Tjenesteydelser - 104490-2020

Submission deadline has been amended by:  130936-2020
03/03/2020    S44

Danmark-København: Cateringvirksomhed

2020/S 044-104490

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Alle 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rawand Sabir
E-mail: l80j@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/120671405.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/120671405.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/120671405.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Catering og frokost

Sagsnr.: 2020-0009098
II.1.2)Hoved-CPV-kode
55520000 Cateringvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommune udbyder hermed rammeaftale på catering og frokost til alle Kommunens institutioner, kontorer og enheder som ikke har egen kantine i bygningen, eller kan få behovet dækket af egen kantine. Rammeaftalen skal dække alle ad hoc indkøb af catering til arrangementer og frokostordninger til Kommunens medarbejdere. Rammeaftalen indgås med 2 leverandører som inddeles som hhv. nr. 1 og nr. 2 leverandører (kaskade-model), hvor alle ordrer på catering tildeles direkte til leverandør nr. 1. Alle ordrer på frokostordninger, og catering til en samlet pris på over 15 000 DKK gennemføres som et miniudbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55500000 Kantine- og cateringvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på catering- og frokostydelser, herunder levering af buffet, 2- og 3-retters menuer, mødeforplejning, sæsonbetinget buffeter (herunder julefrokostbuffeter) og frokostordninger. Udbuddet omfatter levering af catering og frokost til medarbejdere i institutioner og kontorer i Københavns Kommune, hvor behovet ikke er dækket af egen kantine. Lokationerne vil med denne aftale få mulighed for at bestille cateringmad og frokostordninger til medarbejdere, bl.a. i forbindelse med afholdelse af f.eks. personalefester, julefrokoster og sommerfester. Den vindende leverandør vil primært modtage bestillinger fra de lokationer, som ikke er tilknyttet en kantine, men kan også modtage bestillinger fra øvrige lokationer, såfremt deres egne kantiner ikke kan levere catering eller frokost til et arrangement.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange med 12 måneder (2 x 12 måneder). I alt kan kontrakten forlænges med 24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles krav om at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring og en specifik gennemsnitlig omsætning for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 2 000 000 DKK.

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 15 000 000 DKK (ekskl. moms).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver stiller krav om arbejdstagerrettigheder angående overenskomstmæssig løn, CSR samt kontraktudkast og dertilhørende bilag.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/07/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2024

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, må tilbudsgivere ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1-3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKKtil Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2020