Bygge og anlæg - 104033-2019

05/03/2019    S45    - - Bygge og anlæg - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Slagelse: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 045-104033

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
SK Varme A/S
27736904
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.skforsyning.dk/

I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Solvarme Korsør Erhvervspark

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

SK Varme A/S (herefter også betegnet "Bygherre(n)" har fået godkendt projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Korsør Erhvervspark. Projektet omfatter foruden etablering af et nyt solvarmeanlæg, etablering af forbindelsesledning fra solfangeranlægget til udvidelse af pumperum i det nye halmfyrede fjernvarmeanlæg nord for solvarmeanlægget samt varmeveksler mellem solvarme og fjernvarmeanlægget/akkumuleringstank.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 1 899 655.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SK Varme A/S (herefter også betegnet "Bygherre(n)" har fået godkendt projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Korsør Erhvervspark. Projektet omfatter foruden etablering af et nyt solvarmeanlæg, etablering af forbindelsesledning fra solfangeranlægget til udvidelse af pumperum i det nye halmfyrede fjernvarmeanlæg nord for solvarmeanlægget samt varmeveksler mellem solvarme og fjernvarmeanlægget/akkumuleringstank.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er Bygherres opfattelse, at kontrakten i udbudsretlig sammenhæng skal kategoriseres som et bygge- og anlægsindkøb. Det er herved Bygherres vurdering, at hovedformålet med indkøbet er opgradering af det eksisterende varmeanlæg (CPV 45259900-6) og at de vareindkøb, der indgår i kontrakten er integrerede dele af dette bygge- og anlægsarbejde, jf. herved Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20.2.2015.

I overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 817 af 23.8.2005 har Bygherre udbudt kontrakten i underhåndsbud, hvorved der er indhentet 2 tilbud. Efter udmelding af tildelingsbeslutningen har det - grundet ændrede planlovgivningsmæssige forhold - vist sig nødvendigt at placere anlægget på 2 adskilte arealer. Denne ændring, som ikke kunne forudses af hverken Bygherre eller CSP Aalborg A/S - betyder, at den oprindelige økonomiske ramme for projektets realisering (18 000 000 DKK ekskl. moms) er blevet forhøjet med ca. 1 000 000 DKK ekskl. moms.

Bygherre agter at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer), idet Bygherre finder, at kontrakten kan indgås uden forudgående offentliggørelse. Bygherre vil tidligst indgå kontrakt efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 031-070555

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Aalborg CSP A/S
21142042
Aalborg
9000
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 18 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 899 655.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er Bygherres opfattelse, at kontrakten i udbudsretlig sammenhæng skal kategoriseres som et bygge- og anlægsindkøb. Det er herved Bygherres vurdering, at hovedformålet med indkøbet er opgradering af det eksisterende varmeanlæg (CPV 45259900-6) og at de vareindkøb, der indgår i kontrakten er integrerede dele af dette bygge- og anlægsarbejde, jf. herved Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20.2.2015.

I overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 817 af 23.8.2005 har Bygherre udbudt kontrakten (den oprindelige placering af anlægget) i underhåndsbud, hvorved der er indhentet 2 tilbud. Efter udmelding af tildelingsbeslutningen har det - grundet ændrede planlovgivningsmæssige forhold - vist sig nødvendigt at placere anlægget på 2 adskilte arealer. Denne ændring, som ikke kunne forudses af hverken Bygherre eller CSP Aalborg A/S - betyder, at den oprindelige økonomiske ramme for projektets realisering (18 000 000 DKK ekskl. moms) er blevet forhøjet med ca. 1 000 000 DKK ekskl. moms.

Bygherre agter at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer), idet Bygherre finder, at kontrakten kan indgås uden forudgående offentliggørelse. Bygherre vil tidligst indgå kontrakt efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage findes i lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016med senere ændringer. Af § 7, stk. 3 i denne lov følger: "Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende."

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2019