Varer - 104104-2019

05/03/2019    S45    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Slagelse: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)

2019/S 045-104104

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
SK Varme A/S
27736904
Nordvej 6
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
Telefon: +45 52344335
E-mail: seg@horten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a601bde-b1c2-4b04-8caa-f215b474a3fd/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a601bde-b1c2-4b04-8caa-f215b474a3fd/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a601bde-b1c2-4b04-8caa-f215b474a3fd/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a601bde-b1c2-4b04-8caa-f215b474a3fd/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for levering af komponenter og muffemontage for udførelse af fjernvarmeledninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SK Varme A/S (herefter betegnet "Ordregiver") ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale med én leverandør om levering af komponenter og muffemontage for udførelse af fjernvarmeledninger (herefter "Rammeaftalen"). Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 x 12 måneder, således at Rammeaftalens varighed maksimalt kan være 4 år. Ordregiver foretager en løbende udskiftning og nyetablering af forsyningsledninger i forsyningsområde i Slagelse, Korsør og Halskov. Den udbudte Rammeaftale ønskes indgået med henblik på at dække Ordregivers behov i den forbindelse. Bemærk dog, at Rammeaftalen ikke er forpligtende, idet Ordregiver forbeholder sig ret til ved større projekter at udbyde levering af komponenter og muffemontage inkl. fjernvarmestik på særskilt. Rammeaftalen omfatter bl.a. Fjernvarmerør, Præfittings, Muffer og muffemontage samt Levering og montering af alarmsystem.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SK Varme A/S (herefter betegnet "Ordregiver") ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale med én leverandør om levering af komponenter og muffemontage for udførelse af fjernvarmeledninger (herefter "Rammeaftalen"). Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 x 12 måneder, således at Rammeaftalens varighed maksimalt kan være 4 år. Ordregiver foretager en løbende udskiftning og nyetablering af forsyningsledninger i forsyningsområde i Slagelse, Korsør og Halskov. Den udbudte Rammeaftale ønskes indgået med henblik på at dække Ordregivers behov i den forbindelse. Bemærk dog, at Rammeaftalen ikke er forpligtende, idet Ordregiver forbeholder sig ret til ved større projekter at udbyde levering af komponenter og muffemontage inkl. fjernvarmestik på særskilt. Rammeaftalen omfatter bl.a.: Fjernvarmerør, Præfittings, Muffer og muffemontage samt Levering og montering af alarmsystem.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 x 12 måneder, således at Rammeaftalens varighed maksimalt kan være 4 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende: mindstekrav. Tilbudsgiver skal have udført mindst 3 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år. Med ”tilsvarende opgave” forstås levering og montering af fjernvarmerør med en årlig kontraktværdi på mindst 7 000 000 DKK. Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse om referenceopgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde:

(i) en beskrivelse af tilbudsgivers ydelser,

(ii) oplysninger om kontraktpart,

(iii) oplysninger om kontraktens årlige værdi samt

(iv) start- og slutdato for opgaven.

Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde ESPD.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/04/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/06/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/04/2019
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke ret til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Alle spørgsmål vedrørende udbuddet skal uploades på www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der. Tilbudsgivere opfordres til at stille deres spørgsmål senest den den 22.3.2019. Tilbud skal uploades på www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2019