Dostawy - 104886-2021

02/03/2021    S42

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne

2021/S 042-104886

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-639899)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Murcki Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 2
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-749
Państwo: Polska
E-mail: zp@szpitalmurcki.pl
Tel.: +48 322556130
Faks: +48 322556337
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalmurcki.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Numer referencyjny: ZP/5980/20
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków w rozbiciu na 47 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części („pakiety”) zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639899

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/03/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/03/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: