Servicii - 104556-2019

06/03/2019    S46

Luxemburg-Luxemburg: Proiectarea, implementarea și activitățile privind soluțiile informatice ale Curții de Justiție

2019/S 046-104556

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Cour de Justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
E-mail: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4412
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectarea, implementarea și activitățile privind soluțiile informatice ale Curții de Justiție

Număr de referinţă: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestui contract este furnizarea următoarelor servicii:

— analiza și proiectarea soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente),

— specificația tehnică detaliată a soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente) pe baza unui dosar de proiectare,

— realizarea soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente) (pe baza unui dosar de proiectare și a unor specificații tehnice detaliate),

— corectarea erorilor de operare a soluțiilor informatice și suport de nivelul 3,

— omologarea soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente),

— gestionarea cadrului de dezvoltare,

— suport de nivelul 1 și 2 pentru utilizatori (serviciu de asistență informatică, mobilă, telefonică),

— exploatarea infrastructurilor Curții (inclusiv rețele și multimedia),

— servicii de centrală telefonică.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 55 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analiza, proiectarea și certificarea soluțiilor informatice

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72820000 Servicii de testări informatice
72223000 Servicii de analiză a cerinţelor tehnologiei informaţiilor
72226000 Servicii de consultanţă privind verificarea acceptării de software de sistem
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

—analiza și proiectarea soluțiilor informatice,

— omologarea soluțiilor informatice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta site-ul indicat în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Realizarea soluțiilor informatice

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212000 Servicii de programare de software de aplicaţie
72246000 Servicii de consultanţă privind sistemele
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
72227000 Servicii de consultanţă privind integrarea software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— specificația tehnică a soluțiilor informatice,

— realizarea soluțiilor informatice,

— corectarea soluțiilor informatice și suportul de nivelul 3,

— gestionarea cadrului de dezvoltare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta site-ul indicat în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Operațiuni și asistență pentru utilizatori

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72710000 Servicii de reţele locale
72720000 Servicii de reţele la mare distanţă
72611000 Servicii de asistenţă tehnică informatică
71311300 Servicii de consultanţă în infrastructură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— Birou de asistență,

— operarea infrastructurilor,

— servicii de centrală telefonică,

— asistență și infrastructură la cerere,

— asistență multimedia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta site-ul indicat în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta site-ul indicat în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta site-ul indicat în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/04/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 8 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/04/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUXEMBURG.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

—lotul 1 va produce un contract-cadru cu un singur operator,

— lotul 2 va produce un contract-cadru cu un singur operator,

— lotul 3 va produce un contract direct cu un singur operator.

Atribuirea lotului 1 va fi exclusivă în raport cu loturile 2 și 3. În cazul în care același ofertant primește cea mai bună evaluare din lotul 1 și din alt lot, atribuirea se va face în conformitate cu alegerea preferențială indicată de ofertant în anexa 6 din caietul de sarcini.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta site-ul indicat în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/02/2019