Строителство - 106386-2017

22/03/2017    S57

България-София: Строителни и монтажни работи на пристанища

2017/S 057-106386

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Славчо Добрев
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/183
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bgports.bg/bg/zop/183
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Капитално драгиране — басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2 (2А), Маневрена зона до Т2А“.

II.1.2)Основен CPV код
45241000 Строителни и монтажни работи на пристанища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка е с предмет „Капитално драгиране — басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2 /2А/, маневрена зона до Терминал 2А“. Целта на поръчката е цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрените зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в акваторията на пристанище Бургас. Изпълнението на поръчката включва драгажни работи в западната част от общата маневрена зона на пристанищен терминал Бургас-Запад, пристанище Порт България Уест и пристанище Кораборемонтен завод — Порт Бургас, както и удълбочаване на част от маневрената зона за съществуващите корабни места на терминал Бургас — Изток-2 (Терминал 2А) и изграждане на маневрена зона за нови кейови места на терминал Бургас — Изток-2.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45241000 Строителни и монтажни работи на пристанища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Burgas
Основно място на изпълнение:

Подходните канали и маневрените зони на терминалите и пристанищата, разположени в акваторията на пристанище Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка е с предмет „Капитално драгиране — басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2 /2А/, маневрена зона до Терминал 2А“. Целта на поръчката е цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрените зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в акваторията на пристанище Бургас. Изпълнението на поръчката включва драгажни работи в западната част от общата маневрена зона на пристанищен терминал Бургас-Запад, пристанище Порт България Уест и пристанище Кораборемонтен завод — Порт Бургас, както и удълбочаване на част от маневрената зона за съществуващите корабни места на терминал Бургас — Изток-2 (Терминал 2А) и изграждане на маневрена зона за нови кейови места на терминал Бургас — Изток-2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение с 2 подпоказателя: Технология и организация за изпълнение на поръчката — 30 т. и Срок за изпълнение на поръчката — 10 т. / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 250
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП, е оптимално съотношение качество/цена.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката–І-ва категория, ІІ-pa група строеж.

Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

Доказване: участниците попълват данните за регистрацията си (№ на удостоверение, група и категория строежи, за които е вписан, срок на валидност на талона) в Част IV Критерии за подбор, раздел „А“ в ЕЕДОП.

Преди сключването на договора участникът, избран за изпълнител, представя актуално удостоверение от Камарата на строителите в България за извършване на І-ва категория, ІІ-pa група строеж с валиден талон или еквивалентни документи.

Когато съгласно офертата на избрания изпълнител ще се изпълняват драгажни работи от чуждестранно лице, преди започване реалното изпълнение на договора, чуждестранното лице следва да получи временна или еднократна регистрация в Централния професионален регистър на строителя по реда, предвиден в Закона за Камарата на строителите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е реализирал общ оборот, изчислен на база на годишните обороти за последните 3 приключили финансови години;

„Годишен общ оборот“ по смисъла на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е сумата от нетните приходи от продажби.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител.

За доказване на финансовото и икономическото си състояние участниците представят справка за общия оборот, както и посочват издател, срок на валидност, застрахована дейност и застрахователно покритие на застрахователната полица „Професионална отговорност“ чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел „Б“ в ЕЕДОП.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя актуална справка за общия оборот за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си и валидна застрахователна полица „Професионална отговорност“ за дейност като строител, с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база на годишните обороти за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, равняващ се на 27 000 000 BGN.

„Годишен общ оборот“ по смисъла на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е сумата от нетните приходи от продажби.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител, с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ възложителят има предвид: драгажни работи за изграждане, поддържане или рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали или съоръжения към тях. Доказване: представя се списък на изпълненото строителство с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания-чрез попълване Ч. IV Критерии за подбор, р. „В“ в ЕЕДОП като се посочват и данните (№, дата на издаване, издател) на удостоверенията за добро изпълнение, с к-о участникът разполата и к-о съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания. Преди сключване на договора изпълнителят представя актуален списък на изпълненото строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 год. от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, к-о съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания.

2. Участникът да разполага с персонал и с ръководен екип от експерти, с определена профес. компетентност, за осигуряване пълното, точно, своевременно, качествено и компетентно изпълнение. Доказване: представя се списък на персонала, к-о ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, к-о ще отговарят за изпълнението, в който е подробно е описана профес. компетентност на лицата (вкл. са посочени документите, доказващи придобитата профес. компетентност с наименование, №, дата и орган, който ги е издал) чрез попълване на Ч. IV Критерии за подбор, р. „В“ в ЕЕДОП. Преди сключване на договора изпълнителят представя актуален списък на персонала, к-о ще изпълнява поръчката и на член. на ръководния с-в, к-о ще отговарят за изпълнението, придружен с документи за профес. компетентност на лицата.

3. Участниците да разполагат с необходимите механизация и оборудване за извършване на драгажните работи в предмета на поръчката. Доказване: представя се декларация за механизацията и технич. оборудване, необходимо за из-ние на драгажните работи, чрез попълване на Ч. IV Критерии за подбор, р. „В“ в ЕЕДОП, като се посочват:- конкретни предназначение, технически параметри и експлоатационни показатели на механизацията и оборудването;- данни (дата на издаване, №, орган, който го е издал и срок на валидност) за свидетелствата за регистрация, свидетелствата за годност, временн. свидетелства за регистрация или др. еквивал. документи и сертификати, доказващи, че плаващите механизация и оборудване отговарят на условията на чл. 6 Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) и на Наредба № 5/01.09.2004 г. за корабните документи. Преди сключване на договора изпълнителят представя актуална Справка-декларация за механизацията и оборудването, необходими за изпълнение на драгажните работи, като посочват конкретни предназначение, технически параметри и експлоатационни показатели на механизацията и оборудването.Към справката се прилагат: актуални и валидни свидетелства за регистрация, свидетелства за годност, временни свидетелства за регистрация и др. еквивал. документи и сертификати, доказващи, че плаващите механизация и оборудване отговарят на условията на чл. 6 КТК и на Наредба № 5/2004 г.

4. Участниците да разполагат с внедрени сис-ми за управление на качеството съгласно стандарти: ЕN ISO 9001:2008/2015 и BS OHSAS 18001:2007 или еквивал. документи. Доказване: участниците попълват Ч. IV Критерии за подбор, р. „Г“ в ЕЕДОП като посочват издател, обхват и срок на валидност на сертификатите или еквив. документи. Преди сключване на договора изпълнителят представя валидни сертификати ЕN ISO 9001:2008/2015 и BS OHSAS 18001:2007 с изискуемия обхват или еквивал. документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. Под „строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ възложителят има предвид: драгажни работи за изграждане, поддържане или рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали или съоръжения към тях.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен екип от експерти, с определена професионална компетентност, за осигуряване пълното, точно, своевременно, качествено и компетентно изпълнение на поръчката, които следва да отговарят на следните минимални изисквания: А. Ръководител на екипа, който има опит в изпълнение на драгажни работи не по-малко от 7 години; Б. Технически ръководител, опит в изпълнение на драгажни работи не по-малко от 5 години; В. Водолазна група (минимум 2-ма водолази и 1 ръководител на групата). Ръководителят на водолазната група и всеки от членовете ѝ да е преминал успешно курс за водолаз и да разполага със съответен сертификат или друг документ, удостоверяващ това обстоятелство. Ръководителят на водолазната група да има не по-малко от 5 години водолазен опит.

3. Участниците следва да разполагат с необходимите механизация и оборудване за извършване на драгажните работи, включени в предмета на поръчката, а именно: — специализирана драгажна техника за драгиране на наносни утайки, тинести и глинести земни маси, насипни и други материали с различна твърдост и извозване на драгираната маса в определените за целта депа; — техническо оборудване за преместване на буйове; - оборудване за изваждане и транспортиране на едрогабаритни предмети над 1 тон; - оборудване и софтуер за извършване на необходимите хидрографски промери и изчисляване на количествата драгирана маса по време на изпълнение на работите.

4. Участниците следва да разполагат с внедрени системи за управление на качеството съгласно изискванията на стандарти: ЕN ISO 9001:2008/2015 и BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни документи, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС и се представя в 1 от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на възложителя; б) банкова гаранция в полза на възложителя; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и до 30 дни след това. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

При подписване на договора, изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която се представя в 1 от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция в полза на възложителя; б) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите за аванса и за изпълнение, са уредени в проекта на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Авансово плащане.

2. Плащания в размер на остатъка от стойността на драгажните работи за всяка конкретна зона, съгласно предложената от изпълнителя цена за тази зона, след приспадане на съответната за тази зона част от авансовото плащане.

3. Заплащане на непредвидени работи.

4. Окончателно плащане.

Размерите, сроковете, условията и необходимите документи за извършване на плащанията са подробно уредени в проекта на договор — част IV и в Указанията за подготовка на офертите — част I от документацията за поръчката.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ. Договорът/Споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността м/у чл. на обединението; в) д-тите, които ще изпълнява всеки чл. В договора/споразумението страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 3. Да са уговорили че: а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изискванията към изпълнението са подробнo описани в Техническата спецификация — част III от документацията за поръчката.

Драгажните работи включват изземване на натрупаните наносни материали и земни маси в подходните канали и акватории, съгласно чертежите с обозначени графично и с координати зони за драгиране, извозване и депониране.

Депонирането на драгираните маси ще се извършва в определено и съгласувано с „Басейнова дирекция за Черноморски район“ — гр. Бургас депо в Черно море — в район, с център, чиито координати са: Lat = 42°32?45?, Lon = 27°54?40? и радиус на депото 300 метра.

Драгажните работи в зоната за маневриране за изграждане на нови кейови места към пристанищен терминал „Бургас — Изток-2“ ще се изпълняват в съответствие с одобрен инвестиционен проект и влязлото в сила разрешение за строеж. Строежът е първа категория съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗУТ.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/05/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/05/2017
Местно време: 14:00
Място:

Заседателна зала в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП е основание за отстраняване. Доказва се с попълване на съотв. информация в ЕЕДОП.

Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, ще бъде отстранен от участие. Участник — обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, също ще бъде отстранен от участие.

За доказване на съответствие с изискванията към лично състояние на участници, последните попълват съответните раздели на Част III в ЕЕДОП.

Ценово предложение, надвишаващо общата максимална прогнозна стойност на поръчката не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата. Участник, който не е поставил ценовото си предложение в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, ще бъде отстранен от участие в процедурата, без да се разглеждат документите за доказване личното му състояние и съответствието с критериите за подбор, както и техническото му предложение.

Участник, който предложи срок за изпълнение, който не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни дни“ или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от максималния срок, или по отношение на офертата на който бъде констатирано несъответствие между предложения срок и този в линейния график, между предложения срок и предложените технология и организация за изпълнение на драгажните работи, между линейния график и предложените технология и организация за изпълнение на драгажните работи, се отстранява от участие в процедурата.

Няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване предложения, в случаите, когато е налице най-малко 1 от следните условия:- липсва задължителна част от посочените по-горе като минимално задължителни части на предложението за изпълнение на поръчката или посочените по-горе части на предложението за изпълнение на поръчката само са изброени, без да съдържат конкретна информация;- изложението не отговаря на изискванията на възложителя, на действащото законодателство или на технически норми и стандарти;- изложението не кореспондира с характеристиките и спецификата на обекта и съответните дейности, предвидени в техническата спецификация;- изложението е вътрешно противоречиво.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/03/2017