Roboty budowlane - 105640-2020

Submission deadline has been amended by:  161044-2020
04/03/2020    S45

Polska-Tarnowskie Góry: Roboty drogowe

2020/S 045-105640

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.tarnowskiegory.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry – Infrastruktura rowerowa w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągi o ruchu uspokojonym”

Numer referencyjny: BZP.271.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Czarnohucka, 9 Maja, Cegielniana, Dąbrowskiego, Chopina, Miodowa, Zaciszna, Bolesława Śmiałego, Zwycięstwa, Sikorskiego, Wolskiego, Radzionkowska, Legionów; kontraruch rowerowy w ciągu ulic: Mickiewicza (odc. Powstańców Śląskich/Kościuszki), Lelewela, Stara, Zwycięstwa (odc. Radzionkowska/Królowej Jadwigi). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 523 267.82 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Czarnohucka, 9 Maja, Cegielniana, Dąbrowskiego, Chopina, Miodowa, Zaciszna, Bolesława Śmiałego, Zwycięstwa, Sikorskiego, Wolskiego, Radzionkowska, Legionów; kontraruch rowerowy w ciągu ulic: Mickiewicza (odc. Powstańców Śląskich/Kościuszki), Lelewela, Stara, Zwycięstwa (odc. Radzionkowska/Królowej Jadwigi).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była przygotowana w oparciu o zasadę uniwersalnego projektowania, tj. zaprojektowana infrastruktura ma być dostępna dla wszystkich potencjalnych użytkowników, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. Dokumentacja projektowa ma zostać przygotowana w taki sposób, aby powstała infrastruktura służyła jak największej liczbie osób, w tym seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w oparciu o „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1220/45/VI/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. opracowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – zapisy dot. zakresów: X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu wymaganych ulic – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – dla części dotyczącej infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI i ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu wybranych ulic (części nr 3) – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIW):

— 3–6 – Szacunkowy_przedmiar_trasy (zapisy dot. części zadania nr III) – zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 523 267.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” oraz w 15 % ze środków własnych Zamawiającego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Cały zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać do dnia 31 marca 2023 r. Zamawiający ustala termin pośredni realizacji zakresu przedmiotu zamówienia dla Etapu I: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na przedłożenie przez Wykonawcę potwierdzenia złożenia kompletnej dokumentacji projektowej do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał:

a) co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa dróg lub ulic o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto każda;

b) co najmniej 1 zadanie związane z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.

II. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

1) projektantem branży drogowej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Ww. projektant musi wykazać się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 2 projekty budowy lub przebudowy dróg lub ulic o wartości roboty budowlanej równej min. 1 500 000,00 PLN brutto każda wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

2) projektantem branży sanitarnej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Ww. projektant musi wykazać się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 1 dokumentację projektową dla przebudowy kanalizacji o długości min. 1 km;

3) projektantem branży elektrycznej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

4) projektantem w specjalności telekomunikacyjnej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

5) kierownikiem robót drogowych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie dróg oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

6) kierownikiem robót sanitarnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

7) kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

8) kierownikiem robót telekomunikacyjnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

9) projektantem w zakresie inżynierii ruchu – 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe inżyniera ruchu oraz dośw. zawodowe w projektowaniu projektów organizacji ruchu. Ww. projektant musi wykazać się następującym dośw.: w okresie ostatnich 5 lat wykonał:

— min. 1 projekt organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej wraz z uzyskanym zatwierdzeniem,

— min. 2 projekty organizacji ruchu wprowadzenia udogodnień dla ruchu rowerowego (kontraruch rowerowy, śluzy rowerowe) wraz z uzyskanym zatwierdzeniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

oraz

być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725);

lub

spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725) („świadczenie usług transgranicznych”).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta (podpisana) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi Załączniki nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (§ 17 wzoru umowy – Załączniki nr 5 do SIWZ). Przed podpisaniem (zawarciem) umowy Wykonawca zobowiązany będzie:

1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale XXX SIWZ (tj. 10 % zaoferowanej ceny całkowitej brutto);

2. przekazać Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia min.: 2 000 000,00 PLN (względnie inny równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności). Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 219-536670
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/04/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/04/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w pokoju nr 26 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, POLSKA. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub przez miniPortal. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. procedura odwrócona.

II. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy).

2. Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących wybranych przesłankach określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491, z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326);

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do formularza oferty) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Ofertę i jej załączniki stanowią:

1) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2) JEDZ;

3) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dot.);

4) pełnomocnictwo;

5) dowód wniesienia wadium.

V. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 160 500,00 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – Santander Bank Polska S.A. 37 1090 1825 0000 0001 4381 6475 z dopiskiem „Wadium – Ścieżki rowerowe – 3 część zadania”. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 rozdziału XXI SIWZ.

VI. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie wezwany do złożenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodu nie wykonania albo nienależytego wykonania w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, z przyczyn leżących po jego stronie z Zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 9 Pzp oraz zapisów rozdz. XVII SIWZ).

VII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia:

a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych

dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 2 do Formularza oferty.

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Formularza oferty).

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: warunki określają zapisy pkt 7 rozdz. XV SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2020