Services - 104365-2017

21/03/2017    S56    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги, свързани със строителството

2017/S 056-104365

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
София
1784
България
Лице за контакт: Марияна Стойчева
Телефон: +359 2958976
Електронна поща: mariana.stoicheva@cez.bg
Факс: +359 28272171 / 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=58400&companyId=20808
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център — Деловодство
София
1784
България
Лице за контакт: Марияна Стойчева
Телефон: +359 2958976
Електронна поща: mariana.stoicheva@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Оценяване съотв. на инвест. проекти със съществ. изисквания към строежите, упраж. на строит. надзор на енерг. обекти, геод. заснемане и изготвяне на техни. паспорт съгл. чл. 176а от ЗУТ.

Референтен номер: РРS 17-022
II.1.2)Основен CPV код
71500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, реф. № РРS 17-022.

Предметът на поръчката е разделен на 2 обособени позиции, както следва:

1. Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на Регион „Плевен“.

2. Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на Регион „Монтана — Видин“.

Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оценяване съответствието на инвест. проекти със съществ. изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енерг. обекти, геодезич. заснемане и изготвяне на технич. паспорт-регион „Плевен“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31
Основно място на изпълнение:

Регион „Плевен“ обхваща територията на Плевенска и част от Ловешка област (Община Летница, Община Луковит и гр. Угърчин).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на Регион „Плевен“.

Основните видове дейности и приблизителните количества, са както следва: Оценяване на съответствието на инвестиционен проект за външно електрозахранване със съществените изисквания към строежите и процедиране издаване на Разрешение за строеж-120 бр.; Упражняване на строителен надзор и изготвяне на всички актове по време на строителството, организиране и транспортиране на приемателна комисия и процедиране получаване на разрешение за ползване, техническа паспортизация съгласно Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите: при изграждане/реконструкция на трансформаторен пост до 2х800 кVА, електропроводни линии /въздушни или кабелни/ средно напрежение и електропроводни линии /въздушни или кабелни/ ниско напрежение-20 бр., при изграждане на електропроводни линии /въздушни или кабелни/ средно напрежение-30 бр., при изграждане на електропроводни линии /въздушни или кабелни/ ниско напрежение-60 бр., при реконструкция на електропроводни линии /въздушни или кабелни/ НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост-30 бр.; Геодезическо заснемане и вписване в службата по кадастъра с издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР на основание чл. 79, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри обнародвана в ДВ бр. 4 от 13.1.2017 г., както и изготвяне на втори вариант съгласно изискванията на „Приложение към процедура за реализация на присъединяване на потребители и производители към ЕРМ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, № 139/2012, Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация /геодезическо заснемане/ на енергийни обекти в сила от 10.4.2012 г.: за обект до 200 м-60 бр., за обект над 200 м до 500 м-30 бр., за обект над 500 м до 1 000 м-30 бр., за обект над 1 км-30 бр.,за обект БКТП, МТП, МТТ-20 бр.

Изпълнението на договора се извършва в зависимост от техническата готовност и необходимост на възложителя за възлагане на изпълнението и изпълнението на свързаните с изпълнението на настоящата поръчка дейности — проектиране и строителство. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: съответният обект, видовете дейности и количеството им, срокът за изпълнение, цената за съответния обект на база ценовото предложение на изпълнителя, документацията за съответния обект, която се предоставя на изпълнителя, както и друга информация, която възложителят представя на изпълнителя, в случай че е налична и необходима за изпълнението на работите по документа за възлагане на изпълнението. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от възложителя и изпълнителя. Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от 2-те страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 170 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оценяване съответств. на инвестиц. проекти със съществ. изисквания към строежите, упражняване на строит. надзор на енерг. обекти, геод. заснемане и изготвяне на техн. паспорт — регион „Монтана-Видин“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31
Основно място на изпълнение:

Регион „Монтана — Видин“ обхваща територията на Монтанска и Видинска области.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на Регион „Монтана — Видин”.

Основните видове дейности и приблизителните количества, са както следва: Оценяване на съответствието на инвестиционен проект за външно електрозахранване със съществените изисквания към строежите и процедиране издаване на Разрешение за строеж-120 бр.; Упражняване на строителен надзор и изготвяне на всички актове по време на строителството, организиране и транспортиране на приемателна комисия и процедиране получаване на разрешение за ползване, техническа паспортизация съгласно Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите: при изграждане/реконструкция на трансформаторен пост до 2х800 кVА, електропроводни линии /въздушни или кабелни/ средно напрежение и електропроводни линии /въздушни или кабелни/ ниско напрежение-20 бр., при изграждане на електропроводни линии /въздушни или кабелни/ средно напрежение-30 бр., при изграждане на електропроводни линии /въздушни или кабелни/ ниско напрежение-60 бр., при реконструкция на електропроводни линии /въздушни или кабелни/ НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост-30 бр.; Геодезическо заснемане и вписване в службата по кадастъра с издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР на основание чл. 79, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри обнародвана в ДВ бр. 4 от 13.1.2017 г., както и изготвяне на втори вариант съгласно изискванията на „Приложение към процедура за реализация на присъединяване на потребители и производители към ЕРМ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, № 139/2012, Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация /геодезическо заснемане/ на енергийни обекти в сила от 10.4.2012 г.: за обект до 200 м-60 бр., за обект над 200 м до 500 м-30 бр., за обект над 500 м до 1 000 м-30 бр., за обект над 1 км-30 бр.,за обект БКТП, МТП, МТТ-20 бр.

Изпълнението на договора се извършва в зависимост от техническата готовност и необходимост на възложителя за възлагане на изпълнението и изпълнението на свързаните с изпълнението на настоящата поръчка дейности — проектиране и строителство. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: съответният обект, видовете дейности и количеството им, срокът за изпълнение, цената за съответния обект на база ценовото предложение на изпълнителя, документацията за съответния обект, която се предоставя на изпълнителя, както и друга информация, която възложителят представя на изпълнителя, в случай че е налична и необходима за изпълнението на работите по документа за възлагане на изпълнението. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от възложителя и изпълнителя. Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 170 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е вписан в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и да притежава валиден към дата на подаване на офертата Лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (съгласно § 1, ал. 1 от ПЗР към Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор) или Удостоверение от ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен и да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1) и т. 2).

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя заверено от участника копие на валиден Лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (съгласно § 1, ал. 1 от ПЗР към Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор) или Удостоверение от ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Когато участникът е чуждестранно лице, то той следва да представи копие на валиден документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като консултант за извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор в съответствие с чл. 171 от Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ бр. 17/2004 г.).

Информацията по този критерий за подбор се попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б, т. 5).

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя заверено от участника копие на документ за валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейностите извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор.

В случай че участникът е чуждестранно лице се посочва еквивалентен документ за застраховане на професионалната отговорност като консултант за извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор съгласно законодателството на държавата, в която той е установен.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като консултант за извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор с минимална застрахователна сума за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ — 100 000 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

В настоящата процедура могат да участват лицата посочени в чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), които отговарят на изискванията и условията на ЗОП и изискванията и условията на възложителя, описани в решението за откриване на поръчката, обявлението и документацията за участие.

Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— За участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата;

— По отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);

— За участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за съответната обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в 1 от следните форми:

— Парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф. № PPS 17-022 и предмет: „Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, обособена позиция №; или

Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща на изпълнителя цена в размер на стойността на действително извършените и приети работи по единичните цени от количествено-стойностната сметка, приложение към договора. Цените не подлежат на промяна за срока на действие на договора. Финансовите условия и начина на плащане са описани подробно в договора.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на договора за всяка обособена позиция ще се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението и изпълнението на свързаните с изпълнението на настоящата поръчка дейности–проектиране и строителство. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: съответният обект, видовете дейности и количеството им, срокът за изпълнение, цената за съответния обект на база ценовото предложение на изпълнителя, документацията за съответния обект, която се предоставя на изпълнителя, както и друга информация, която възложителят представя на изпълнителя, в случай че е налична и необходима за изпълнението на работите по документа за възлагане на изпълнението. Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/04/2017
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/04/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел II.1.4) Кратко описание: Поръчката включва следните дейности:

А) Оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на доклад за оценка на съответствието и процедиране за издаване на разрешение за строеж; Б) Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително — монтажни работи в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Съставяне и подписване на всички документи, актове, протоколи, заповедни книги и др. по време на строителството, съгласно действащите нормативни разпоредби за контрол, законосъобразно изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи по време на строителството, включително Наредба 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, организиране на приемателна комисия и всички процедури до получаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация; В) Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; Г) Геодезическо заснемане, вписване в службата по кадастъра и предоставяне на удостоверение в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); Д) Геодезическото заснемане, разработено във втори вариант съгласно изискванията на „Приложение към процедура за реализация на присъединяване на потребители и производители към електроразпределителната мрежа (ЕРМ) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, № 139/2012, Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация /геодезическо заснемане/ на енергийни обекти“ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, подробно описани в техническите изисквания за изпълнение на поръчката, както и достъпни на http://www.cez-rp.bg/bg/tehnicheska-informacia/standarti-metodiki/metodiki.html Документацията, изготвена по приложението ще се импортира в географската информационна система (ГИС) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД; Е) Всички административни и организационни дейности по предходните точки, координация, окомплектоване на строителните книжа, внасянето и получаването им по инстанции, заплащане на всички такси и съгласувания и предоставяне на фактурите за възстановяване на сумите от възложителя, окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес — актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др. и информиране на възложителя за липсващи документи; осигуряване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация, представляване на възложителя пред държавни, общински и контролни органи във връзка с изпълнение дейностите от предмета на поръчката.

Продължение от раздел III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции:

Или:

— Банкова гаранция (оригинал) — неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 39 (тридесет и девет месеца) от датата на издаването ѝ. Датата на издаването не може да предхожда датата на Решението на възложителя за избор на изпълнител.

Или:

— Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и отговаря на посочените в документацията изисквания.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/03/2017