Строителство - 104026-2019

05/03/2019    S45

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи

2019/S 045-104026

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 248-574577)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Дарина Колева
Електронна поща: Darina.Koleva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396166
Факс: +359 29250063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/izgrajdane_na_obekt_razshirenie_na_gazoprenosnata_infrastruktura_na_bulgartransgaz_ead_paralelno_n-424-c1-2.html

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“

Референтен номер: 180-100
II.1.2)Основен CPV код
45231220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“.

Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в техническата спецификация и приложенията към нея.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/02/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 248-574577

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 15/02/2019
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 06/03/2019
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 18/02/2019
Местно време: 13:00
Да се чете:
Дата: 07/03/2019
Местно време: 13:00
VII.2)Друга допълнителна информация: