Услуги - 104556-2019

06/03/2019    S46    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Концепция, реализация и опериране на информационни решения на Съда на Европейския съюз

2019/S 046-104556

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Лице за контакт: Cour de Justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
Електронна поща: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.curia.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4412
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Концепция, реализация и опериране на информационни решения на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Основен CPV код
72000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази обществена поръчка включва предоставянето на следните услуги:

— анализ и концепция за информационни решения (нови или развиване на съществуващи),

— подробна техническа спецификация на информационни решения (нови или развиване на съществуващи) на базата на файл с концепция,

— реализация на информационни решения (нови или развиване на съществуващи) (на базата на файл с концепция и подробни технически спецификации),

— корекция на грешки в работата на информационните решения и помощ на ниво 3,

— хомологиране на информационни решения (нови или развиване на съществуващи),

— управление на рамката за разработка,

— помощ на ниво 1 и 2 за потребителите (Helpdesk електронно, мобилно, по телефона),

— експлоатация на инфраструктурите на Съда (включително мрежи и мултимедия),

— телефонна централа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Анализ, концепция и акредитация на информационни решения

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72820000
72223000
72226000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— анализ и концепция на информационни решения,

— акредитация на информационни решения.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реализация на информационни решения

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72212000
72246000
72267000
72227000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— техническа спецификация на информационни решения,

— реализация на информационни решения,

— корекция на информационни решени и помощ на ниво 3,

— управление на рамката за разработка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Операции и помощ за потребителя

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72710000
72720000
72611000
71311300
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Helpdesk,

— управление на инфраструктури,

— телефонна централа,

— помощ и инфраструктура при поискване,

— мултимедийна помощ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/04/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/04/2019
Местно време: 15:00
Място:

Съд на Европейския съюз, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

— Обособена позиция 1 ще доведе до рамков договор с един оператор,

— Обособена позиция 2 ще доведе до рамков договор с един оператор,

— Обособена позиция 3 ще доведе до директен договор с един оператор.

Задаването на обособена позиция 1 ще бъде ексклузивно по отношение на обособени позиции 2 и 3. В случай, че един и същ кандидат получи най-добрата оценка за обособена позиция 1 и за друга обособена позиция, присъждането ще стане в съответствие с преференциалния избор, посочен от кандидата в приложение 6 от тръжните спецификации.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 43032100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/02/2019