Leveringen - 106009-2020

04/03/2020    S45

Polen-Wodzisław Śląski: Elektriciteit

2020/S 045-106009

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Wodzisław Śląski
Postadres: ul. Bogumińska 4
Plaats: Wodzisław Śląski
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Postcode: 44-300
Land: Polen
Contactpersoon: Edyta Skibińska
E-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Telefoon: +48 324590429
Fax: +48 327218703

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodzislaw-slaski.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Gminy Wodzisław Śląski

Referentienummer: BZP.271.1.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Gminy Wodzisław Śląski.

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego według grup taryfowych i mocy umownych zawiera załącznik nr 2.

Łączna ilość punktów poboru objętych zamówieniem wynosi 170, z czego:

— grupa taryfowa C12b – 160 punktów, moc umowna – 2 599,5 kW,

— grupa taryfowa C11 – 9 punktów, moc umowna – 165,2 kW,

— grupa taryfowa R – 1 punkt, moc umowna – 0,15 kW.

W punktach tych zabudowane są zegary astronomiczne CPA 3.1, liczniki jedno i dwutaryfowe.

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii dla obiektów gminy znajduje się w załączniku nr 2a.

Łączna ilość istniejących punktów wynosi 51, z czego:

— grupa taryfowa C11 – 47 punkty, moc umowna – 903,8 kW,

— grupa taryfowa G11 – 1 punkt, moc umowna 5,7 kW,

— grupa taryfowa C21 – 2 punkty, moc umowna 100 kW,

— grupa taryfowa C22a – 1 punkt, moc umowna 35 kW.

Cd. II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wodzisław Śląski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cd. opisu zamówienia z pkt II.1.4

Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i ww. obiektów wyniesie 2 888,66 MWh; z czego:

— dla strefy C11 (całodobowa) – 475,24 MWh,

— dla strefy C12b – dzień – 723,94 MWh,

— noc – 1 538,36 MWh,

— dla strefy R (całodobowa) – 0,3 MWh,

— dla strefy G11 (całodobowa) – 0,02 MWh,

— dla strefy C21 (całodobowa) – 148 MWh,

— dla strefy C22a - szczyt – 0,7 MWh,

— poza szczyt – 2,1 MWh.

W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Miasta jest firma Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Gliwicach, z którą Miasto ma podpisaną umowę na czas nieokreślony.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Wymagany termin realizacji zamówienia obowiązywał będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2021 r., z zastrzeżeniem, że termin od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., jest terminem podstawowym, a pozostały termin stanowi prawo opcji.

Prawo opcji, polega na realizacji zamówienia w kolejnych miesiącach (od 1.1.2021 do 31.3.2021), następujących po zamówieniu podstawowym, w przypadku przyznania środków w kolejnych planach budżetowych lub finansowych. Inicjacja opcji będzie zgłaszana Wykonawcy nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem, pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 15 września 2017 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zmian.);

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

h) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Szczegóły znajdują się w SIWZ, która zmieszczona jest na stronie: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013 numer postępowania: BZP.271.1.2020

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, umowę, w wysokości 700 000,00 PLN brutto.

Uwaga! Przeliczenie wartości zadań podanych w walutach obcych odbywać się będzie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

Eventuele minimumeisen:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zmiany do umowy jakie są dopuszczone:

1. Ceny wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, będą wynikały z oferty przetargowej i pozostaną niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy. Jedynie w przypadku zmiany podatku VAT, dopuszcza się możliwość zmiany ceny proporcjonalnie do zwiększenia lub zmniejszenia podatku.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, poprzez wprowadzenie nowych punktów poboru, które zostały wymienione w załączniku nr 2 od momentu uruchomienia obiektów.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – pod adresem: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/06/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/04/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Urząd Miasta Wodzisławia Ślaskiego, ul. Bogumińska 4b, sala 206 (I piętro)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Do oferty należy dołączyć: pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zawarte w formularzu ofertowym), dokumenty wymagane do oceny oferty zgodnie z załącznikami nr A i B SIWZ. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie wskazanym w załączniku do Instrukcji dla Wykonawców. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części jednolitego dokumentu:

a) część II sekcja A z wyłączeniem wiersza czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej;

b) część II sekcja B;

c) część II sekcja C;

d) część II sekcja D;

e) część III sekcja A;

f) część III sekcja B;

g) część III sekcja C z wyłączeniem: wiersza dotyczącego informacji o winie Wykonawcy w zakresie poważnego wykroczenia zawodowego, wiersza dotyczącego informacji na temat wcześniejszych umów w sprawie zamówienia publicznego;

h) część III sekcja D;

i) część IV sekcja C z wyłączeniem wiersza 1b, 3–9, wiersza 11–12;

j) część VI.

JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia JEDZ znajdują się w pkt 15 ppkt 3 i 4 SIWZ Zamawiający zgodnie z art. 24aa najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca podlegający badaniu uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert Wykonawcy zobowiązani są w terminie 3 dni od daty zamieszczenia złożyć oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wszelkie inne niezbędne informacje (np. dotyczące wadium, dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne, istotnych warunków umowy, itp.) znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która jest zamieszczona na stronie http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013. nr postępowania BZP.271.1.2020

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/02/2020