Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 106465-2019

06/03/2019    S46

Magyarország-Budapest: Alacsony padlójú buszok

2019/S 046-106465

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000090092019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000090092019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új dízel szóló autóbuszok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000090092019
II.1.2)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés új dízel szóló autóbuszok beszerzése tárgyban.

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket, a beszerzendő járművek részletes műszaki jellemzőit, a konstrukciós követelményeket, valamint az átadandó dokumentációk ismertetését (formátumkövetelmények megjelölésével) a Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. telephelye, a megrendelésben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgya magában foglalja a járművek leszállítását, valamint a járművek teljes körű, magyarországi forgalomba helyezését is, a kapcsolódó költségekkel együtt.

Alapmennyiség: 20 darab jármű.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:

— hogy rendelkezik a megajánlott járművekre vonatkozó ’EU’ típusbizonyítvánnyal;

– a szállítási határidőről (150-180 naptári nap);

– hogy a járművekre (24-48 hónap közötti), illetve a kocsiszekrényre (legalább 120 hónap) jótállást vállal (részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban);

– hogy a szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;

– hogy teljesítési és jólteljesítési biztosítékot nyújt (részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban);

– hogy a megadott ellenszolgáltatást a műszaki leírásban rögzített alapvető geometriai és menetdinamikai jellemzőknek mindenben megfelelő járművekre határozta meg;

– hogy rendelkezik Budapesten, vagy annak 50 kilométeres vonzáskörzetén belül saját, vagy szerződött szakszervizzel (nyilatkozatban a megnevezése is szükséges),

– hogy nyertessége esetén vállalja, hogy o a vázszerkezetek és a karosszéria elemek gyártási időpontja nem korábbi, mint a járművek leszállítását megelőző 12 hónap, továbbá, hogy a járművek minden egyéb alkatrésze és komponense új, korábban nem beépített, o garantálja, hogy a járművek kiépített kamerarendszereihez tíz éven keresztül biztosított az alkatrészellátás, azonos funkciójú, kompatibilis eszközökkel, o a Beszerelési Tervdokumentációra szabad, kötelezettségmentes felhasználási engedélyt ad, o a járművek nehéz üzemi körülmények között, intenzív kihasználás mellett legalább 10 éves korukig működnek (a járművek megkövetelt élettartama minimum 10 év), o a járművek fődarabjainak élettartama – felújítási ciklusokkal – megegyezik a kocsiszekrényével. A tartalék- és pótalkatrész a szállítástól a járművek 10 éves életkoráig szabad kereskedelmi forgalomban beszerezhetők és erre garanciát vállal, o tudomásul veszi, hogy az útviszonyokra való hivatkozással a járművek és bármely alkatrésze vonatkozásában a jótállást nem vonhatja meg, o a jótállás időszakában térítésmentesen biztosítja a meghatározott szervizciklusban érintett üzemeltetési- és kenőanyagokat (kivéve az ablakmosó folyadékot, üzemanyagot, AdBlue-t), továbbá arról, hogy amennyiben a jótállási időszakban nem kíván részt venni az adott szervízművelet(ek) elvégzésében, úgy az ajánlatkérő által elvégzett szervizművelet(ek) nem vonnak maguk után garanciavesztési, illetve jótállási kérdéskörbe tartozó jogkövetkezményeket; – hogy a teljesítés során a vonatkozó szabályokat, valamint érvényes előírásokat betartja; – tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és: o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják; o amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő; – az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Energiafelhasználás és szennyezőanyag kibocsátás / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 55
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/05/2019
Befejezés: 28/02/2023
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Felek a szerződés hatályát - változatlan feltételek mellett - közös megegyezéssel meghosszabbíthatják a szerződéses mennyiség eléréséig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális mennyiség: + 80 darab

Opcionális tételek:

— FUTÁR-kompatibilis utasszámláló berendezés,

— rozsdamentes, szálcsiszolt kapaszkodó rendszer.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 1-10. A 1.,3.,4. szempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás. Az 2. szempont esetén az értékelés módszere: egyenes arányosítás. A módszer(ek) részletes ismertetése az útmutatóban történik. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az ajánlati összár a legalacsonyabb.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. szerint és a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következnek be.

A megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.)

— A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja alapján a szabályozott tőzsdén való jegyzés tekintetében nyilatkozat benyújtása nem szükséges és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltakkal ellentétben nyilatkozatot nem a már hatályon kívül helyezett 2007. évi CXXXVI. tv. 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja vonatkozásában kell tennie, hanem a jelenleg hatályos és a Kbt.-ben is szereplő 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja tekintetében kell nyilatkoznia,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 14. és 16. §-aira is.)

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1.: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított, előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte az 5 000 000 000 forintot.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1.: Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 36 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencianyilatkozatnak/-igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencianyilatkozatnak/-igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap során teljesített, az EU vagy az EFTA tagországok előírásainak megfelelően leszállított és üzembe helyezett, összesen legalább 40 darab, a járművek fődarabjai és alapvető geometriai paraméterei tekintetében megegyező műszaki tartalommal rendelkező, 100 %-ban alacsonypadlós, új dízel-meghajtású szóló autóbuszok (M3/I. kategóriájú) szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett jármű vételárának napi 2 %-a, de legfeljebb 30 %.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett jármű vételárának 30 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett jármű vételárának 30 %-a.

A járművekre - a kocsiszekrény szerkezetének korrózióállósága kivételével - legalább 24 hónap, a kocsiszekrény szerkezetének korrózióállóságára és a szilárdsági okból (váztörésből) adódóan a kocsiszekrény javítására 120 hónap jótállást kell vállalnia.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint jólteljesítési biztosítékot köt ki. Mindkét esetben a mértéke: a vételár 5 %-a. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

Részletek a szerződéstervezetben.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: EUR (euró).

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.

A további részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/04/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/04/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: a vonatkozó pontban a 1. értékelési szempont rövidített elnevezése található, az EKR karakterkorlátra tekintettel.

2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

3. Ajánlatkérő a jelen felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatkérő a Teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet szerint) értékelési szempont kiszámítása érdekében számítási segédtáblázatot bocsát ajánlattevők rendelkezésére.

5. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatát az útmutatóban részletezettek szerint kell összeállítania.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

7. Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésben foglaltakról. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az útmutatóban meghatározottakat is csatolni kell.

10. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. A Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, ha ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. A 424/2017. (XII. 9.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdése szerint a Kbt. 75. § mellett ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az EKR rendszer működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

15. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlatnak a 2. értékelési szempont esetében legalább 24 hónap, de legfeljebb 48 hónapnak, a 3. értékelési részszempont esetében legalább 150 naptári nap, de legfeljebb 180 naptári napnak kell lennie.

16. A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő dátum tervezett időpont, az eljárás lefolytatásának függvényében változhat.

17. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

18. Irányadó jog: a Kbt., a végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre) és a Ptk.

19. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

20. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a 424/2017. (XII. 9.) Korm. rendeletben meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag az EKR-en keresztül történik.

22. FAKSZ: a felhívás feladásáig: dr. Szunyogh Judit (00101), a felhívás feladását követően: dr. Gara Richárd (00041).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2019