Servicii - 104442-2017

21/03/2017    S56    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă 

România-Timişoara: Servicii de transport rutier public

2017/S 056-104442

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

<regulation_20071370> (en_US)

Secțiunea I: Autoritatea competentă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Societatea Metropolitană de Transoprt Timişoara
Str. Intrarea Doinei nr. 2, jud. Timis
Punct(e) de contact: Serviciul Coordonare si Monitorizare Transport
În atenția: Ciprian Vlad
300087 Timişoara
România
Telefon: +40 0749768448
E-mail: smttimisoara@yahoo.com

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorităţii competente
Altele: asociaţie de dezvoltare intercomunitară
I.3)Activitate principală
Servicii de transport pe căi ferate urbane/cu metroul uşor, cu metroul, cu troleibuzul sau cu autobuzul
Altele: biciclete
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorităţi competente

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: da

Municiupiului Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
300030 Timişoara
România

Comuna Ghiroda
Str. Victoria nr. 46
307200 Ghiroda
România

Comuna Dumbrăviţa
Str. Petofi nr. 31
307160 Dumbrăviţa
România

Comuna Moşniţa Nouă
Str. Principală nr. 73
307285 Moşniţa Nouă
România

Comuna Becicherecu Mic
Calea Banatului nr. 9
307040 Becicherecu Mic
România

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului:
Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în aria Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara, prin atribuirea directă unui operator intern.
II.1.2)Tipul contractului, domeniul (domeniile) acoperit(e) de serviciul public de transport
Categoria de servicii nr T-05: Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)
Categoria de servicii nr T-07: Servicii de transport cu troleibuzul
Categoria de servicii nr T-99: Alte servicii de transport
Domenii acoperite de serviciile publice de transportLocul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: .

Cod NUTS RO424

II.1.3)Descrierea succintă a contractului
Operatorul va efectua transport prin curse regulate în aria Societăţii Metropolitane de Transport Timisoara pentru o durată de 10 ani conform Regulamentului 1370-2007.
II.1.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

60112000 - MA09

II.1.5)Informații privind subcontractarea
Este prevăzută subcontractarea: nu
II.2)Cantitatea şi/sau valoarea serviciilor:
Operatorul va efectua cursele regulate cu autobuze, troleibuze, biciclete pe retelele de transport în aria Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara.
II.3)Data de începere şi durata prevăzute ale contractului sau termenul de finalizare
Începere: 24.3.2017
Durata în luni: 120 (de la data atribuirii contractului)
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Parametri de cost pentru plata compensaţiilor:
Compensaţiile se plătesc în lei/km
III.1.2)Informaţii privind drepturile exclusive:
Drepturile exclusive sunt acordate: da
Efectuarea serviciului în aria Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara în mod exclusiv.
III.1.3)Alocarea veniturilor încasate din vânzarea de bilete:
Procentajul alocat operatorului: 100(%) (restul se consideră a fi atribuit autorităţii competente)
III.1.4)Standarde sociale:
Lista de standarde solicitate (incluzând personalul în cauză, detaliile privind drepturile şi obligaţiile contractuale ale acestuia şi condiţiile în care angajaţii sunt consideraţi ca fiind legaţi de serviciile respective): Nu este cauzul
III.1.5)Obligaţii de serviciu public:
Specificaţii: — Operatorul va aplica tarifele de călătorie aprobate de autoritatea contractantă şi va furniza serviciide transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuităţi înconformitate cu politicile naţionale de transport din România cu cerinţele şi reglementările legale învigoare, precum şi în conformitate cu hotărârile adunării generale a SMTT.
— Operatorul va presta serviciul de transport public în conformitate cu principiile continuităţii, frecvenţei, regularităţii şi capacităţii prevăzute în programul de transport.
— Operatorul va presta serviociul de transport public local în conformitate cu indicatorii de calitatecare vor fi prevăzuţi în contract.
— Operatorul va respecta standardele şi cerinţele de siguranţă şi securitate prevăzute în contract şi legislaţia europeană şi naţională.
— Operatorul va presta serviciul de transport public local cu vehicule care vor fi prevăzute în contract
III.1.6)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Capacitatea economică şi financiară

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

Se vor completa ulterior.

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

Se vor completa ulterior.

III.2.2)Cerinţe tehnice

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

Se vor completa ulterior.

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

Se vor completa ulterior.

III.3)Obiective de calitate pentru contractele de servicii
Descriere: Se vor completa ulterior.
Informaţiile şi legitimaţiile de călătorie: se vor completa ulterior
Punctualitatea şi fiabilitatea: se vor completa ulterior
Anularea serviciilor: se vor completa ulterior
Retribuţii şi sancţiuni: se vor completa ulterior
Stadiul de curăţenie a materialului rulant şi a echipamentelor gărilor: se vor completa ulterior
Evaluarea satisfacţiei clienţilor: se vor completa ulterior
Tratarea plângerilor: se vor completa ulterior
Asistenţa acordată persoanelor cu mobilitate redusă: se vor completa ulterior
Altele: se vor completa ulterior

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
unui operator intern [articolul 5 alineatul (2) din 1370/2007]
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Număr de referință al dosarului:
IV.3.2)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
IV.3.3)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
IV.3.4)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
IV.3.5)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.6)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Numele şi adresa operatorului selectat

Regia Autonomă de Transport Timişoara
Take Ionescu nr. 56
300074 Timisoara
România
Telefon: +40 0356803720
Fax: +40 0356003901

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații suplimentare:
VI.2)Căi de atac
VI.2.1)Organismul competent pentru căile de atac

Instanţele competente
România

VI.2.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Se vor preciza ulterior.
VI.2.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Societatea Metropolitană de Transport Timişoara
Timisoara
România

VI.3)Notificarea atribuirii:
Anunţul de atribuire a contractului va fi publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: da
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
16.3.2017