Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Roba - 105961-2021

02/03/2021    S42

Hrvatska-Kutina: Radna vozila

2021/S 042-105961

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Školska ulica 4
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Komercijala
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0008159
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje JIVU Moslavina d.o.o. u okviru EU sufinanciranog Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 1/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
42415200 Radna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Grupa 2 – Gospodarska vozila (Kombinirani bager-rovokopač sa dodacima,Poluteretno vozilo za prijevoz opreme i ljudi,Terensko vozilo za obilazak zdenaca i uzimanje uzoraka za analizu vode (tipa pick up, pogon 4x4),Traktor, 100 PS, s pomoćnim sjedalom, prikolicom 2,5-3 tone, malčerom i kosom, Poluteretno vozilo za prijevoz opreme i ljudi, Teretno vozilo (kamion) nosivosti 8– 10 tona

Grupa 3 – Informatička oprema (Osobna računala, Prijenosna računala, Monitor, Server,

Neprekidno napajanje, Pisači)

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 697 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Gospodarska vozila

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42415200 Radna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, na adresi Naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Kombinirani bager-rovokopač sa dodacima; Poluteretno vozilo za prijevoz opreme i ljudi;Terensko vozilo za obilazak zdenaca i uzimanje uzoraka za analizu vode (tipa pick up, pogon 4x4); Traktor, 100 PS, s pomoćnim sjedalom, prikolicom 2,5–3 tone, malčerom i kosom; Poluteretno vozilo za prijevoz opreme i ljudi; Teretno vozilo (kamion) nosivosti 8–10 tona.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 360 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 545
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa „Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Informatička oprema

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42415200 Radna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, na adresi Naručitelja,

II.2.4)Opis nabave:

Osobna računala, Prijenosna računala, Monitori, Server, Neprekidno napajanje, Pisači.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 337 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana (za sve grupe).

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti iz ovog poglavlja navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 21.1.1:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi - bankarska garancija u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: bankarska garancija u visi od 4 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Naručitelj se obvezuje dostavljeni E-račun ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku od 60 dana od dana primitka računa.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude. Također Naručitelj od zajednice gospodarskih subjekata neće zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon potpisivanja ugovora.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/04/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/04/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Moslavina d.o.o., Školska ulica 4, Kutina.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: https://dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/02/2021