Доставки - 106283-2016

Компактен изглед

30/03/2016    S62

Бeлгия-Брюксел: Доставка, с или без сглобяване, на обзавеждане за детска ясла, занималня и заведения за детски грижи

2016/S 062-106283

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 16.2.2016 г., 2016/S 032-051093)

Европейска комисия, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, БЕЛГИЯ. За контакти: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Тел. +32 22986989. Факс +32 22960570. Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

4.4.2016 (17:30).

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

8.4.2016 (10:00).

(...)

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

18.4.2016 (17:30).

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

22.4.2016 (10:00).

(...)