Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 105968-2021

02/03/2021    S42

Frankrijk-Lamballe-Armor: Watermeters

2021/S 042-105968

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lamballe Terre & Mer
Postadres: 41 rue Saint-Martin
Plaats: Lamballe-Armor
NUTS-code: FRH01 Côtes-d’Armor
Postcode: 22400
Land: Frankrijk
E-mail: contact@lamballe-terre-mer.bzh
Telefoon: +33 296505937
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lamballe-terre-mer.bzh
Adres van het kopersprofiel: https://www.megalisbretagne.org
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de compteurs d'eau froide radiorelevés et accessoires

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38421100 Watermeters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne un accord-cadre relatif à la fourniture de compteurs d'eau froide nécessaires au renouvellement et à l'extension du parc compteurs du service Eaux & Assainissement de Lamballe Terre & Mer

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 376 557.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421100 Watermeters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH01 Côtes-d’Armor
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne un accord-cadre relatif à la fourniture de compteurs d'eau froide nécessaires au renouvellement et à l'extension du parc compteurs du service Eaux & Assainissement de Lamballe Terre & Mer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-491530
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diehl Metering
Plaats: Saint-Louis
NUTS-code: FRF1 Alsace
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 376 557.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 3 contour de La Motte — CS 44416
Plaats: Rennes Cedex
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
Internetadres: https://www.telerecours.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif
Postadres: Hôtel de Bizien — 3 contour de La Motte — CS 44416
Plaats: Rennes Cedex
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
Internetadres: https://www.telerecours.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/02/2021