Dostawy - 106283-2016

Wyświetl widok skrócony

30/03/2016    S62

Belgia-Bruksela: Dostawa mebli, z montażem lub bez, do pomieszczeń użytkowych w żłobkach, przedszkolach i placówkach opieki dziennej

2016/S 062-106283

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.2.2016, 2016/S 032-051093)

Komisja Europejska, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BELGIA. Kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Tel. +32 22986989. Faks +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

4.4.2016 (17:30).

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

8.4.2016 (10:00).

(...)

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

18.4.2016 (17:30).

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

22.4.2016 (10:00).

(...)