Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 104523-2020

03/03/2020    S44

Dinamarca-Copenhague: Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad

2020/S 044-104523

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Número de identificación fiscal: 17472437
Dirección postal: H.C. Hansens Gade 4
Localidad: København S
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 2300
País: Dinamarca
Persona de contacto: Christoffer Bangild
Correo electrónico: nhj@ski.dk
Teléfono: +45 42301318
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ski.dk
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Indkøbscentral

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Managementsupport

II.1.2)Código CPV principal
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

SKI udbyder på vegne af SKI’s kunder rammeaftale 17.11 om managementsupport. Rammeaftalen omfatter levering af managementkonsulentydelser. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale.

De 5 delaftaler er:

- Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling.

- Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering.

- Delaftale 3: Analyser/evalueringer.

- Delaftale 4: Systemer og styring.

- Delaftale 5: Human Resources.

For det nærmere indhold af ydelser under delaftalerne henvises til pkt. II.2.4 for de respektive delaftaler.

Rammeaftalerne kan anvendes af SKI's kunder, i) hvis kunden var kunde på tidspunktet for offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse, og (ii) kunden stadig er kunde på tidspunktet for anvendelse af rammeaftalen. Kundeliste fremgår af udbudsmaterialet, jf. bilag A.

Der er tale om en frivillig rammeaftale, det vil sige, at delaftalerne ikke etablerer et eksklusivt forhold mellem rammeaftalens leverandører og SKI's kunder.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 000 000 000.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 1 ”Strategi- og organisationsudvikling” dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.

Strategianalyse:

Strategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.

Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- Problemformulering, metodevalg og målgruppe,

- Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview,

- Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.,

- Dataenes validitet og pålidelighed,

- Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling,

- Udarbejde analyserapport.

Strategiudvikling:

Strategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.

Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- Mission, vision og mål,

- Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau,

- Politisk og/eller forretningsstrategi,

- Forretningsmodel,

- Nye forretningsområder,

- Corporate Social Responsibility,

- Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer,

- Internationalisering/globalisering,

- Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.

Strategiimplementering:

Strategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.

Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- Operationalisering af strategi (handlingsplaner),

- Gennemføre handlingsplaner,

- Design af ledelsesinformation,

- Project management,

- Overvågning af det eksterne miljø,

- Håndtering af trusler og muligheder.

Organisationsanalyse og -design:

Organisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.

Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder,

- Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign,

- Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/ udviklings-potentialet inden for analysefeltet,

- Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet,

- Fastlægge krav til organisationsdesign,

- Designe detaljeret organisationsstruktur,

- Udvikling af ledelsesstruktur,

- Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation,

- Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaver.

Strukturimplementering:

Strukturimplementering vedrører omstrukturering af organisations-design.

Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, beslutningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter,

- Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring,

- Gennemføre og monitorere organisationsændring,

- Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring,

- Forandringsledelse,

- Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 65 %
Precio - Ponderación: 35 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 2 ”Forretningsprocesser og effektivisering” dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og ”Offentlig-Privat-Samarbejde”.

Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende 3 kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og offentlig-privat samarbejde (OPS).

Procesanalyse og procesoptimering:

Procesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.

Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.

- forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser,

- benchmarking,

- automatisering af dataflow og informationsstrømme,

- operationsanalyse,

- outsourcing,

- porteføljestyring,

- arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier),

- procesanalyse,

- ressourcestyring,

- workflow management,

- project management,

- planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesser,

- afdækning og udnyttelse de forretningsmæssige muligheder inden for digitalisering, herunder rådgive om de typer af forandringer i ledelse, organisering, arbejdsprocesser mv., der er nødvendige for at sikre en succesfuld implementering af digitaliseringen,

- udvikling af ny forretningsmodel baseret på digitalisering.

Udlicitering:

Udlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.

Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- beskrive opgave der skal udliciteres,

- rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.),

- sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst,

- udlicitering af offentlige opgaver.

Offentlig-privat samarbejde (OPS):

OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktions-omfang og kvalitet.

OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere:

- kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber,

- kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller,

- rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP,

- netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 65 %
Precio - Ponderación: 35 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 3: Analyser/evalueringer

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 3 ”Analyser/evaluering” dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.

Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.

Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.

Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgende art:

- udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.),

- udarbejdelse af surveys (f.eks. borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser),

- kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder,

- analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse,

- beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultat-dokumentation mv.,

- policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter,

- målgruppeanalyser (såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, komorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.),

- økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 65 %
Precio - Ponderación: 35 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 4: Systemer og styring

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 4 ”Systemer og styring” dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.

Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.

Finans- og økonomistyring:

Finans- og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.

Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- fastlæggelse af økonomistyringsprincipper,

- planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller,

- økonomisk og finansiel rådgivning,

- optimering af økonomifunktionen og tilhørende processer.

Kvalitets- og risikostyring:

Kvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.

Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring,

- fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring,

- skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer,

- rådgive om kontrolsystemer,

- rådgive om compliances med krav og standarder,

- fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 65 %
Precio - Ponderación: 35 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 5: Human Resources

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 5 ”Human Resources” dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.

Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærds-udvikling samt personalepolitik.

Leder- og medarbejderudvikling:

Leder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.

Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov,

- intern talentudvælgelse og –udvikling,

- lederskab og ledelsesfilosofi,

- værdibaseret ledelse,

- situationsbestemt ledelse,

- principper for delegering,

- coaching,

- 360 grads evalueringer,

- rådgive om motivation,

- håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø,

- konflikthåndtering,

- videnstyring og –deling,

- kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål,

- karriereplanlægning,

- efteruddannelse.

Kultur- og adfærdsudvikling:

Kultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.

Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de forretningsmæssige /organisatoriske behov,

- fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur,

- udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding,

- planer for lokal implementering,

- konsekvensanalyse af planlagte tiltag.

Personalepolitik:

Personalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.

Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

- personalepolitiske emner,

- politik for fastholdelse af medarbejderelønpolitik,

- fastlægge incitamentsstruktur,

- fastlægge principper for uddannelsesplanlægning,

- seniorpolitik.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 65 %
Precio - Ponderación: 35 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 108-263274
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 1
Denominación:

Strategi- og organisationsudvikling - 17.11 Konsulenterne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: 17.11 Konsulenterne - Befuldmægtiget: Globeteam A/S
Localidad: Virum
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: A-2 A/S
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Nextpuzzle/epikon ApS
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Carve Consulting P/S
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Teknologisk Institut
Localidad: Taastrup
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Quorum Consulting PS
Localidad: Skodsborg
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 1
Denominación:

Strategi- og organisationsudvikling - PA Consulting Group A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PA Consulting Group A/S
Localidad: Nordhavn
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 1
Denominación:

Strategi- og organisationsudvikling - Rambøll Management Consulting A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Rambøll Management Consulting A/S
Localidad: København S
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 1
Denominación:

Strategi- og organisationsudvikling - Valcon A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Valcon A/S
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 1
Denominación:

Strategi- og organisationsudvikling - Deloitte + Struensee & Co

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Deloitte + Struensee & Co, Befuldmægtiget: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Struensee & Co. Management Consulting P/S
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 1
Denominación:

Strategi- og organisationsudvikling - Devoteam Management Consulting A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Devoteam Management Consulting A/S
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 1
Denominación:

Strategi- og organisationsudvikling - Pluss-Konsortiet

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Pluss-Konsortiet, Befuldmægtiget: Pluss Leadership A/S
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Syddansk Universitet
Localidad: Odense M
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Oxford Group
Localidad: Frederiksberg
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Realize ApS
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Kantar Gallup A/S
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haderslev (UC SYD)
Localidad: Esbjerg Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 1
Denominación:

Strategi- og organisationsudvikling - The Boston Consulting Group Nordic AB

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: The Boston Consulting Group Nordic AB
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 1
Denominación:

Strategi- og organisationsudvikling - Accenture A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accenture A/S
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 1
Denominación:

Strategi- og organisationsudvikling - Implement Consulting Group P/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Implement Consulting Group P/S
Localidad: Hellerup
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 300 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 2
Denominación:

Forretningsprocesser og effektivisering - Accenture A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accenture A/S
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 450 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 2
Denominación:

Forretningsprocesser og effektivisering - KPMG P/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: KPMG P/S
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 450 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 2
Denominación:

Forretningsprocesser og effektivisering - PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Localidad: Hellerup
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 450 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 2
Denominación:

Forretningsprocesser og effektivisering - The Boston Consulting Group Nordic AB

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: The Boston Consulting Group Nordic AB
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 450 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 2
Denominación:

Forretningsprocesser og effektivisering - 17.11 Konsulenterne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: 17.11 Konsulenterne - Befuldmægtiget: Globeteam A/S
Localidad: Virum
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: A-2 A/S
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Nextpuzzle/Epikon ApS
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Carve Consulting P/S
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Teknologisk Institut
Localidad: Høje Taastrup
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Quorum Consulting PS
Localidad: Skodsborg
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 450 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 2
Denominación:

Forretningsprocesser og effektivisering - Devoteam Management Consulting A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Devoteam Management Consulting A/S
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 450 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 2
Denominación:

Forretningsprocesser og effektivisering - Qvartz P/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: QVARTZ P/S
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 450 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 2
Denominación:

Forretningsprocesser og effektivisering - PA Consulting Group A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PA Consulting Group A/S
Localidad: Nordhavn
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 450 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 2
Denominación:

Forretningsprocesser og effektivisering - Rambøll Management Consulting A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Rambøll Management Consulting A/S
Localidad: København S
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 450 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 2
Denominación:

Forretningsprocesser og effektivisering - Deloitte + Struensee & Co

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Deloitte + Struensee & Co - Befuldmægtiget Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Struensee & Co. Management Consulting P/S
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 450 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Analyser/evalueringer - Pluss-Konsortiet

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Pluss-Konsortiet, Befuldmægtiget: Pluss Leadership A/S
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Syddansk Universitet
Localidad: Odense M
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Oxford Group
Localidad: Frederiksberg
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Realize ApS
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Kantar Gallup A/S
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haderslev (UC SYD)
Localidad: Esbjerg Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Analyser/evalueringer - BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Localidad: Aarhus C
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Analyser/evalueringer - Accenture A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accenture A/S
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Analyser/evalueringer - Rambøll Management Consulting A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Rambøll Management Consulting A/S
Localidad: København S
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Analyser/evalueringer - The Boston Consulting Group Nordic AB

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: The Boston Consulting Group Nordic AB
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Analyser/evalueringer - KPMG P/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: KPMG P/S
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Analyser/evalueringer - Devoteam Management Consulting A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Devoteam Management Consulting A/S
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Analyser/evalueringer - PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Localidad: Hellerup
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Analyser/evalueringer - COWI A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: COWI A/S
Localidad: Kongens Lyngby
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Analyser/evalueringer - Implement Consulting Group P/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 17
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Implement Consulting Group P/S
Localidad: Hellerup
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 4
Denominación:

Systemer og styring - Accenture A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accenture A/S
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 4
Denominación:

Systemer og styring - BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Localidad: Aarhus C
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 3
Denominación:

Systemer og styring - Ernst & Young Nordic

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Ernst & Young Nordic. Befuldmægtiget: Ernst & Young PS
Localidad: Frederiksberg
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Ernst & Young AS
Localidad: Oslo
Código NUTS: NO NORGE
País: Noruega
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Ernst & Young AB
Localidad: Stockholm
Código NUTS: SE SVERIGE
País: Suecia
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Ernst & Young OY
Localidad: Helsingki
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
País: Finlandia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 4
Denominación:

Systemer og styring - Implement Consulting Group P/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Implement Consulting Group P/S
Localidad: Hellerup
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 4
Denominación:

Systemer og styring - KPMG P/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: KPMG P/S
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 4
Denominación:

Systemer og styring - PA Consulting Group A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PA Consulting Group A/S
Localidad: Nordhavn
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 4
Denominación:

Systemer og styring - Peak-Summit Consulting

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Peak-Summit Consulting. Befuldmægtiget: Peak Consulting Group ApS
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Summit Consulting A/S
Localidad: Hørsholm
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 4
Denominación:

Systemer og styring - PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Localidad: Hellerup
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 4
Denominación:

Systemer og styring - Rambøll Management Consulting A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Rambøll Management Consulting A/S
Localidad: København S
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 4
Denominación:

Systemer og styring - The Boston Consulting Group Nordic AB

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: The Boston Consulting Group Nordic AB
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 5
Denominación:

Human Resources - MUUSMANN-Operate Spitze

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Muusmann-Operate Spitze. Befuldmægtiget: Muusmann A/S
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Operate A/S
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Spitze & Co A/S
Localidad: Gentofte
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 5
Denominación:

Human Resources - Accenture A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accenture A/S
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 5
Denominación:

Human Resources - The Boston Consulting Group Nordic AB

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: The Boston Consulting Group Nordic AB
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 5
Denominación:

Human Resources - Genitor ApS

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Genitor ApS
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 5
Denominación:

Human Resources - Valcon-Mannaz

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Valcon-Mannaz. Befuldmægtiget: Valcon A/S
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Mannaz A/S
Localidad: Hørsholm
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 5
Denominación:

Human Resources - Pluss-Konsortiet

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Pluss-konsortiet. Befuldmægtiget: Pluss Leadership A/S
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Syddansk Universitet
Localidad: Odense M
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haderslev (UC SYD)
Localidad: Esbjerg Ø
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Realize ApS
Localidad: København S
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Oxford Group A/S
Localidad: Frederiksberg
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Kantar Gallup A/S
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 5
Denominación:

Human Resources - Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Localidad: København C
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 5
Denominación:

Human Resources - Rambøll Management Consulting A/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Rambøll Management Consulting A/S
Localidad: København S
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 5
Denominación:

Human Resources - Implement Consulting Group P/S

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Implement Consulting Group P/S
Localidad: Hellerup
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17.11
Lote nº: Delaftale 5
Denominación:

Human Resources - Peak-Summit Consulting

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 14
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Peak-Summit Consulting. Befuldmægtiget: Peak Consulting Group ApS
Localidad: København
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Summit Consulting A/S
Localidad: Hørsholm
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135 og 136. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU) er gjort til obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136. Tilbudsgiver må endvidere ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.).

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Vedrørende punkterne II.1.5 og II.2.6 til de enkelte delaftaler: Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 1.000 - 1.275 mio. DKK. Den samlede anslåede værdi for Delaftale 1 er 300-400 mio. DKK. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 2 er 450 - 550 mio. DKK. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 3 er 100 - 125 mio. DKK. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 4 er 100 - 125 mio. DKK. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 5 er 50 - 75 mio. DKK. De anførte intervaller er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens reelle værdi. Intervallernes nedre grænse er således udtryk for SKI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens og delaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallernes øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen og delaftalerne i deres løbetid. Henset til at intervallerne er udtryk for kvalificerede skøn, vil den konkrete omsætning på rammeaftalen dog kunne afvige fra intervallerne, og således ligge både over intervallernes øvre grænse og under intervallernes nedre grænse.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i en hver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Det i afsnit IV.1.3) angivne antal deltagere i rammeaftalen er udtryk for det samlede antal deltagere på tværs af de 5 delaftaler. Se under de enkelte delaftaler for oplysninger om antal deltagere i den enkelte delaftale.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/02/2020