Services - 104113-2022

25/02/2022    S40

Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2022/S 040-104113

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 015-034490)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8862608287
Adres pocztowy: Ge. Andersa 48
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-304
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Gądek
E-mail: gadek-k@mzbwalbrzych.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adres profilu nabywcy: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych

Numer referencyjny: EE/02/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych (wyszczególnionych w pkt. 2 - 5) na terenach oraz w budynkach, w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z zakresem działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Część nr 1 BOK „Śródmieście”

Część nr 2 BOK „Nowe Miasto”

Część nr 3 BOK „Podgórze”

Część nr 4 BOK „Stary Zdrój”

Część nr 5 BOK „Piaskowa Góra - Szczawienko”

Część nr 6 BOK „Sobięcin”

Część nr 7 BOK „Biały Kamień”.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- liczba części, na które można składać oferty - 7,

- maksymalna liczba części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy – 7.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 015-034490

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: 1-7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

Wykaz i krótki opis warunków:

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów:

wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) prowadzony przez Prezydenta

Miasta Wałbrzycha.

Wpis do rejestru działalności regulowanej, powinien uwzględniać co najmniej poniższe rodzaje odpadów:

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

3) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i

gospodarujących odpadami w zakresie działu VII tego rejestru (podstawa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach),

4) aktualne zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydane na podstawie ustawy z dnia

6 września 2001 r. o transporcie drogowym, lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji

na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – aktualną licencję na

wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r., poz.

567) – o ile nie występuje wyłączenie stosowania ustawy o transporcie drogowym na podstawie art. 3 ustawy.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis warunków:

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów:

wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) prowadzony przez Prezydenta

Miasta Wałbrzycha.

Wpis do rejestru działalności regulowanej, powinien uwzględniać co najmniej poniższe rodzaje odpadów:

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

3) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i

gospodarujących odpadami w zakresie działu VII tego rejestru (podstawa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach)

Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych

również wykonuje należycie, usługę trwającą przez okres co najmniej 10 miesięcy i polegającą na:

a) w zakresie zadania nr 1 określonej w pkt III ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 9.000,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 4.000,00 m2,

b) w zakresie zadania nr 2 określonej w pkt III ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 6.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 16.000,00 m2,

c) w zakresie zadania nr 3 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 9.000,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 14.000,00 m2.

d) w zakresie zadania nr 4 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 10.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 10.500,00 m2.

e) w zakresie zadania nr 5 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 13.000,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 47.500,00 m2.

f) w zakresie zadania nr 6 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 5.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 6.000,00 m2.

g) w zakresie zadania nr 7 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 7.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 9.000,00 m2.

3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość

dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi (sprzętem) dostępnymi Wykonawcy w celu realizacji każdej części nr 1-7 zamówienia, na którą

składa ofertę, tj.:

- pojazd z osprzętem (kosiarka, pług śnieżny, przyczepa) umożliwiający należyte wykonywanie usługi – min. 1

szt.,

- kosiarka spalinowa – min. 2 szt.,

- wykaszarka żyłkowa – min. 4 szt.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub ma

możliwość dysponowania liczbą sprzętu odpowiadającą sumie liczby sprzętu wymaganego w częściach

zamówienia, na które składa ofertę.

4. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował

co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za realizację każdej części nr 1- 7 zamówienia, na którą składa ofertę i

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą:

- co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem

zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje

lub ma możliwość dysponowania liczbą osób odpowiadającą liczbie części zamówienia, na które składa ofertę.

5. Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:

1) Przez Wykonawcę samodzielnie, lub

2) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców

występujących wspólnie, lub

3) Przez podmiot udostępniający, samodzielnie.

6. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny

Wykonawca (warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców).

7. Warunek może być spełniony przez Wykonawcę / Wykonawców występujących

Powinno być:

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych

również wykonuje należycie, usługę trwającą przez okres co najmniej 10 miesięcy i polegającą na:

a) w zakresie zadania nr 1 określonej w pkt III ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 7.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 4.000,00 m2,

b) w zakresie zadania nr 2 określonej w pkt III ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 6.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 16.000,00 m2,

c) w zakresie zadania nr 3 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 9.000,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 14.000,00 m2.

d) w zakresie zadania nr 4 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 10.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 10.500,00 m2.

e) w zakresie zadania nr 5 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 13.000,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 47.500,00 m2.

f) w zakresie zadania nr 6 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 5.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 6.000,00 m2.

g) w zakresie zadania nr 7 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 7.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 9.000,00 m2.

3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość

dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi (sprzętem) dostępnymi Wykonawcy w celu realizacji każdej części nr 1-7 zamówienia, na którą

składa ofertę, tj.:

- pojazd z osprzętem (kosiarka, pług śnieżny, przyczepa) umożliwiający należyte wykonywanie usługi – min. 1

szt.,

- kosiarka spalinowa – min. 2 szt.,

- wykaszarka żyłkowa – min. 4 szt.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub ma

możliwość dysponowania liczbą sprzętu odpowiadającą sumie liczby sprzętu wymaganego w częściach

zamówienia, na które składa ofertę.

4. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował

co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za realizację każdej części nr 1- 7 zamówienia, na którą składa ofertę i

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą:

- co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem

zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje

lub ma możliwość dysponowania liczbą osób odpowiadającą liczbie części zamówienia, na które składa ofertę.

5. Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:

1) Przez Wykonawcę samodzielnie, lub

2) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców

występujących wspólnie, lub

3) Przez podmiot udostępniający, samodzielnie.

6. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny

Wykonawca (warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców).

7. Warunek może być spełniony przez Wykonawcę / Wykonawców występujących

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1-7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1-7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/05/2022
Powinno być:
Data: 15/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1-7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 11/03/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: