Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 104955-2023

20/02/2023    S36

Nederland-Zwolle: Snoeien van heggen

2023/S 036-104955

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: N.V. ROVA Holding
Nationaal identificatienummer: 91861058
Postadres: Steinfurtstraat 2
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8028PP
Land: Nederland
Contactpersoon: Sander Slagman
E-mail: s.slagman@proviel.nl
Telefoon: +31 613328829
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rova.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288858/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288858/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle en Zwartewaterland

Referentienummer: 2023-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77342000 Snoeien van heggen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten Zwolle en Zwartewaterland zijn eigenaar van diverse percelen hagen en heesters binnen hun gemeentegrenzen. ROVA zorgt voor het onderhoud hiervan. Een groot deel van het dagelijks onderhoud voert de ROVA zelf uit, maar ook overige marktpartijen voeren werkzaamheden uit. De te contracteren aannemer voor deze overeenkomst gaat in de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland de hagen knippen en heesters verlagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle en Zwartewaterland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uit ervaring blijkt dat de aan te besteden werkzaamheden een jaarlijkse opdrachtwaarde hebben van ca. € 280.000,- (€ 250.000,- Zwolle en € 30.000,- Zwartewaterland) exclusief btw. Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend en omzetgaranties zijn niet van toepassing.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid voor verlenging. De aanbesteder houdt zich het recht voor, en heeft de intentie, dit bestek 2 keer te verlengen met één (1) kalenderjaar.

De maximale contractduur is (incl. verlenging) vier (4) jaar en loopt tot uiterlijk 31 december 2026.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zwolle
Postadres: Schuurmanstraat 2
Plaats: Zwolle
Postcode: 8011 KP
Land: Nederland
E-mail: kanton-zwolle@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform artikel 2.37.2 van het ARW 2016 neemt de opdrachtgever een opschortende termijn in acht van 20 kalenderdagen welke aanvangt op de dag na de datum van verzending van de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing aan de betrokken inschrijvers.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/02/2023