Služby - 106286-2016

30/03/2016    S62

Belgicko-Brusel: Služby prenájmu a nákupu týkajúce sa vysoko objemových digitálnych tlačiarní/kopírovacích strojov vrátane softvéru, údržby, aktualizácií, príslušenstva, vybavenia na končenú úpravu a súvisiacich služieb

2016/S 062-106286

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/43
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament (Brusel, Luxemburg a Štrasburg)
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Mesto/obec: Stockholm
Kód NUTS: SE SVERIGE
Štát: Švédsko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA)
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: spoločný podnik Čisté nebo 2
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1418
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby prenájmu a nákupu týkajúce sa vysoko objemových digitálnych tlačiarní/kopírovacích strojov vrátane softvéru, údržby, aktualizácií, príslušenstva, vybavenia na končenú úpravu a súvisiacich služieb.

Referenčné číslo: OIB.02/PO/2016/008/700
II.1.2)Hlavný kód CPV
30120000 Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zákazka sa bude týkať prenájmu (95 %) alebo nákupu (5 %) kompletných alebo časti systémov na prípravu, tlač a úpravu dokumentov. Toto bude zahŕňať:

* dodávku, inštaláciu a uvedenie do prevádzky strednoobjemových a vysokoobjemových digitálnych kopírovacích strojov na hárkovú tlač a rôznych vybraných alternatív,

* dodávku úplnej technickej a obchodnej dokumentácie, ako aj všetkých návodov na použitie, príručiek na údržbu a bezpečnostných manuálov,

* viacúčelovú údržbu,

* odstránenie prenajatého zariadenia na konci zmluvy a, na žiadosť, aj starých strojov,

* zabezpečenie obsluhy na žiadosť, ktorá je spôsobilá na prácu v rôznych tlačiarenských centrách inštitúcií na zariadeniach vymedzených v každej časti, ktorej bude v prípade potreby poskytnuté školenie,

a súvisiace služby (sťahovanie a opätovná inštalácia strojov, automatizácia výrobných procesov, menší integračný rozvoj, zabezpečenie dokumentov).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 16 750 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poskytnutie (v rámci prenájmu alebo nákupu) digitálnych čiernobielych tlačiarní/kopírovacích strojov s kapacitou viac ako 500 000 kópií mesačne a s výrobnou rýchlosťou nad 100 strán za minútu.

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50313100 Opravy fotokopírovacích strojov
50313200 Údržba fotokopírovacích strojov
50314000 Opravy a údržba faxov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko), Štokholm (Švédsko), Ispra (Taliansko), Petten (Holandsko).

II.2.4)Opis obstarávania:

Rozsah: 12 strojov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Dodávka, v rámci prenájmu alebo nákupu, vysokoobjemových digitálnych (čiernobielych) tlačiarní/kopírovacích strojov s výrobnou rýchlosťou nad 100 strán formátu A4 za minútu vrátane softvéru, údržby, aktualizácií, príslušenstva (okrem papiera), vybavenia na končenú úpravu a súvisiacich služieb.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poskytnutie (v rámci prenájmu alebo nákupu) digitálnych čiernobielych tlačiarní/kopírovacích strojov s kapacitou viac ako 1 000 000 kópií mesačne a s výrobnou rýchlosťou nad 200 strán za minútu.

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50313100 Opravy fotokopírovacích strojov
50313200 Údržba fotokopírovacích strojov
50314000 Opravy a údržba faxov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko), Štokholm (Švédsko), Ispra (Taliansko), Petten (Holandsko).

II.2.4)Opis obstarávania:

6 strojov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Dodávka, v rámci prenájmu alebo nákupu, vysokoobjemových digitálnych (čiernobielych) tlačiarní/kopírovacích strojov s minimálnou výrobnou rýchlosťou 200 strán formátu A4 za minútu vrátane softvéru, údržby, aktualizácií, príslušenstva (okrem papiera), vybavenia na končenú úpravu a súvisiacich služieb.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poskytnutie (v rámci prenájmu alebo nákupu) digitálnych farebných a čiernobielych tlačiarní/kopírovacích strojov s kapacitou viac ako 250 000 kópií mesačne a s výrobnou rýchlosťou nad 70 strán za minútu.

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30121100 Fotokopírovacie stroje
50313100 Opravy fotokopírovacích strojov
50313200 Údržba fotokopírovacích strojov
50314000 Opravy a údržba faxov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko), Štokholm (Švédsko), Ispra (Taliansko), Petten (Holandsko).

II.2.4)Opis obstarávania:

17 strojov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Dodávka, v rámci prenájmu alebo nákupu, strednoobjemových digitálnych (farebných a čiernobielych) tlačiarní/kopírovacích strojov s minimálnou výrobnou rýchlosťou 70 strán formátu A4 za minútu vrátane softvéru, údržby, aktualizácií, príslušenstva (okrem papiera), vybavenia na končenú úpravu a súvisiacich služieb.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka (v rámci prenájmu alebo nákupu) digitálnych farebných a čiernobielych tlačiarní/kopírovacích strojov s kapacitou viac ako 350 000 kópií mesačne a s výrobnou rýchlosťou nad 80 strán formátu A4 za minútu.

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50313100 Opravy fotokopírovacích strojov
50313200 Údržba fotokopírovacích strojov
50314000 Opravy a údržba faxov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko), Štokholm (Švédsko), Ispra (Taliansko), Petten (Holandsko).

II.2.4)Opis obstarávania:

15 strojov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Dodávka, v rámci prenájmu alebo nákupu, vysokoobjemových digitálnych (farebných) tlačiarní/kopírovacích strojov s minimálnou výrobnou rýchlosťou 80 strán formátu A4 za minútu vrátane softvéru, údržby, aktualizácií, príslušenstva (okrem papiera), vybavenia na končenú úpravu a súvisiacich služieb.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Offline vybavenie na konečnú úpravu (sedlové zošívačky, stroje na horúce viazanie, rezacie stroje atď.)

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42991100 Kníhviazačské stroje
42991000 Papierenské, tlačiarenské a kníhviazačské strojové zariadenia a ich časti
50530000 Opravy a údržba strojov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko), Štokholm (Švédsko), Ispra (Taliansko), Petten (Holandsko).

II.2.4)Opis obstarávania:

9 strojov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Offline periférne vybavenie na konečnú úpravu (nepripojené alebo pripojiteľné ku kopírovacím strojom v častiach 1 až 4, avšak musia umožňovať vykonanie inteligentnej konečnej úpravy pre prácu uskutočnenú na kopírovacích strojoch v týchto častiach). Tieto periférne zariadenia môžu byť systémy viazania (lepením alebo zošívaním) a konečnej úpravy (rezaním papiera).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí predložiť údaje o totožnosti a aj všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia pod názvom, ktoré sú uvedené v prílohe 1 k súťažným podkladom.

Uchádzač musí priložiť dokumentárny dôkaz s názvom krajiny, v ktorej má ústredie alebo sídlo, ako to vyžadujú právne predpisy v krajine, kde má sídlo.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy.

Poznámka: zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

— kópiu finančných výkazov (súvaha a prevádzkové účty) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz týkajúci sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz o celkovom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

• aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o celkovom priemernom ročnom obrate vo výške aspoň:

— 2 500 000 EUR pre časť 1,

— 2 250 000 EUR pre časť 2,

— 4 500 000 EUR pre časť 3,

— 6 500 000 EUR pre časť 4,

— 1 000 000 EUR pre časť 5.

Ak uchádzač predloží ponuku na viac častí, musí byť celkový ročný priemerný obrat aspoň na úrovni súčtu minimálnych súm požadovaných pre každú časť.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

— zoznam hlavných referencií z Európy z verejných alebo súkromných zmlúv vykonaných počas posledných 5 rokov. Tento zoznam musí preukázať, že dodané tovary a poskytnuté služby súvisia s touto zákazkou. Preto musí byť určené nasledujúce: mená a adresy príjemcov, opis strojov a poskytnutých dodatočných služieb (údržba, aktualizácie atď.), fakturované hodnoty,

— dôkaz o tom, že uchádzač má systém riadenia kvality (ISO 9001 alebo ekvivalentný),

— dôkaz o tom, že uchádzač má systém environmentálneho riadenia (ISO 14001, EMAS alebo ekvivalentný).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna požiadavka: časti 1 až 4: poskytnutie aspoň 5 strojov kategórie zodpovedajúcej časti, o ktorú sa záujemca uchádza; časť 5: poskytnutie aspoň 3 strojov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/05/2016
Miestny čas: 17:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/05/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo preukaz totožnosti). Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia písomne informovať oddelenie OIB.02.002 pre verejné obstarávania (pozri údaje o adrese uvedené v bode I.1) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

36 mesiacov po pridelení.

VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1418

Zainteresované strany vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom online systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v špecifikáciách dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Certifikáciou „EMAS“ získanou v roku 2005 OIB sa uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ, ktorý používajú organizácie na zlepšenie ich environmentálneho pôsobenia.

2) Do zákazky môžu byť v pozícii obstarávateľov zahrnuté výkonné agentúry (v rámci limitu 10 % celkovej hodnoty zákazky a pre všetky výkonné agentúry spolu), ak v čase zverejnenia tejto výzvy na súťaž tieto agentúry ešte neboli oficiálne vytvorené alebo sa nevytvárali, a tak nemohli byť v súťažných podkladoch oficiálne určené.

3) Rámcová zmluva bude trvať 96 mesiacov od dátumu nadobudnutia jej účinnosti. Osobitné zmluvy na prenájom alebo nákup však môžu byť uzatvorené len počas prvých 4 rokov rámcovej zmluvy.

4) Počas 3 rokov nasledujúcich po uzatvorení pôvodnej zmluvy môže obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nových služieb zahŕňajúcich opakované poskytovanie služieb podobné tým, ktorými obstarávateľ poveril stranu, ktorej udelil toto obstarávanie.

5) Pre ďalšie informácie o účasti v postupe výzvy na súťaž a o poradí postupov verejného obstarávania OIB, pozrite „Guide for tenderers“ (Usmernenia pre uchádzačov) a brožúru s názvom „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazu:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/03/2016