Roboty budowlane - 105640-2020

Submission deadline has been amended by:  161044-2020
04/03/2020    S45

Polska-Tarnowskie Góry: Roboty drogowe

2020/S 045-105640

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.tarnowskiegory.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry – Infrastruktura rowerowa w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągi o ruchu uspokojonym”

Numer referencyjny: BZP.271.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Czarnohucka, 9 Maja, Cegielniana, Dąbrowskiego, Chopina, Miodowa, Zaciszna, Bolesława Śmiałego, Zwycięstwa, Sikorskiego, Wolskiego, Radzionkowska, Legionów; kontraruch rowerowy w ciągu ulic: Mickiewicza (odc. Powstańców Śląskich/Kościuszki), Lelewela, Stara, Zwycięstwa (odc. Radzionkowska/Królowej Jadwigi). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 523 267.82 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Czarnohucka, 9 Maja, Cegielniana, Dąbrowskiego, Chopina, Miodowa, Zaciszna, Bolesława Śmiałego, Zwycięstwa, Sikorskiego, Wolskiego, Radzionkowska, Legionów; kontraruch rowerowy w ciągu ulic: Mickiewicza (odc. Powstańców Śląskich/Kościuszki), Lelewela, Stara, Zwycięstwa (odc. Radzionkowska/Królowej Jadwigi).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była przygotowana w oparciu o zasadę uniwersalnego projektowania, tj. zaprojektowana infrastruktura ma być dostępna dla wszystkich potencjalnych użytkowników, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. Dokumentacja projektowa ma zostać przygotowana w taki sposób, aby powstała infrastruktura służyła jak największej liczbie osób, w tym seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w oparciu o „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1220/45/VI/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. opracowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – zapisy dot. zakresów: X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu wymaganych ulic – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – dla części dotyczącej infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI i ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu wybranych ulic (części nr 3) – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIW):

— 3–6 – Szacunkowy_przedmiar_trasy (zapisy dot. części zadania nr III) – zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 523 267.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” oraz w 15 % ze środków własnych Zamawiającego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Cały zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać do dnia 31 marca 2023 r. Zamawiający ustala termin pośredni realizacji zakresu przedmiotu zamówienia dla Etapu I: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na przedłożenie przez Wykonawcę potwierdzenia złożenia kompletnej dokumentacji projektowej do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał:

a) co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa dróg lub ulic o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto każda;

b) co najmniej 1 zadanie związane z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.

II. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

1) projektantem branży drogowej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Ww. projektant musi wykazać się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 2 projekty budowy lub przebudowy dróg lub ulic o wartości roboty budowlanej równej min. 1 500 000,00 PLN brutto każda wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

2) projektantem branży sanitarnej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Ww. projektant musi wykazać się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 1 dokumentację projektową dla przebudowy kanalizacji o długości min. 1 km;

3) projektantem branży elektrycznej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

4) projektantem w specjalności telekomunikacyjnej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

5) kierownikiem robót drogowych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie dróg oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

6) kierownikiem robót sanitarnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

7) kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

8) kierownikiem robót telekomunikacyjnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

9) projektantem w zakresie inżynierii ruchu – 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe inżyniera ruchu oraz dośw. zawodowe w projektowaniu projektów organizacji ruchu. Ww. projektant musi wykazać się następującym dośw.: w okresie ostatnich 5 lat wykonał:

— min. 1 projekt organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej wraz z uzyskanym zatwierdzeniem,

— min. 2 projekty organizacji ruchu wprowadzenia udogodnień dla ruchu rowerowego (kontraruch rowerowy, śluzy rowerowe) wraz z uzyskanym zatwierdzeniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

oraz

być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725);

lub

spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725) („świadczenie usług transgranicznych”).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta (podpisana) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi Załączniki nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (§ 17 wzoru umowy – Załączniki nr 5 do SIWZ). Przed podpisaniem (zawarciem) umowy Wykonawca zobowiązany będzie:

1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale XXX SIWZ (tj. 10 % zaoferowanej ceny całkowitej brutto);

2. przekazać Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia min.: 2 000 000,00 PLN (względnie inny równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności). Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 219-536670
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/04/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/04/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w pokoju nr 26 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, POLSKA. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub przez miniPortal. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. procedura odwrócona.

II. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy).

2. Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących wybranych przesłankach określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491, z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326);

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do formularza oferty) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Ofertę i jej załączniki stanowią:

1) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2) JEDZ;

3) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dot.);

4) pełnomocnictwo;

5) dowód wniesienia wadium.

V. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 160 500,00 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – Santander Bank Polska S.A. 37 1090 1825 0000 0001 4381 6475 z dopiskiem „Wadium – Ścieżki rowerowe – 3 część zadania”. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 rozdziału XXI SIWZ.

VI. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie wezwany do złożenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodu nie wykonania albo nienależytego wykonania w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, z przyczyn leżących po jego stronie z Zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 9 Pzp oraz zapisów rozdz. XVII SIWZ).

VII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia:

a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych

dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 2 do Formularza oferty.

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Formularza oferty).

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: warunki określają zapisy pkt 7 rozdz. XV SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2020