Služby - 105185-2022

28/02/2022    S41

Francúzsko-Paríž: Poradenstvo IKT

2022/S 041-105185

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 014-031036)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Poštová adresa: 201-203 rue de Bercy
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75012
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Poštová adresa: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Mesto/obec: Paris La Défense
Kód NUTS: FR10 Ile-de-France
PSČ: 92927
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Poštová adresa: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Mesto/obec: Valenciennes
Kód NUTS: FRE11 Nord
PSČ: 59307
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@era.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.era.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Poštová adresa: Westhafenplatz 1
Mesto/obec: Frankfurt am Main
Kód NUTS: DE Deutschland
PSČ: 60327
Štát: Nemecko
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eiopa.europa.eu/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poradenstvo IKT

Referenčné číslo: PROC/2021/12
II.1.2)Hlavný kód CPV
72200000 Programovanie softvéru a poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Verejní obstarávatelia majú v úmysle podpísať viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poradenské služby v oblasti IKT, ktoré sú opísané v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/02/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 014-031036

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 07/03/2022
Miestny čas: 23:59
má byť:
Dátum: 14/03/2022
Miestny čas: 23:59
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 08/03/2022
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 15/03/2022
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: