Tjänster - 104052-2015

Visa förkortad version

25/03/2015    S59

Spanien-Bellaterra: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning

2015/S 059-104052

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Fundació Privada Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Nationellt registreringsnummer: G63277776
Postadress: Campus de la UAB – Edificio ICN2 (enfrente de bomberos)
Ort: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Postnummer: 08193
Land: Spanien
Att: Judit Vela, Luis Bellafont
E-post: contracts@icn.cat
Telefon: +34 937372601
Fax: +34 935814602

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: www.icn.cat

Upphandlarprofil: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ICN

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Annan: fundación del sector público
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Annan: investigación
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Servicios de limpieza y desinfección de los locales y dependencias de la Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 14: Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Edificio ICN2, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Servicios de limpieza y desinfección de los locales y dependencias de la Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90911000 Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning, 90911200 Städning av byggnader, 90919200 Kontorsstädning, 90921000 Desinficering och utrotning, 90922000 Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter, 90923000 Desinfestation av råttor

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
330 000 EUR.
Uppskattat värde, exkl. moms: 330 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Antal eventuella förlängningar: 2
I samband med varu- eller tjänstekontrakt som kan förlängas, ange en beräknad tidsram för senare upphandling:
antal månader: 12 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 12 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe de adjudicación del contrato.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: ja
Beskrivning av de särskilda villkoren: Ver Pliego de Cláusulas Particulares.
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Ver cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Particulares, apartado relativo a la personalidad y capacidad del licitador.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Documentación exigida en el apartado 1.2.A de la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Particulares.
Eventuella minimistandardnivåer: La media anual del volumen de negocios en el ámbito de la actividad relativa al objeto del contrato calculada en función de los últimos 3 años deberá ser como mínimo de 600 000 EUR (sin IVA).
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Documentación exigida en el apartado 1.2.B de la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Particulares.
Eventuella minimistandardnivåer:
a) Relación de los principales servicios similares a los del objeto del contrato ejecutados durante los 3 últimos años.
b) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas adoptadas por el empresario para garantizar la calidad y los medios de estudio e investigación de la empresa.
c) Declaración indicando que la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, cumple los mínimos de exigencia requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y la las normativas de calidad, en la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente como son las copias de las fichas técnicas y de seguridad de productos, y la relación de los materiales, medios técnicos y maquinaria de que dispone la empresa para la ejecución del contrato.
d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los últimos tres años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier

Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till nedan angivna kriterier

1. Oferta económica. Viktning 45

2. Mejoras evaluables de forma automática. Viktning 15

3. Propuesta organizativa y funcional. Viktning 30

4. Propuesta de seguimiento medio ambiental. Viktning 5

5. Propuesta de mejoras relativas a ahorro energético. Viktning 5

IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
2015-01 ICN2
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
4.5.2015 - 12:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
spanska.
Annat språk: catalán.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 12.5.2015 - 12:00

Plats:

Edificio ICN2, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Postadress: Via Laietana, 14
Ort: Barcelona
Postnummer: 08003
Land: Spanien
Telefon: +34 935676300
Internetadress: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/tribunal_catala_de_contractes_del_sector_public/adreca_i_telefon/

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: Plazos previstos en el artículo 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20.3.2015