Υπηρεσίες - 104556-2019

06/03/2019    S46

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία λύσεων πληροφορικής του Δικαστηρίου

2019/S 046-104556

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Cour de Justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.curia.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4412
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία λύσεων πληροφορικής του Δικαστηρίου

Αριθμός αναφοράς: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

— ανάλυση και σχεδιασμός λύσεων πληροφορικής (νέων ή εξέλιξη των υφιστάμενων),

— αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές λύσεων πληροφορικής (νέων ή εξέλιξη των υφιστάμενων) βάσει ενός φακέλου σχεδιασμού,

— υλοποίηση λύσεων πληροφορικής (νέων ή εξέλιξη των υφιστάμενων) (βάσει ενός φακέλου σχεδιασμού και αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών),

— διόρθωση των σφαλμάτων λειτουργίας των λύσεων πληροφορικής και υποστήριξη επιπέδου 3,

— έγκριση λύσεων πληροφορικής (νέων ή εξέλιξη των υφιστάμενων),

— διαχείριση του πλαισίου ανάπτυξης,

— υποστήριξη επιπέδου 1 και 2 στους χρήστες (Helpdesk πληροφορικής, κινητών συσκευών, τηλεφωνίας),

— εκμετάλλευση των υποδομών του Δικαστηρίου (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων και των πολυμέσων),

— τηλεφωνικό κέντρο.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 55 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάλυση, σχεδιασμός και έγκριση των λύσεων πληροφορικής

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72820000 Υπηρεσίες δοκιμών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
72223000 Υπηρεσίες αναθεώρησης απαιτήσεων τεχνολογίας της πληροφορίας
72226000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

— ανάλυση και σχεδιασμός λύσεων πληροφορικής,

— έγκριση λύσεων πληροφορικής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υλοποίηση λύσεων πληροφορικής

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72212000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών
72246000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής
72267000 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού
72227000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ολοκλήρωσης λογισμικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

— τεχνικές προδιαγραφές λύσεων πληροφορικής,

— υλοποίηση λύσεων πληροφορικής,

— διόρθωση λύσεων πληροφορικής και υποστήριξη επιπέδου 3,

— διαχείριση πλαισίου ανάπτυξης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Λειτουργίες και υποστήριξη χρήστη

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72710000 Υπηρεσίες τοπικού δικτύου
72720000 Υπηρεσίες δικτύου ευρείας ζώνης
72611000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών
71311300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για υποδομή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

— Helpdesk,

— εκμετάλλευση των υποδομών,

— τηλεφωνικό κέντρο,

— υποστήριξη και υποδομές κατόπιν αιτήματος,

— βοήθεια στα πολυμέσα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/04/2019
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/04/2019
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

— από την παρτίδα 1 θα προκύψει μια σύμβαση-πλαίσιο με έναν μόνο ανάδοχο,

— από την παρτίδα 2 θα προκύψει μια σύμβαση-πλαίσιο με έναν μόνο ανάδοχο,

— από την παρτίδα 3 θα προκύψει μια απευθείας σύμβαση με έναν μόνο ανάδοχο.

Η ανάθεση της παρτίδας 1 θα έχει αποκλειστικό χαρακτήρα ως προς τις παρτίδες 2 και 3. Στην περίπτωση που ένας ίδιος υποψήφιος λάβει την καλύτερη αξιολόγηση στην παρτίδα 1 και σε μια άλλη παρτίδα, η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την προτίμηση που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στο παράρτημα 6 της συγγραφής υποχρεώσεων.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/02/2019