Služby - 104556-2019

06/03/2019    S46

Luxembursko-Luxemburg: Návrh, zavedenie a prevádzkovanie IT riešení Súdneho dvora

2019/S 046-104556

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Cour de Justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
E-mail: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4412
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Návrh, zavedenie a prevádzkovanie IT riešení Súdneho dvora

Referenčné číslo: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom obstarávania je poskytovanie týchto služieb:

— analýza a návrh (nových alebo vylepšených existujúcich) IT riešení,

— podrobná technická špecifikácia (nových alebo vylepšených existujúcich) IT riešení na základe dokumentácie k návrhu,

— zavedenie (nových alebo vylepšených existujúcich) IT riešení (na základe dokumentácie k návrhu a podrobných technických špecifikácií),

— oprava funkčných nedostatkov IT riešení a podpora úrovne 3,

— homologizácia (nových alebo vylepšených existujúcich) IT riešení,

— riadenie rozvojového rámca,

— podpora úrovne 1 a 2 pre používateľov (technická podpora v oblasti IT, mobilná, telefonická technická podpora – helpdesk),

— prevádzkovanie infraštruktúr Dvora audítorov (vrátane sietí a multimédií),

— telefónna ústredňa.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 55 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Analýza, návrh a homologizácia IT riešení

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72820000 Testovanie počítačov
72223000 Prehodnotenie požiadaviek na informačné technológie
72226000 Poradenstvo pri preberacích skúškach systémového softvéru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis obstarávania:

— analýza a návrh IT riešení,

— homologizácia IT riešení.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zavedenie IT riešení

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72212000 Programovanie aplikačného softvéru
72246000 Systémové poradenstvo
72267000 Služby na údržbu a opravu softvéru
72227000 Poradenstvo pri integrácii softvéru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis obstarávania:

— technická špecifikácia IT riešení,

— zavedenie IT riešení,

— oprava nedostatkov IT riešení a podpora úrovne 3,

— riadenie rozvojového rámca.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prevádzka a používateľská podpora

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72710000 Služby pre lokálne siete LAN
72720000 Služby pre siete typu WAN
72611000 Technické počítačové podporné služby
71311300 Poradenské služby pre oblasť infraštruktúry
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis obstarávania:

— technická podpora (helpdesk),

— prevádzka infraštruktúr,

— telefónna ústredňa,

— podpora a infraštruktúra na požiadanie,

— asistenčné služby týkajúce sa multimédií.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/04/2019
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29/04/2019
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Súdny dvor Európskej únie, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

— pre časť 1 bude uzatvorená 1 rámcová zmluva s jediným prevádzkovateľom,

— pre časť 2 bude uzatvorená 1 rámcová zmluva s jediným prevádzkovateľom,

— pre časť 3 bude uzatvorená 1 priama zmluva s jediným prevádzkovateľom.

Pridelenie časti 1 bude výlučne so zreteľom na časti 2 a 3. V prípade, že ten istý uchádzač dostane najlepšie hodnotenie pre časť 1 a inú časť, pridelenie sa uskutoční v súlade s preferenčnou voľbou, ktorú uchádzač uviedol v prílohe 6 súťažných podkladov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2019