Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 106356-2022

28/02/2022    S41

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2022/S 041-106356

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 021-051273)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Grzech
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Tel.: +48 126173595
Faks: +48 126173363
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dzp.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.dzp.agh.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia laboratorium interfejsów (zestawu 13 okularów wirtualnej rzeczywistości z peryferiami) dla WH - KC-zp.272-36/22

Numer referencyjny: KC-zp.272-36/22
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium interfejsów (zestawu 13 okularów wirtualnej rzeczywistości z peryferiami) zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 4.1 SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 021-051273

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 28/02/2022

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 10/03/2022

Czas lokalny: 10:30

Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 28/05/2022

Powinno być:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 08/06/2022

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Warunki otwarcia ofert Data: 28/02/2022

Czas lokalny: 11:00

Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert Data: 10/03/2022

Czas lokalny: 11:00

Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: