Usługi - 104989-2020

03/03/2020    S44

Polska-Warszawa: Usługi rozbudowy systemów komputerowych

2020/S 044-104989

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 004-004849)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Tel.: +48 226083600
Faks: +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS".

Numer referencyjny: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu PDS.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach, zwanych dalej „etapami”:

1. etap 1 – część 1 – wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS (obejmuje zadania nr 1, 2, 3 4a);

2. etap 1 – część 2 – zadanie 4b – wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS, w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

3. etap 2 – przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem systemu PDS;

4. etap 3 – świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 004-004849

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:

a) 1 zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa systemu teleinformatycznego obejmująca zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego, udostępniającego e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystującego rozwiązania typu: webmapping, GIS;

b) 1 zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa systemu teleinformatycznego obejmująca dostawę, konfigurację i wdrożenie składników infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz konfigurację wirtualnego środowiska przetwarzania.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe wymagania:

A. koordynator zespołu Wykonawcy – w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, pełnił funkcję osoby kierującej/koordynującej projektem, tj. koordynującej pracę całego zespołu w projekcie, przy czym projekt w szczególności polegał na wykonaniu, wdrożeniu i uruchomieniu systemu teleinformatycznego posiadającego rozwiązania GIS (projekt został wykonany należycie i odebrany przez Zamawiającego, a jego produkty zostały przekazane do eksploatacji), a wartość projektu była nie mniejsza niż 5 000 000,00 PLN brutto;

B. architekt rozwiązań infrastruktury informatycznej – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję architekta rozwiązań infrastruktury teleinformatycznej w co najmniej 1 projekcie z wykorzystaniem rozwiązań wirtualnych lub chmurowych, udostępniającego e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystującego rozwiązania typu: GIS, business intelligence oraz oprogramowanie typu Open Source, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto;

C. architekt systemów GIS – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję architekta rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. enterprise architect, w co najmniej 1 projekcie dotyczącym w szczególności budowy/rozbudowy systemów teleinformatycznych posiadających rozwiązania GIS, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto;

D. analityk – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję analityka danych w co najmniej 1 projekcie budowy lub rozbudowy systemu analitycznego, gdzie zakres prac w projekcie obejmował integrację danych z wielu źródeł danych, utworzenie repozytorium danych, opracowanie analizy danych (data mining) oraz opracowanie analizy danych niestrukturalnych (text mining oraz kategoryzacja treści) z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. enterprise architect, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto;

E. ekspert ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję eksperta lub analityka do spraw bezpieczeństwa w co najmniej 1 projekcie, w którym tworzył założenia dotyczące bezpieczeństwa dla projektowanych systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności dotyczące obszaru związanego z przetwarzaniem oraz ochroną danych;

F. ekspert ds. wdrożenia aplikacji – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zajmował się instalacją, konfiguracją oraz wdrażaniem systemów teleinformatycznych posiadających rozwiązania GIS w co najmniej 1 projekcie, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.

Zespół będzie liczył nie mniej niż 4 os. Dopuszcza się łączenie ról poza koord. zes.

Powinno być:

O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działal. jest krótszy — w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:

a) 1 zam, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa syst. teleinformatycznego obejmująca zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie syst. teleinformat., udostępniającego e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystującego rozwiązania typu: webmapping, GIS;

b) 1 zam., o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa syst. teleinformat. obejmująca dostawę, konfigurację i wdrożenie składników infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz konfigurację wirtualnego środowiska przetwarzania.

Ponadto o udzielenie zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem osób zdolnych do wykonywania zam. i spełniających poniższe wymagania:

A. koordynator zesp wykon. – w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, pełnił funkcję osoby kierującej/koordynującej projektem, tj. koordynującej pracę całego zespołu w projekcie, przy czym projekt w szczególności polegał na wykonaniu, wdrożeniu i uruchomieniu systemu teleinformatycznego posiadającego rozwiązania GIS (projekt został wykonany należycie i odebrany przez zamawiającego, a jego produkty zostały przekazane do eksploatacji), a wartość projektu była nie mniejsza niż 5 000 000,00 PLN brutto;

B. architekt rozwiązań infrastr informat. – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta rozwiązań infrastruktury teleinformatycznej w 1 proj. lub w 2 proj. łącznie spełniających poniższe wymagania, projekt/projekty wykorzystywały rozwiązania wirtualne lub chmurowe, udostępniał/ły e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystywał/ły rozwiązania typu: GIS, business intelligence oraz oprogramowanie typu Open Source, a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 2 000 000,00 PLN brutto;

C. architekt systemów GIS – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. Enterprise Architect, w co najmniej 1 projekcie dotyczącym w szczeg. budowy/rozbudowy systemów teleinformatycznych posiadających rozwiązania GIS, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto;

D. analityk – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję analityka danych budowy lub rozbudowy systemu analitycznego w 1 proj. lub w 2 proj. łącznie spełniających poniższe wymagania, zakres prac w projekcie/tach obejmował integrację danych z wielu źródeł danych, utworzenie repozytorium danych, opracowanie analizy danych (data mining) oraz opracowanie analizy danych niestrukturalnych (text mining oraz kategoryzacja treści) z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. Enterprise Architect, a wartości pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 5 000 000,00 PLN brutto;

E. ekspert ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję eksperta lub analityka do spraw bezpieczeństwa w co najmniej 1 projekcie, w którym tworzył założenia dotyczące bezpieczeństwa dla projektowanych systemów teleinformatycznych, w tym w szczeg. dotyczące obszaru związanego z przetwarzaniem oraz ochroną danych;

F. ekspert ds. wdrożenia aplikacji – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zajmował się instalacją, konfiguracją oraz wdrażaniem syst. teleinformat. posiadających rozwiązania GIS w co najmniej 1 projekcie, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.

Zespół będzie liczył nie mniej niż 4 os. Dopuszcza się łączenie ról poza koord. zes.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: