Услуги - 104546-2019

06/03/2019    S46    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Обединено кралство-Лондон: Консултантски услуги в областта на имуществото

2019/S 046-104546

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски банков орган
Пощенски адрес: One Canada Square
Град: London
код NUTS: UKI4
Пощенски код: E14 5AA
Държава: Обединено кралство
Лице за контакт: Procurement Team
Електронна поща: tenders@eba.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://eba.europa.eu

Адрес на профила на купувача: http://eba.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4557
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Консултантски услуги в областта на имуществото

Референтен номер: EBA/2018/15/CSU/SER/OP
II.1.2)Основен CPV код
70000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на услуги за подпомагане на Европейския банков орган при разпореждане с наетите от него офис площи на адрес: One Canada Square, London E14 5AA, и възможните преговори с наемодателя относно имуществените щети.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 GBP
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
70220000
70300000
71250000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: UKI42
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите, които ще се предоставят, ще включват консултантски услуги за нежилищна собственост, маркетинг на имота, консултиране относно предимствата на получените оферти, договаряне на срокове и подпомагане на юридическите консултанти на ЕБО при изготвянето на правна документация и договаряне на отговорността за имуществени щети.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Задължително посещение на място в офисите на ЕБО в Лондон ще се проведе на 12.3.2019 г. с начало 10:00 ч. местно време в Обединеното кралство. Оферентите трябва да резервират времеви интервал за посещението на място с писмена заявка на адрес tenders@eba.europa.eu до 8.3.2019 г. (12:00 ч.), местно време в Обединеното кралство, като посочат лицето, което ще присъства на посещението на място. Броят на лицата, които ще присъстват на посещението на място, ще бъде ограничен до 2-ма души на оферент.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/04/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/04/2019
Местно време: 10:00
Място:

Европейски банков орган, 1 Canada Square, London E14 5AA, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъства максимум по 1 представител на оферент. От съображения за сигурност и за да присъстват на отварянето, оферентите трябва да информират ЕБО по електронната поща за намерението си да участват, поне 3 работни дни преди заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейски банков орган
Пощенски адрес: One Canada Square Floor 46
Град: London
Пощенски код: E14 5AA
Държава: Обединено кралство

Интернет адрес: http://www.eba.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/02/2019