Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 106287-2016

30/03/2016    S62

Luksemburg-Luxembourg: Alati i resursi za automatizirano prevođenje u okviru Instrumenta za povezivanje Europe — SMART 2015/1091

2016/S 062-106287

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Unit G3: Data Value Chain
Poštanska adresa: Office EUFO 01/274
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Ms Marta Nagy-Rothengass
E-pošta: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1109
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Support, Unit R2: Finance
Poštanska adresa: BU25, 04/054
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Iorbanka Cuiza Perez
E-pošta: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Alati i resursi za automatizirano prevođenje u okviru Instrumenta za povezivanje Europe — SMART 2015/1091

II.1.2)Glavna CPV oznaka
72314000 Usluge prikupljanja i sparivanja podataka
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovim se pozivom na nadmetanje provodi radni program za 2015. Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) u pogledu sastavne komponente automatiziranog prevođenja. Poziv na nadmetanje sadržava 3 grupe sa sljedećim ciljevima:

— nabava sustava za strojno prevođenje (machine translation – MT) i potrebnih modula za obradu podataka te povezanih usluga za automatizirano prevođenje CEF-a (grupa 1),

— produbljivanje i proširivanje napora za koordinaciju i prikupljanje jezičnih resursa, uključujući povezani pravni i tehnički posao (stvaranje riznice jezičnih resursa i pružanje službe za podršku u pogledu prava intelektualnog vlasništva (intellectual property rights – IPR) i odobrenja) (grupa 2), i

— nabava dodatnih jezičnih resursa i povezanih usluga usavršavanja/obrade (grupa 3).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 3
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 3
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Podrška nabavi sustava za strojno prevođenje i potrebnih modula za obradu podataka te povezanih usluga za automatizirano prevođenje CEF-a

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79311300 Usluge analize anketa
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Kratkoročni je cilj aktivnosti u okviru ove grupe pružiti podršku nabavi MT sustava i potrebnih modula za obradu podataka te povezanih usluga u svrhu izrade platforme za automatizirano prevođenje CEF-a. Aktivnostima koje će provesti izvoditelj pružit će se pomoć Europskoj komisiji (EK) pri odabiru alata i usluga koje će kupiti u svrhu njihove upotrebe unutar sastavne komponente automatiziranog prevođenja CEF-a.

Aktivnost koja se zahtijeva u okviru ove grupe ne odnosi se na kupovinu (osim nabave licenci za upotrebu prilikom ocjenjivanja) MT sustava i modula za obradu podataka, nego na njihovo ocjenjivanje u stvarnim situacijama te dokumentiranje rezultata ocjenjivanja. Sustavi koji će se ocjenjivati obuhvaćaju alate/usluge poput MT strojeva/usluga za određene jezične parove i/ili domene, alate/usluge za prethodno obrađivanje podataka (izuzimanje terminologije, pročišćavanje korpusa, usklađivanje, anonimizacija skupova podataka jezičnih resursa itd.); alate/usluge za procjenjivanje „pripadnosti domeni/relevantnosti pripadnosti domeni” jezičnih resursa, alate/usluge za procjenjivanje kvalitete izlaznih podataka MT-a, za naknadno obrađivanje izlaznih podataka MT-a ili za odabir najboljeg MT stroja za dani zahtjev za prevođenje itd.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 38
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Provedbena odluka Komisije od 12.12.2014 o uspostavi radnog programa za 2015. za financijsku pomoć u području Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) — telekomunikacijski sektor za razdoblje 2014.–2020. (C(2014) 9490 konačna verzija).
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Produbljivanje i proširivanje napora za koordinaciju i prikupljanje jezičnih resursa, uključujući povezani pravni i tehnički posao

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79951000 Usluge organizacije seminara
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Opći je cilj aktivnosti u okviru grupe 2 upravljati, održavati i koordinirati relevantne jezične resurse na svim službenim jezicima EU-a i država povezanih s CEF-om, u svrhu unapređenja kvalitete, pokrivenosti i učinkovitosti sustava i rješenja za automatizirano prevođenje u kontekstu trenutačnih i budućih digitalnih usluga CEF-a. Također će se osvijestiti i promicati nabava te trajno utvrđivanje i prikupljanje jezičnih resursa.

Posebni ciljevi obuhvaćaju:

— uspostavljanje i vođenje riznice jezičnih resursa u kojoj će se nalaziti jezični resursi potrebni za osposobljavanje, prilagodbu i podršku MT sustavima platforme za automatizirano prevođenje CEF-a,

— uspostavljanje i vođenje službe za podršku u području prava intelektualnog vlasništva i odobrenja za jezične resurse, integrirane s upravljanjem riznicom jezičnih resursa,

— nadopunjavanje i nastavak provedbe aktivnosti koordinacije jezičnih resursa koje se provode u okviru ugovora o uslugama o europskoj koordinaciji jezičnih resursa (European language resource coordination – ELRC) (SMART 2014/1074), koji traje od travnja 2015. do travnja 2017. U svrhu konteksta, zadaci ugovora o uslugama ELRC obuhvaćaju:

— unapređenje dostupnosti i pojednostavljivanje pristupa jezičnim resursima, osobito onima koje posjeduje/proizvodi javni sektor na svim razinama vlasti (nacionalna, regionalna, lokalna) u državama članicama EU-a i državama povezanim s CEF-om,

— djelovanje u smislu opservatorija za jezične resurse diljem država članica EU-a i država povezanih s CEF-om, utvrđujući, katalogizirajući i dokumentirajući jezične resurse koji se mogu koristiti za automatizirano prevođenje, osobito korpusi usporednih tekstova,

— obraćanje javnim upravama i drugim dionicima (primjerice relevantne nevladine organizacije) i podizanje svijesti među njima o vrijednosti jezičnih resursa, osobito usporednih korpusa, te poticanje istih na omogućavanje dostupnosti i pristupačnosti jezičnih resursa za platformu za automatizirano prevođenje CEF-a,

— pojašnjavanje pravnih i komercijalnih pitanja povezanih s jezičnim resursima (situacija s intelektualnim vlasništvom, klasifikacija privatnosti i uvjeti upotrebe jezičnih resursa).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 38
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Provedbena odluka Komisije od 12.12.2014 o uspostavi radnog programa za 2015. za financijsku pomoć u području Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) — telekomunikacijski sektor za razdoblje 2014.–2020. (C(2014) 9490 konačna verzija).
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava dodatnih jezičnih resursa i povezanih usluga usavršavanja/obrade

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72314000 Usluge prikupljanja i sparivanja podataka
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Opći je zadatak u okviru ove grupe provesti nabavu dodatnih jezičnih resursa i povezanih usluga usavršavanja/obrade (primjerice putem anonimizacije) te njihovo pružanje riznici jezičnih resursa platforme za automatizirano prevođenje CEF-a.

Kratkoročni je cilj nabaviti jezične resurse visoke kvalitete koji su odobreni u pogledu IPR-a (usporedni korpusi) na svim jezicima CEF-a u tematskim područjima koja su relevantna za infrastrukture digitalne usluge (digital service infrastructure – DSI) CEF-a.

Dugoročni je cilj doprinijeti i nadopuniti zbirku jezičnih resursa u državama članicama (koordinirano putem grupe 2), u cilju dostizanja prihvatljive razine kvalitete automatiziranog prevođenja u ključnim područjima DSI-ova CEF-a, u kojima su potrebne višejezične funkcionalnosti.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 38
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Provedbena odluka Komisije od 12.12.2014 o uspostavi radnog programa za 2015. za financijsku pomoć u području Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) — telekomunikacijski sektor za razdoblje 2014.–2020. (C(2014) 9490 konačna verzija).
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/05/2016
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/06/2016
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Zgrada Komisije na adresi 10, rue Robert Stumper, room EUFO 00/178, L-2920 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europska komisija, DG Communications Networks, Content and Technology, Unit R2 — Finance, attention: Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: Office: BU25 04/024
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/03/2016