2017/S 056-103862

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Министерство на образованието и науката
000695114
бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
София
1000
България
Лице за контакт: Йовко Йовчев
Телефон: +359 29217601
Електронна поща: i.iovchev@mon.bg
Факс: +359 29217612
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mon.bg

Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?CXWlQ2J6BPq6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?CXWlQ2J6BPq6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Министерство на образованието и науката
000695114
бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
София
1000
България
Лице за контакт: Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“, ет. 1, дежурен по деловодство
Телефон: +359 29217474 / +359 29217775
Електронна поща: i.iovchev@mon.bg
Факс: +359 29217612
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mon.bg

Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?CXWlQ2J6BPq6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на оценка на съответствието, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране на техническите паспорти на сградите на обект: (...) Продължава в поле VI.3).

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обектът на обществената поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Настоящата обществена поръчка е за избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране на техническите паспорти на сградите на обект: Ремонт на учебен корпус и физкултурен салон на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Генерал Тошево.

Поръчката е в изпълнение на проект: „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ — гр. Генерал Тошево, по ОПРР 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, за който е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0001.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 020.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на договора за обществената поръчка е Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, находяща се в гр. Генерал Тошево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката са следните:

1.1. Управление, координация и контрол върху изготвянето на инвестиционния проект на обекта, във фаза технически проект.

1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката са следните:

1.1. Управление, координация и контрол върху изготвянето на инвестиционния проект на обекта, във фаза технически проект.

1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката са следните:

1.1. Управление, координация и контрол върху изготвянето на инвестиционния проект на обекта, във фаза технически проект.

1.2. Изготвяне на оценка за съответствие на всички части на техническия проект съгласно изискванията на чл. 142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласувания технически проект, включително съдействие за издаване на разрешение за строеж.

1.3. Управление, координация и контрол на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл. 168 и др. от ЗУТ по време на строителството, така че да се гарантира изпълнението на обекта по всички части в съответствие с техническия проект, изискванията на българското законодателство и възложителя.

1.4. Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи с одобрения проект и изискванията към строителните материали за влагане в строителството.

1.5. Проверка на доставяните на обекта материали и оборудване, свързан с изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и разрешаване влагането им в строежа.

1.6. Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие със съгласувания технически проект с оформяне на съответните актове и протоколи, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.7. Контрол на дейностите по безопасност и здраве по време на строителството, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

1.8. Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обекта в експлоатация и организиране предаването му на възложителя, съгласно ЗУТ.

1.9. Актуализация на технически паспорти, съгласно Наредба № 6/2006 г. за техническите паспорти на строежите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 020.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ОПРР 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“,процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ (...) Продължава в поле II.2.14).
II.2.14)Допълнителна информация

Продължение от поле II.2.13) (...) за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0001 „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ — гр. Генерал Тошево.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят по реда на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП в запечатана непрозрачна опаковка.

В опаковката следва да се съдържат поне следните документи:

1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

В Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП, участникът следва да декларира липсата на основания за отстраняване, произтичащи от чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Стандартният образец на ЕЕДОП може да бъда намерен на http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc

1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

1.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

1.4. Оферта, включваща:

1.4.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

а). Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника или лицето, което представлява участниците в обединението, съгласно договора за създаване на обединението — нотариално заверено (в оригинал);

б). Предложение за изпълнение на поръчката — Образец № 1 към документацията за участие;

в). Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г). Декларация за срока на валидност на офертата;

д) Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и са приложими към предоставяните услуги.

1.4.2. Ценово предложение — Образец от № 2 към документацията за участие.

1.4.3. Опис на представените документи.

1.5. В ЕЕДОП участниците предоставят информацията, изисквана от възложителя, и посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоя.

2. Участникът следва да разполага с валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или валиден лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, ДВ. бр. 51/05.07.2016 г.) за извършване на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор, а за чуждестранните лица — еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Забележка: В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такъв лиценз трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по строителен надзор. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителен надзор.

3. Участникът следва да е вписан в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност или аналогично за чуждестранните лица.

Забележка: Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителен надзор.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с тези критерии за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да удостоверят съответствието си с минималните изисквания към икономическото и финансово състояние с представяне на следния документ:

1.1. Заверено копие от застрахователна полица за валидна застраховка за „Професионална отговорност“.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, застраховката по т. 1.1. следва да бъде представена от всеки от членовете, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителния надзор.

Участникът следва да посочи информацията по т. 1.1. в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние, т. 5 от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните минимални изисквания към икономическото и финансово състояние:

1.1. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му. Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участника и неговите подизпълнители /когато се ползват/ за дейността, която извършват, трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи III категория.

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да удостоверят съответствието си с минималните изисквания към техническите и професионалните способности с представяне на следните документи:

1.1. Списък на поне 2 услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, реализирани от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка следва да се опише накратко съдържанието на всяка услуга, по начин, който да позволи на комисията да установи налице ли е сходство с предмета на поръчката. В списъка следва да се посочат и стойност, дата на възлагане и на приключване на изпълнението на услугата, както и информация за получателите им. Към списъка трябва да се приложат доказателства за извършените услуги.

При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

1.2. Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата в това число:

— Специалист/експерт (3-те имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

— Образование (специалност/професионална квалификация, № на диплома/ № на издадения документ, учебно заведение);

— Опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен изпълнен обект).

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.

За времето на изпълнение на договора, съобразно предвидените срокове за изпълнение на поръчката в договора, изпълнителят е длъжен да осигури участието на експертите до приключването на дейностите, включени в предмета на поръчката.

3. Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в областта на строителния надзор, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

В съответствие с чл. 64, ал. 6 от ЗОП възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.

4. В съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП документите, доказващи съответствието с поставените от възложителя минимални изисквания към техническите и професионалните способности се представят от определения за изпълнител преди сключване на договора.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните минимални изисквания към техническите и професионалните им способности:

1. Участникът да е изпълнил поне 2 дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата за участие.

Забележка: Под „дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни с тези на поръчката“ се имат предвид услуги, свързани с изготвянето на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за минимум 2 /два/ обекта, представляващи сгради с обществено предназначение.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 1. се прилага за обединението като цяло.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 1. се отнася и за всеки 1 от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

2. Участникът трябва да разполага с екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата.

Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката следните ключови експерти:

2.1.Ръководител на екипа — 1 брой, който да отговаря на следните минимални изисквания на възложителя:

— Професионална област (квалификация): строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,или строителство на сгради и съоръжения, или архитект, или еквивалент за всяка от изброените квалификации;

— Специфичен опит: участие в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката.

2.2. Специалист по част архитектура — 1 бр.:

— Професионална област (квалификация): архитект или еквивалентна професионална квалификация;

— Специфичен опит: участие в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката.

6.2.3. Специалист по част конструкции — 1 бр.:

— Професионална област (квалификация): строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, или строителство на сгради и съоръжения, или еквивалентна професионална квалификация;

— Специфичен опит: участие в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката.

2.4. Специалист по част В и К — 1 бр.:

— Професионална област (квалификация): строителен инженер по водоснабдяване и канализация, или еквивалентна професионална квалификация;

— Специфичен опит: участие в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката.

2.5. Специалист по част ОВК — 1 бр.:

— Професионална област (квалификация): инженер по топлотехника, или инженер по отопление, вентилация и климатизация, или еквивалент за всяка от изброените квалификации;

— Специфичен опит: участие в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката.

2.6. Специалист по част електро — 1 бр.:

— Професионална област (квалификация): електроинженер или еквивалентна квалификация;

— Специфичен опит: участие в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката.

2.7. Специалист по част пожарна безопасност — 1 бр.:

— Професионална област (квалификация): инженер със специалност по противопожарна техника и безопасност, или еквивалентна специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните строително-технически норми;

— Специфичен опит: участие в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката.

Продължава в поле VI.3).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора,в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в 1 от следните форми: — парична сума, внесена по сметка IBAN: BG85 BNBG 96613300149101, към БНБ; — банкова гаранция; - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

3. Участникът,определен за изпълнител,избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

5. Всички разходи по гаранцията за изпълнение на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване — за сметка на възложителя.

Повече подробности са указани в проекта на договор в документацията за участие.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/04/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/04/2017
Местно време: 14:00
Място:

Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от поле II.1.1):

Ремонт на учебен корпус и физкултурен салон на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево.

Продължава от поле III.1.3):

2.8. Специалист по безопасност и здраве — 1 бр.:

— Професионална област (квалификация): строителен инженер всички специалности или професионална квалификация строителен техник или еквивалент за всяка от изброените квалификации;

— Специфичен опит: участие в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката.

Същият следва да притежава сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „Координатор по безопасност и здраве“.

2.9. Специалист по част геодезия — 1 бр.:

— Професионална област (квалификация): геодезист, или еквивалентна професионална квалификация;

— Специфичен опит: участие в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката.

2.10. Участникът трябва да разполага с експерт — физическо лице, упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“, включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2.11. Участникът трябва да разполага с експерт — физическо или юридическо лице, който да е вписан в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност или в еквивалентен регистър за чуждестранните участници.

2.12. Участникът трябва да разполага с лице, отговорно за изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци, което е преминало курс на обучение във връзка с прилагането на Наредбата за управление на строителните отпадъци или еквивалент за чуждестранните участници.

Експертите, предложени по т. 2.1 — 2.12 може да отговарят на изискванията за повече от 1 позиция.

3. Участникът да е въвел система за управление на качеството в областта на строителния надзор, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/03/2017