Строителство - 103979-2019

05/03/2019    S45    - - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2019/S 045-103979

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
ДП „Пристанищна инфраструктура, клон „ТП Пристанище Варна“
130316140
пл. „Славейков“ № 1
Варна
9000
България
Лице за контакт: Добрил Добрев
Телефон: +359 52684613
Електронна поща: dobril.dobrev@bgports.bg
Факс: +359 52655902
код NUTS: BG331

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/284

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/284
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Рехабилитация на железопътни коловози и прелези междинен портал и тила на 11 и 12 к.м., пристанище Варна-изток, 17-2 кейово място, пристанище Варна-запад“

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за рехабилитация на железопъти коловози и прелези междинен портал и тила на 11 и 12 к.м., пристанище Варна-изток, 17-2 кейово място, пристанище Варна-запад.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Пристанище Варна-изток и пристанище Варна-запад.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ремонтни деийности и тяхната технологична последователност

1. Направа на нова еластична прелезна настилка на прелез, включва следните видове дейности:

— разбиване на асфалтобетонова настилка, демонтаж железен път с разкомплектоване на материалите и сортиране на склад,

— изгребване и извозване на стар баласт на депо,

— изкоп за земно легло, уплътняване и насипване с инертни материали, трамбоване, заравняване и подсилване на основата,

— доставка и полагане на нов баласт,

— доставка и полагане на подложни фундаменти за еластичната настилка,

— доставка и полагане на оборудвани стоманобетонови траверси, железен път с нивелация и подбиване, уплътняване и превеждане на железния път по ос и ниво,

— огазване с подвижен жп състав,

— добаластиране,

— доставка, полагане и нивелиране на Т-образните бордюри по шаблон,

— доставка и полагане на еластична прелезна настилка.

2. Ремонт на коловози:

— демонтаж железен път с разкомплектоване на материалите и сортиране на склад, изгребване и извозване на стар баласт на депо,

— доставка и полагане на нов баласт,

— доставка и полагане на оборудвани стоманобетонови траверси (подложки и скрепление),

— монтаж на железен път с нивелация и подбиване с ТПМ, уплътняване и превеждане на железния път по ос и ниво,

— огазване с подвижен жп състав,

— доставка и полагане на баласт за добаластиране и планиране на баластовата призма,

3. Ремонт на жп стрелки:

— демонтаж жп стрелки с разкомплектоване на материалите и сортиране на склад, изгребване и извозване на стар баласт на депо,

— доставка и полагане на нов баласт,

— доставка на жп стрелки,

— доставка на дървени широколистни траверси,

— монтаж на стрелки извън железния път,

— монтаж на жп стрелки с нивелация и подбиване с ТПМ, уплътняване и превеждане на жп стрелки по ос и ниво,

— огазване с подвижен жп състав,

— доставка и полагане на баласт за добаластиране и планиране на баластовата призма.

Техническа спецификация на материалите:

Всички елементи, детайли и материали пристигащи на обекта да бъдат придружени с необходимите документи, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република БЪЛГАРИЯ. Не се допуска влагане на материали, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания или имат дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери, извън нормативно допустимите такива.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката — І категория, ІІ група строеж.

Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І категория строеж.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване:

Участниците да имат през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, изпълнен минимум 1 договор за изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на железопътна инфраструктура. За изпълнение предмета на поръчката са необходими минимум следните лица:

Ръководни служители:

— 1 (един) брой ръководител на екипа за изпълнение на СМР — професионална област (квалификация): строителен инженер ТС/ССС/ПГС/пътен инженер „бакалавър“ или еквивалент (в случай че образованието е придобито в друга държава), опит като ръководител на строителни обекти, сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.

Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството.

— 1 (един) брой технически ръководител за изпълнение на СМР — професионална област (квалификация): минимум диплома за средно образование в областта на строителството, опит като технически ръководител на строителни обекти, сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.

— 1 (един) брой отговорник по контрола на качеството — професионална област (квалификация): минимум средно специално техническо образование и да притежава удостоверение или сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент,

— 1 (един) брой координатор по безопасност и здраве — професионална област (квалификация: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.

Участниците, следва да разполагат със строителни машини минимум:

— ТПМ — стрелкова подбивна машина,

— тирфоногаечна машина,

— релсо-отрезна машина,

— релсо-пробивна машина,

— траверсо-пробивна машина,

— вибрационен валяк 8 тона — минимум 2 бр.,

— вибрационен валяк 1,5 тона — минимум 1 бр.,

— комбиниран багер — минимум 2 бр.,

— товарен автомобил — тип самосвал — минимум 4 бр.,

— мини челен товарач — минимум 2 бр.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ?.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/04/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/04/2019
Местно време: 11:00
Място:

пл. „Славейков“ № 1 — административна сграда на клон ТП „Пристанище Варна“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част 6, глава 27, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/02/2019