Leveringen - 106009-2020

04/03/2020    S45

Polska-Wodzisław Śląski: Elektryczność

2020/S 045-106009

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Wodzisław Śląski
Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Skibińska
E-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Tel.: +48 324590429
Faks: +48 327218703
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodzislaw-slaski.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Gminy Wodzisław Śląski

Numer referencyjny: BZP.271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Gminy Wodzisław Śląski.

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego według grup taryfowych i mocy umownych zawiera załącznik nr 2.

Łączna ilość punktów poboru objętych zamówieniem wynosi 170, z czego:

— grupa taryfowa C12b – 160 punktów, moc umowna – 2 599,5 kW,

— grupa taryfowa C11 – 9 punktów, moc umowna – 165,2 kW,

— grupa taryfowa R – 1 punkt, moc umowna – 0,15 kW.

W punktach tych zabudowane są zegary astronomiczne CPA 3.1, liczniki jedno i dwutaryfowe.

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii dla obiektów gminy znajduje się w załączniku nr 2a.

Łączna ilość istniejących punktów wynosi 51, z czego:

— grupa taryfowa C11 – 47 punkty, moc umowna – 903,8 kW,

— grupa taryfowa G11 – 1 punkt, moc umowna 5,7 kW,

— grupa taryfowa C21 – 2 punkty, moc umowna 100 kW,

— grupa taryfowa C22a – 1 punkt, moc umowna 35 kW.

Cd. II.2.4

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wodzisław Śląski

II.2.4)Opis zamówienia:

Cd. opisu zamówienia z pkt II.1.4

Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i ww. obiektów wyniesie 2 888,66 MWh; z czego:

— dla strefy C11 (całodobowa) – 475,24 MWh,

— dla strefy C12b – dzień – 723,94 MWh,

— noc – 1 538,36 MWh,

— dla strefy R (całodobowa) – 0,3 MWh,

— dla strefy G11 (całodobowa) – 0,02 MWh,

— dla strefy C21 (całodobowa) – 148 MWh,

— dla strefy C22a - szczyt – 0,7 MWh,

— poza szczyt – 2,1 MWh.

W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Miasta jest firma Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Gliwicach, z którą Miasto ma podpisaną umowę na czas nieokreślony.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Wymagany termin realizacji zamówienia obowiązywał będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2021 r., z zastrzeżeniem, że termin od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., jest terminem podstawowym, a pozostały termin stanowi prawo opcji.

Prawo opcji, polega na realizacji zamówienia w kolejnych miesiącach (od 1.1.2021 do 31.3.2021), następujących po zamówieniu podstawowym, w przypadku przyznania środków w kolejnych planach budżetowych lub finansowych. Inicjacja opcji będzie zgłaszana Wykonawcy nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem, pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 15 września 2017 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zmian.);

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

h) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Szczegóły znajdują się w SIWZ, która zmieszczona jest na stronie: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013 numer postępowania: BZP.271.1.2020

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, umowę, w wysokości 700 000,00 PLN brutto.

Uwaga! Przeliczenie wartości zadań podanych w walutach obcych odbywać się będzie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zmiany do umowy jakie są dopuszczone:

1. Ceny wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, będą wynikały z oferty przetargowej i pozostaną niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy. Jedynie w przypadku zmiany podatku VAT, dopuszcza się możliwość zmiany ceny proporcjonalnie do zwiększenia lub zmniejszenia podatku.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, poprzez wprowadzenie nowych punktów poboru, które zostały wymienione w załączniku nr 2 od momentu uruchomienia obiektów.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – pod adresem: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/04/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/06/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miasta Wodzisławia Ślaskiego, ul. Bogumińska 4b, sala 206 (I piętro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Do oferty należy dołączyć: pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zawarte w formularzu ofertowym), dokumenty wymagane do oceny oferty zgodnie z załącznikami nr A i B SIWZ. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie wskazanym w załączniku do Instrukcji dla Wykonawców. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części jednolitego dokumentu:

a) część II sekcja A z wyłączeniem wiersza czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej;

b) część II sekcja B;

c) część II sekcja C;

d) część II sekcja D;

e) część III sekcja A;

f) część III sekcja B;

g) część III sekcja C z wyłączeniem: wiersza dotyczącego informacji o winie Wykonawcy w zakresie poważnego wykroczenia zawodowego, wiersza dotyczącego informacji na temat wcześniejszych umów w sprawie zamówienia publicznego;

h) część III sekcja D;

i) część IV sekcja C z wyłączeniem wiersza 1b, 3–9, wiersza 11–12;

j) część VI.

JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia JEDZ znajdują się w pkt 15 ppkt 3 i 4 SIWZ Zamawiający zgodnie z art. 24aa najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca podlegający badaniu uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert Wykonawcy zobowiązani są w terminie 3 dni od daty zamieszczenia złożyć oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wszelkie inne niezbędne informacje (np. dotyczące wadium, dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne, istotnych warunków umowy, itp.) znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która jest zamieszczona na stronie http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013. nr postępowania BZP.271.1.2020

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2020