Dostawy - 104530-2017

21/03/2017    S56    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Opole: Wyroby diagnostyczne

2017/S 056-104530

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
ul. Kośnego 55
45-372 Opole
Polska
Tel.: +48 774413808
E-mail: zamowienia@rckik-opole.com.pl
Faks: +48 774410821

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rckik-opole.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi: HBsAg, anty-HCV, anty-HIV 1/2, krętek blady oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Ul. Kośnego 55, 45-372 Opole.

Kod NUTS PL522

II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi: HBsAg, anty-HCV, anty-HIV 1/2, krętek blady oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów dla ok. 130 000 donacji na okres 48 miesięcy.
Szacunkowy koszt bez VAT:
Zakres: między 2 000 000 i 3 000 000 PLN

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33124130, 33124100 - PA02

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
8.5.2017
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
Odpowiednie rządowe strony internetowe, gdzie można uzyskać informacje dotyczące

przepisów podatkowych http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/informacje-podstawowe

przepisów o ochronie środowiska http://www.gios.gov.pl/pl/

ochrony zatrudnienia i warunków pracy https://www.pip.gov.pl/pl/

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.3.2017