Услуги - 105057-2017

22/03/2017    S57

Фpaнция-Париж: Медицински услуги

2017/S 057-105057

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Пощенски адрес: 103 rue de Grenelle
Град: Paris
код NUTS: FR101 Paris
Пощенски код: 75007
Държава: Франция
Лице за контакт: Procurement
Електронна поща: procurement@esma.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.esma.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2301
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Медицински услуги.

Референтен номер: PROC/2017/01.
II.1.2)Основен CPV код
85000000 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ESMA, ISS и GSA желаят да сключат рамков договор, с цел да се установят услуги на медицински център и лекар по трудова медицина. Медицинският център ще предостави необходимите медицински услуги за набиране на персонал и годишни медицински превантивни прегледи на персонала. Лекарят по трудова медицина ще предостави необходимите медицински услуги, за да отговори на приложимите изисквания по отношение на наблюдението на здравословното състояние на персонала. Всички тези услуги са предмет на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и други приложими правила на Европейския съюз.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медицински диагностичен център за необходимите медицински тестове и анализи за набиране на персонал и годишни медицински превантивни прегледи на персонала

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
85100000 Услуги на здравеопазването
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FR FRANCE
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Следният списък със задачи не е индикативен и не е изчерпателен. Съгласно тази партида медицинският център може да поеме ангажимент да ръководи:

— медицински прегледи преди назначаване на работа,

— годишни профилактични медицински прегледи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 550 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

подновима 3 пъти при същите условия (максимална продължителност: 4 години).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Осигуряване на лекар по трудова медицина

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
85000000 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FR FRANCE
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Следният списък със задачи не е индикативен и не е изчерпателен. Съгласно тази партида лекарят по трудова медицина може да поеме ангажимент да:

— издава удостоверения за пригодност за медицински прегледи преди назначаване на работа,

— извършва годишни профилактични медицински прегледи,

— оценява здравето и безопасността при работа,

— отговаря на специфичните изисквания и нужди, касаещи ваксинациите,

— участва във всякакви комисии по инвалидност,

— осигури консултации при медицински отсъствия и да провери въпросните отсъствия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

подновима 3 пъти при същите условия (максимална продължителност: 4 години).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.5)Информация относно договаряне
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/05/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца след уведомяването на ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Bureau des marchés
Пощенски адрес: 103 rue de Grenelle
Град: Paris
Пощенски код: 75007
Държава: Франция
Електронна поща: procurement@esma.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/03/2017