Tjenesteydelser - 104220-2020

03/03/2020    S44    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Odense: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 044-104220

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Socialstyrelsen
CVR-nummer: 26144698
Postadresse: Edisonsvej 1
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Marie Lund
E-mail: amlu@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 50810943

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://socialstyrelsen.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257481&B=SOCIALSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257481&B=SOCIALSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale på vedligehold og udvikling af it-systemet, VIAS

Sagsnr.: 2019-7088
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører vedligehold og udvikling af it-systemet, VIAS. VIAS er et eksisterende fagsystem, som benyttes af den Nationale Videns- og Specialrådgivningsfunktion (VISO), der er organiseret under Socialstyrelsen. VISO benytter VIAS til visitering, fordeling og behandling af henvendelser fra borgere. VIAS har eksisteret siden 2007 og er blevet videreudviklet af flere eksterne leverandører efterfølgende. Den udbudte opgave omhandler ikke nyudvikling af et system som svarer til det eksisterende system, men derimod om en overdragelse af ansvaret for vedligeholdelse, support og udvikling af det eksisterende system. For nærmere beskrivelse af den udbudte genstand, henvises der til udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50324100
72200000
72212517
72220000
72230000
72250000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) er organiseret under Ordregiver, som er en del af Social- og Indenrigsministeriet. Socialstyrelsen er systemejer for Systemet. VISO er på det sociale område og i specialundervisningen. VISO behandler årligt ca. 1 700 sager, og har ca. 900 interne og eksterne brugere.

Systemet kaldet VIAS er et eksisterende fagsystem, som benyttes af VISO til visitering, fordeling og behandling af henvendelser fra borgere. Systemet har eksisteret siden 2007 og er blevet videreudviklet af flere eksterne leverandører siden. Den nuværende leverandør har stået for vedligehold, support og udvikling af systemet siden 2015.

Systemet indeholder følgende hovedfunktionaliteter:

- Sagsstyring,

- Porteføljestyring,

- Økonomistyring,

- Leverancestyring,

- Data,

- Kommunikation,

- Bruger- og adgangsstyring.

Kommuner og borgere, der har behov for specialiseret rådgivning, kan henvende sig online til VISO via systemets webbaserede brugergrænseflade. I systemet bliver alle indkomne sager visiteret og fordelt mellem VISO-konsulenterne. Herefter viderefordeles sagerne til eksterne specialister, som efterfølgende kan se al relevant sagsinformation i deres webgrænseflade til systemet.

Den udbudte opgave omhandler ikke nyudvikling af et system som svarer til det eksisterende system, men derimod om en overdragelse af ansvaret for vedligeholdelse, support og udvikling af det eksisterende system.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancen / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et sagligt grundlag op til fire (4) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages fire (4) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de mest sammenlignelige referencer. Der vil blive lagt vægt på, at referencerne i videst muligt omfang angår leverance af vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende kildekode baseret på Java.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. nedenfor skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Såfremt en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) søger om prækvalifikation skal dette oplyses under ESPD del ll, punkt A. Herudover skal samtlige deltagere i sammenslutningen, udfylde et særskilt ESPD.

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135,stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135,stk. 4 og 5.

Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1,

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2,

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3,

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5,

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de foregående tre (3) seneste regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv i de anførte regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anføre op til fem (5) referencer, som ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud.

Med sammenlignelig reference forstår ordregiver, at referencerne i videst mulige omfang angår leverance af vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende kildekode baseret på Java.

Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

— Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb,

— Ordregiver vil se bort fra referencer der er ældre,

— For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om,

— Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer);

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder regulering af misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedskrav m.m.

Der henvises i øvrigt til den til udbuddet gældende rammeaftale.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/04/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

I forbindelse med udbudsprocessen, vil det være muligt for ansøger at få begrænset adgang til kildekoden ved datarum. Dette vil foregå i perioden fra d. 16-17.3.2020.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte

ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1;

2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen,

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2020