Teenused - 106400-2014

Kuva koondatud vaade

29/03/2014    S63

Belgia-Brüssel: Euroopa sotsiaalne innovatsioon

2014/S 063-106400

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat
Postiaadress: avenue d'Auderghem 45
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=423
Kontaktisik: hr Carlo Pettinelli, direktor
E-post: entr-innovation-policy-for-growth@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Ostjaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=423

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat
Postiaadress: pakkumiskutse 390/PP/ENT/SUBDEL/14/7885, avenue d'Auderghem 45, BREY 06/59
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: majanduskasvu tagava innovatsioonipoliitika üksus

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Majandus ja rahandus
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Euroopa sotsiaalne innovatsioon
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 8: Uurimis- ja arendusteenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: ülesandeid täidetakse töövõtja ruumides või muus kohas, mis on näidatud pakkumises, välja arvatud komisjoni ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Töövõtja abistab komisjoni, tagades Euroopa sotsiaalse innovatsiooni keskuse sisu, laiendades keskust ümbritsevat kogukonda, tutvustades sotsiaalset innovatsiooni kõikidele asjaomastele sidusrühmadele, jagades teadmisi ja toetades uusi käsitlusi, soodustades piiriülest koostööd ja esitades tõendid sotsiaalse innovatsiooni kasu kohta. Nimetatu eesmärk on alates 2011. aasta märtsist, kui algatus sätestati, tehtud töö laiendamise tagamine.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73300000 Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Maksimaalselt 300 000 EUR.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 300 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 24 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt iseloomustust.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt iseloomustust.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: vt iseloomustust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt iseloomustust.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
vt iseloomustust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
"Call for tenders No 390/PP/ENT/SUBDEL/14/7885".
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
7.5.2014
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 14.5.2014 - 14:00

Pakkumuste avamise koht:

ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat, avenue d'Auderghem 45, Brüssel, BELGIA (Breydeli hoone, ruum 06/006).

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja 1 volitatud esindaja. Osaleda soovivatel ettevõtetel palutakse oma kavatsusest teatada vähemalt 48 tundi ette.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 (2014.–2015. aasta tööprogramm valdkonnas "Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas / IKT").
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
19.3.2014