Tjänster - 105057-2017

22/03/2017    S57

Frankrike-Paris: Medicinska tjänster

2017/S 057-105057

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Postadress: 103 rue de Grenelle
Ort: Paris
Nuts-kod: FR101 Paris
Postnummer: 75007
Land: Frankrike
Kontaktperson: Procurement
E-post: procurement@esma.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.esma.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2301
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Medicinska tjänster

Referensnummer: PROC/2017/01.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Esma, ISS och GSA avser att ingå ett ramavtal med målsättningen att upprätta tjänster avseende ett medicinskt centrum och en läkare inom yrkesmedicin. Det medicinska centrumet ska tillhandahålla nödvändiga medicinska tjänster för rekrytering och årliga förebyggande medicinska undersökningar av personal. Läkaren inom yrkesmedicin ska tillhandahålla nödvändiga medicinska tjänster för att uppfylla de tillämpliga behoven vad gäller hälsokontroll avseende personal. Alla dessa tjänster omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen och andra tillämpliga regler inom Europeiska unionen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 700 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Centrum för medicinsk diagnos för nödvändiga medicinska tester och analyser för rekrytering och årliga förebyggande medicinska undersökningar av personal

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85100000 Hälsovårdstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR FRANCE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Följande förteckning över uppgifter är preliminär och inte uttömmande. Inom ramen för denna del kan det medicinska centrumet komma att åta sig att hantera

— medicinska undersökningar vid nyanställning,

— årliga förebyggande medicinska undersökningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 550 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kan förlängas 3 gånger på samma villkor (längsta löptid: 4 år).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av en läkare inom yrkesmedicin

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR FRANCE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Följande förteckning över uppgifter är preliminär och inte uttömmande. Inom ramen för denna del kan läkaren inom yrkesmedicin komma att åta sig att

— utfärda intyg om lämplighet vid medicinska undersökningar vid nyanställning,

— genomföra årliga förebyggande medicinska undersökningar,

— bedöma arbetsmiljö,

— uppfylla särskilda krav och behov avseende vaccinationer,

— bli involverad i eventuella kommittéer för personer med funktionsnedsättning,

— tillhandahålla rådgivning beträffande sjukfrånvaro samt bekräfta nämnda frånvaro.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kan förlängas 3 gånger på samma villkor (längsta löptid: 4 år).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.5)Information om förhandling
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/05/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadress: www.curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Bureau des marchés
Postadress: 103 rue de Grenelle
Ort: Paris
Postnummer: 75007
Land: Frankrike
E-post: procurement@esma.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/03/2017