Lieferungen - 106195-2020

Submission deadline has been amended by:  219758-2020
04/03/2020    S45    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Drahtloses Fernmeldesystem

2020/S 045-106195

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železnice Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 31364501
Postanschrift: Klemensova 8
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK0 SLOVENSKO
Postleitzahl: 813 61
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Ľubica Ohrádková
E-Mail: ohradkova.lubica@zsr.sk
Telefon: +421 220293156

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zsr.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424663
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 ZVO; pre túto súťaž vystupuje ako verejný obstarávateľ. Dobrovoľne uplatnený prísnejší postup podľa ZVO.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Služby v železničnej doprave

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste

Referenznummer der Bekanntmachung: 29951/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32510000 Drahtloses Fernmeldesystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a realizácia stavby: "Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste" v členení:

— dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia primeraného hodnotenia vplyvov projektu na územia sústavy Natura 2000 v zmysle "Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike" spracovanou Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v roku 2014 (ďalej len primerané hodnotenie vplyvov projektu na územia sústavy Natura 2000), vrátane predrealizačného merania pre overenie výpočtov a spresnenie plánovania a merania pre pokrytie signálom, zabezpečenie územného rozhodnutia, vrátane jeho právoplatnosti,

— dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti,

— súvisiace inžinierske činnosti,

— majetkovo-právne vysporiadanie,

— realizácia diela v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou spracovanou úspešným uchádzačom,

— inžinierska činnosť počas realizácie stavby výsledkom ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. kolaudačných rozhodnutí,

— dokumentácia skutočného realizovania stavby.

2. Ide o zmiešanú zákazku, ktorej predmetom je dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác, t.j. ide o zákazku, pri ktorej sú implementované technológie na vybudovanie mobilnej rádiovej siete, realizované stavebné práce, kde úspešný uchádzač zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie so súvisiacou inžinierskou činnosťou a majetkovo právnym vysporiadaním.

3. Stavba je projektom vybudovania mobilnej rádiovej siete LTE 4G na trase Galanta (žkm 103,060) - Štúrovo (žkm 189,584). Stavenisko v dĺžke 86,524 km je dané súčasnou polohou železničnej trate Bratislava - Štúrovo - Szob (HU). Stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy v správe ŽSR a má charakter líniovej stavby.

4. Ide o projekt, v ktorom bude budovaná komunikačná sieť pre systémy novej generácie. Navrhované riešenie projektu predpokladá vytvorenie špecifickej siete na báze 4G pre potreby ŽSR a nasadenie systému pre poskytovanie nových aplikácií a služieb pre oblasť bezpečnosti. Zároveň bude zriadená ústredňa LTE siete v Trnave.

5. Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike je verejnosti dostupná na stránke http://www.sopsr.sk/dokumenty/EIA-errata.pdf

6. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie musí byť zohľadnená "Dokumentácia pre Implementáciu komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste" (spracovaná zhotoviteľom: Reming consult a.s., so sídlom Trnavská 27, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO z 10/2019).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 682 558.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32412100 Fernmeldenetz
32520000 Fernmeldekabel und -ausrüstung
35125300 Sicherheitskameras
32581100 Datenübertragungskabel
35113300 Sicherheitsvorrichtungen
35121000 Sicherheitsausrüstung
44322100 Kabelkanäle
45233292 Installation von Sicherheitseinrichtungen
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45000000 Bauarbeiten
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71700000 Kontroll- und Überwachungsleistungen
72610000 Computerunterstützung
72268000 Bereitstellung von Software
30200000 Computeranlagen und Zubehör
32562200 Glasfaserkabel für die Fernübertragung
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Miesto dodania PD je ŽSR GR, odbor investorský, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKO.

Miesto realizácie stavby: od žkm 103,060 t.j. od žst. Galanta až po žkm189,584 t.j. po žst Štúrovo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a realizácia stavby: Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste v členení:

— dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia primeraného hodnotenia vplyvov projektu na územia sústavy Natura 2000 v zmysle "Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike" spracovanou Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v roku 2014 (ďalej len primerané hodnotenie vplyvov projektu na územia sústavy Natura 2000), vrátane predrealizačného merania pre overenie výpočtov a spresnenie plánovania a merania pre pokrytie signálom, zabezpečenie územného rozhodnutia, vrátane jeho právoplatnosti,

— dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti,

— súvisiace inžinierske činnosti,

— majetkovo-právne vysporiadanie,

— realizácia diela v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou spracovanou úspešným uchádzačom,

— inžinierska činnosť počas realizácie stavby výsledkom ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. kolaudačných rozhodnutí,

— dokumentácia skutočného realizovania stavby.

2. Ide o zmiešanú zákazku, ktorej predmetom je dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác, t.j. ide o zákazku, pri ktorej sú implementované technológie na vybudovanie mobilnej rádiovej siete, realizované stavebné práce, kde úspešný uchádzač zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie so súvisiacou inžinierskou činnosťou a majetkovo právnym vysporiadaním.

3. Stavba je projektom vybudovania mobilnej rádiovej siete LTE 4G na trase Galanta (žkm 103,060) - Štúrovo (žkm 189,584). Stavenisko v dĺžke 86,524 km je dané súčasnou polohou železničnej trate Bratislava - Štúrovo - Szob (HU). Stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy v správe ŽSR a má charakter líniovej stavby.

4. Ide o projekt, v ktorom bude budovaná komunikačná sieť pre systémy novej generácie. Navrhované riešenie projektu predpokladá vytvorenie špecifickej siete na báze 4G pre potreby ŽSR a nasadenie systému pre poskytovanie nových aplikácií a služieb pre oblasť bezpečnosti. Zároveň bude zriadená ústredňa LTE siete v Trnave.

5. Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike je verejnosti dostupná na stránke http://www.sopsr.sk/dokumenty/EIA-errata.pdf

6. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie musí byť zohľadnená "Dokumentácia pre Implementáciu komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste" (spracovaná zhotoviteľom: Reming consult a.s., so sídlom Trnavská 27, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO z 10/2019).

Úspešný uchádzač bude zodpovedný za organizáciu prác projektovania, dodávok tovaru a realizácie stavby tak, aby celý predmet zákazky bol odovzdaný do 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú kapitolu B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 682 558.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky by mal byť financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, Prioritná os 5 Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov a zo štátneho rozpočtu

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 200 000 EUR (dvestotisíc).

Spôsoby zloženia zábezpeky:

— zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,

— poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

— poskytnutím poistenia záruky.

V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa § 46 ods. 9 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky najneskôr v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKO v samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka" a označením názvu reverznej verejnej súťaže a označením "Neotvárať".

Ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej záruky/poistenia záruky v elektronickom formáte dokumentu vydanom pomocou zaručenej konverzie, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú bankovú záruku/poistenie záruky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Obhliadka sa pri tomto predmete zákazky neuskutoční.

3) Verejný obstarávateľ neumožňuje vo verejnom obstarávaní predkladanie ponúk na časti, pretože vybudovanie jednotlivých častí, tvoriacich predmet zákazky s ich bezpečnostnými prvkami, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravnej cesty musia spolu vytvárať homogénny technický celok, ktorý v závere musí byť otestovaný kvôli bezchybnému fungovaniu prevádzky. Jednotlivé časti diela musia byť technologicky prepojené a použitá technológia musí mať schopnosť vzájomnej komunikácie a kompatibility. Všetky prvky bezpečnosti musia zároveň komunikovať so serverom umiestnenom v centre riadenia dopravy.

Tovary, služby a práce sú vnímané v tejto zákazke ako jeden homogénny celok. Bez projektovania nemožno osadiť a sfunkčniť technológie. V častiach predmetu zákazky, v ktorých pôjde o práce podliehajúce stavebnému zákonu sú požadované práce realizovať podľa toho, ako to ukladá stavebný zákon. Verejný obstarávateľ jednoznačne definoval ciele zákazky, ktoré majú byť jej realizáciou splnené a uvedené by sa nedalo dosiahnuť bez technickej kontinuity všetkých prvkov tvoriacich predmet zákazky.

Predmet zákazky tvorí dodávka bezpečnostných prvkov, pričom každý jeden z nich je dodávkou tovaru, služby a práce. S dodaním samotného tovaru (príslušnej technológie) je nevyhnutná inštalácia technológie, inštalácia softwaru, pripojenie na server v centre riadenia dopravy, zapojenie do prenosovej siete, zabezpečenie komunikácie centra riadenia dopravy s mobilným zariadením dodaným do hnacích dopravných prostriedkov, zohľadnenie platnej legislatívy, testovanie; všetko podľa projektovej dokumentácie.

Uchádzač má možnosť v rámci svojej ponuky ponúknuť tovary a súvisiace služby od jedného alebo viacerých výrobcov, ale musí byť zodpovedný za to, že dodávané tovary budú navzájom prepojiteľné na fyzickej, sieťovej aj aplikačnej úrovni a budú spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa. Vyčlenenie tovaru a súvisiacich služieb do dvoch, prípadne viacerých verejných obstarávaní, resp. rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti, by prinášalo verejnému obstarávateľovi významné komplikácie pri samotnej realizácii predmetu zákazky. Pri ďalšom delení predmetnej skupiny tovarov a súvisiacich služieb by nebolo možné garantovať vzájomnú technickú kompatibilitu, nakoľko rôzni výrobcovia používajú rôzne spôsoby integrácie, rôzne prenosové protokoly a rozhrania na pripojenie zariadení a navyše zadefinovanie vybraných integračných parametrov by bolo diskriminačné.

Je nevyhnutné, aby zodpovednosť za celý predmet zákazky (dielo) ako neoddeliteľný celok niesol jediný subjekt a aby zo strany verejného obstarávateľa nebola potrebná koordinácia rôznych dodávateľských subjektov.

Podrobnejšie je uvedené v bode 3.2 súťažných podkladov a v Prílohe č. 9 súťažných podkladov Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady) ich preukáže v zmysle § 32 ods. 2 ZVO v ponuke predložením dokladov požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. kapitoly E. súťažných podkladov.

2. Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 ZVO preukázať zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO.

3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.

4. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

6. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

Kompletné znenie preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je uvedené v súťažných podkladoch.

K bodu III.1.2) tohto oznámenia uvádzame, že ekonomické a finančné postavenie požaduje verejný obstarávateľ preukázať v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.

K bodu III.1.3) tohto oznámenia uvádzame, technickú a odbornú spôsobilosť požaduje verejný obstarávateľ preukázať v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Pred uzavretím zmluvy, ktorá bude výsledkom verejnej súťaže, je povinnosť mať uzavretú platnú a účinnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania (bližšie uvedené v bode 6.2 Prílohy č. 2 súťažných podkladov - Obchodné podmienky verejného obstarávateľa).

Požiadavkou pre plnenie zmluvy, ktorá bude výsledkom verejnej súťaže, je preukázať splnenie požiadaviek uvedených v bode 6.3 Prílohy č. 2 súťažných podkladov - Obchodné podmienky verejného obstarávateľa.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/04/2020
Ortszeit: 08:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/04/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/04/2020
Ortszeit: 09:00
Ort:

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKO, v zasadačke č. 3.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Sú uvedené v súťažných podkladoch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1)V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Verejný obstarávateľ rozhodol, že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.

3) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").

4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.

5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.

6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

Prepočet bude uvedený na samostatnej strane listu, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.

7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. V takom prípade uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u.

Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie. Formulár JED-u tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.

8) Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak má na základe dôveryhodných informácií dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom akúkoľvek dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

9) Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia verejnému obstarávateľovi správu z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.

10) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží doklady a dokumenty najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa doklady uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov.

11) V bode II.2.7.) je uvedená doba 30 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

12) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/03/2020