Servicios - 106146-2018

09/03/2018    S48

Nederland-Eindhoven: Diverse zakelijke diensten

2018/S 048-106146

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 025-054043)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Summa College
Postadres: Sterrenlaan 10
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postcode: 5631 KA
Land: Nederland
Contactpersoon: M.J.A. Tas
E-mail: aanbestedingen@summacollege.nl
Telefoon: +31 615080393
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.summacollege.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hospitality diensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79990000 Diverse zakelijke diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren van hospitality diensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 025-054043

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

9.3.2018 12:00

Te lezen:

21.3.2018 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

9.3.2018 12:00

Te lezen:

21.3.2018 12:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

N.a.v. de nota van inlichtingen zijn er aanvullende vragen binnengekomen bij de aanbestedende dienst. Deze aanvullende vragen zullen op afzienbare tijd beantwoord worden. Als gevolg hiervan is de termijn van sluiting van de inschrijving vooralsnog verschoven naar 21 maart 2018, 12.00 uur.