Услуги - 104556-2019

06/03/2019    S46

Люксембург-Люксембург: Концепция, реализация и опериране на информационни решения на Съда на Европейския съюз

2019/S 046-104556

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Cour de Justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
Електронна поща: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.curia.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4412
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Концепция, реализация и опериране на информационни решения на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази обществена поръчка включва предоставянето на следните услуги:

— анализ и концепция за информационни решения (нови или развиване на съществуващи),

— подробна техническа спецификация на информационни решения (нови или развиване на съществуващи) на базата на файл с концепция,

— реализация на информационни решения (нови или развиване на съществуващи) (на базата на файл с концепция и подробни технически спецификации),

— корекция на грешки в работата на информационните решения и помощ на ниво 3,

— хомологиране на информационни решения (нови или развиване на съществуващи),

— управление на рамката за разработка,

— помощ на ниво 1 и 2 за потребителите (Helpdesk електронно, мобилно, по телефона),

— експлоатация на инфраструктурите на Съда (включително мрежи и мултимедия),

— телефонна централа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Анализ, концепция и акредитация на информационни решения

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72820000 Услуги по тестване на компютри
72223000 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии
72226000 Консултантски услуги по приемни изпитвания на системен софтуер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— анализ и концепция на информационни решения,

— акредитация на информационни решения.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реализация на информационни решения

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72212000 Услуги по програмиране на приложен софтуер
72246000 Консултантски услуги по компютърни системи
72267000 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер
72227000 Консултантски услуги, свързани с интегриране на софтуер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— техническа спецификация на информационни решения,

— реализация на информационни решения,

— корекция на информационни решени и помощ на ниво 3,

— управление на рамката за разработка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Операции и помощ за потребителя

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72710000 Услуги, свързани с локални мрежи
72720000 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние
72611000 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи
71311300 Технически препоръки и консултации по изграждане на инфраструктура
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Helpdesk,

— управление на инфраструктури,

— телефонна централа,

— помощ и инфраструктура при поискване,

— мултимедийна помощ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/04/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/04/2019
Местно време: 15:00
Място:

Съд на Европейския съюз, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

— Обособена позиция 1 ще доведе до рамков договор с един оператор,

— Обособена позиция 2 ще доведе до рамков договор с един оператор,

— Обособена позиция 3 ще доведе до директен договор с един оператор.

Задаването на обособена позиция 1 ще бъде ексклузивно по отношение на обособени позиции 2 и 3. В случай, че един и същ кандидат получи най-добрата оценка за обособена позиция 1 и за друга обособена позиция, присъждането ще стане в съответствие с преференциалния избор, посочен от кандидата в приложение 6 от тръжните спецификации.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/02/2019