Diensten - 106272-2019

06/03/2019    S46    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Zwijnaarde: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 046-106272

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 018-038763)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Inframut
Nationaal identificatienummer: 0410.319.007_28406
Postadres: Tramstraat 69
Plaats: Zwijnaarde
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9052
Land: België
Contactpersoon: Jonas Van Hecke
E-mail: jonas.vanhecke@bondmoyson.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bondmoyson.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331172

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorbereidend onderzoek, schetsontwerp en ontwerpopdracht site Vrijdagmarkt te Gent

Referentienummer: Inframut-11P4-2018/001-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie - GC14
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit 2 delen: Deel A voorbereidend onderzoek en schetsontwerp en Deel B ontwerp- en Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 018-038763

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De aanbestedende overheid verwacht van de inschrijver dat de nota “Visie” en nota “Aanpak” wordt toegelicht aan de hand van een presentatie. Dit deel is terug te vinden onderaan deel I.12.2.

De nummering van de fases was niet doorlopend en strijdig met de nummering van de fases in hoofdstuk III.5.1 “Algemeen”. De nummering is gecorrigeerd en in overeenstemming gebracht met de nummering van de fases zoals beschreven in hoofdstuk III.5.1.

Bijkomstig is de manier van het factureren van het ereloon tijdens fase 6 verder uitgewerkt.