Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 106400-2014

Wyświetl widok skrócony

29/03/2014    S63

Belgia-Bruksela: Inicjatywa innowacji społecznych w Europie (SIE)

2014/S 063-106400

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Adres pocztowy: avenue d'Auderghem 45
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=423
Osoba do kontaktów: Carlo Pettinelli, dyrektor
E-mail: entr-innovation-policy-for-growth@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=423

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Adres pocztowy: Zaproszenie do składania ofert 390/PP/ENT/SUBDEL/14/7885, avenue d'Auderghem 45, BREY 06/59
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Dział Polityki Innowacji na rzecz Wzrostu

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Inicjatywa innowacji społecznych w Europie (SIE)
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 8: Usługi badawcze i rozwojowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: miejscem wykonania zadania będzie siedziba wykonawcy lub inne miejsce wskazane w ofercie, z wyjątkiem siedziby Komisji.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonawca będzie pomagał Komisji w opracowywaniu treści na potrzeby wirtualnej platformy SIE, tworzeniu społeczności skupionej wokół niej, promowaniu innowacji społecznych wśród wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, wymianie wiedzy i wspieraniu nowych metod, wspieraniu współpracy transgranicznej i dostarczaniu dowodów na korzyści płynące z innowacji społecznych. Zamówienie ma na celu rozszerzenie prac rozpoczętych wraz z uruchomieniem inicjatywy w marcu 2011.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

73300000 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Maksymalnie 300 000 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 300 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. specyfikacja.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. specyfikacja.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: zob. specyfikacja.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. specyfikacja.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
zob. specyfikacja.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
„Zaproszenie do składania ofert nr 390/PP/ENT/SUBDEL/14/7885”.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.5.2014
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.5.2014 - 14:00

Miejscowość:

DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, avenue d'Auderghem 45, Bruksela, BELGIA (budynek im. Breydela, pokój 06/006).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedsiębiorstwa pragnące wziąć udział w sesji otwarcia ofert proszone są o zgłoszenie tego zamiaru z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): program ramowy w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020” (program prac na lata 2014 – 2015 na rzecz „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych/technologie informacyjne i komunikacyjne”).
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.3.2014