De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 105185-2022

28/02/2022    S41

Frankrijk-Parijs: ICT-advies

2022/S 041-105185

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 014-031036)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Postadres: 201-203 rue de Bercy
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75012
Land: Frankrijk
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Bankautoriteit (EBA)
Postadres: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Plaats: Paris La Défense
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
Postcode: 92927
Land: Frankrijk
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Postadres: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Plaats: Valenciennes
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59307
Land: Frankrijk
E-mail: procurement@era.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.era.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Postadres: Westhafenplatz 1
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE Deutschland
Postcode: 60327
Land: Duitsland
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eiopa.europa.eu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT-advies

Referentienummer: PROC/2021/12
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende diensten wensen een meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem te ondertekenen voor de ICT-adviesdiensten die zijn omschreven in de aanbestedingsstukken en de bijhorende bijlagen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/02/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 014-031036

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 14/03/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 08/03/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 15/03/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: