Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 106575-2022

Submission deadline has been amended by:  237464-2022
28/02/2022    S41

Pologne-Katowice: Services de déneigement

2022/S 041-106575

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Numéro national d'identification: REGON: 01751157500050
Adresse postale: ul. Myśliwska 5
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 40-017
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Natalia Szymura
Courriel: nszymura@gddkia.gov.pl
Téléphone: +48 322086225
Fax: +48 322598710
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gddkia.gov.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.gddkia.gov.pl/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://gddkia.eb2b.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Autre activité: Zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Zawierciu z/s w Ożarowicach

Numéro de référence: O/KA.D-3.2421.3.2022
II.1.2)Code CPV principal
90620000 Services de déneigement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na całorocznym wykonywaniu usług i robót budowlanych, na drogach: OD Wojkowice Kościelne: S1, S86, DK1, DK78 i DK78B, DK86, DK91, DK94; OD Szczekociny: DK46, DK78, administrowanych przez Rejon w Zawierciu z/s w Ożarowicach, z zakresu: bieżącego utrzymania dróg (BUD), zimowego utrzymania dróg (ZUD), bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich (BUM).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45232410 Travaux d'assainissement
45233142 Travaux de réparation de routes
45233150 Ouvrages de modération du trafic
45233220 Travaux de revêtement de routes
45233221 Travaux de marquage routier
45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233280 Pose de barrières routières
45442121 Travaux de peinture de structures
50232100 Services d'entretien de l'éclairage public
77211400 Services d'abattage d'arbres
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
90470000 Services de curage des égouts
90910000 Services de nettoyage
63712710 Services de surveillance de la circulation routière
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Polska, województwo śląskie

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na całorocznym wykonywaniu usług i robót budowlanych, na drogach: OD Wojkowice Kościelne: S1, S86, DK1, DK78 i DK78B, DK86, DK91, DK94 OD Szczekociny: DK46, DK78, administrowanych przez Rejon w Zawierciu z/s w Ożarowicach, z zakresu: bieżącego utrzymania dróg (BUD), zimowego utrzymania dróg (ZUD), bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich (BUM).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac (określonych w Grupach Prac) całorocznego w tym zimowego i bieżącego utrzymania dróg w szczególności:

a) z Grup Prac 1-9:

- utrzymania nawierzchni dróg,

- utrzymania poboczy i pasów rozdziału,

- utrzymania korpusu drogi,

- utrzymania odwodnienia,

- utrzymania chodników i ścieżek rowerowych,

- utrzymania oznakowania,

- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- utrzymania estetyki znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz pasa drogowego,

- utrzymania urządzeń wspomagających;

b) z Grup Prac 10a, 10b i 10c:

- zimowego utrzymania dróg;

c) z Grupy Prac 11:

- Zarządzania Kontraktem

d) z Grupy Prac 12:

- utrzymania czystości na obiektach inżynierskich.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - IV SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Emisja spalin / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Kwalifikacje zawodowe personelu / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 810 000 PLN(osiemsetdziesięćtysięcyzłotych)

2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5%ceny brutto z oferty.

3.Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 5%łącznej kwoty brutto wskazanej §24ust.7 Umowy i będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Nie dotyczy

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Wykonawca musi wykazać określony poniżej średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”).

2. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków ekonomicznych i finansowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Wykonawca musi wykazać:

a)średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „ Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” w wysokości nie mniejszej niż 19 000 000,00 PLN

b)posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:

- dla „przychodu” - według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,

- dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” - według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań określonych poniżej.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej:

a) 1 lub 2 lub 3 zadań polegających na utrzymaniu min.2 asortymentów z bieżącego utrzymania dróg klasy min. GP, o łącznej wartości brutto bieżącego utrzymania nie mniejszej niż 10 mln PLN

oraz

b) 1 lub 2 lub 3 zadań polegających na zimowym utrzymaniu dróg klasy min. GP, o łącznej wartości brutto zimowego utrzymania nie mniejszej niż 3 mln PLN

W przypadku umów nadal realizowanych, Zamawiający wymaga, aby łączna wartość brutto:

- bieżącego utrzymania dróg części umów zrealizowanych przed terminem składania ofert wyniosła co najmniej 10 mln PLN brutto,

- zimowego utrzymania dróg części umów zrealizowanych przed terminem składania ofert wyniosła co najmniej 3 mln PLN brutto,

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Przez bieżące utrzymanie dróg rozumie się koordynowanie/wykonywanie usług utrzymania dróg w zakresie asortymentów: nawierzchni,obiektów mostowych,odwodnienia,barier drogowych,oznakowania,zieleni oraz czystości,wykonywanych przez cały rok kalendarzowy. Przez zimowe utrzymanie dróg rozumie się koordynowanie/wykonywanie usług w zakresie odśnieżania,zapobiegania śliskości,likwidacji śliskości na drodze wykonywanych w sezonie zimowym.

Jako jedno zadanie/zamówienie należy rozumieć jedną umowę.

Jako wykonanie lub wykonywanie zamówienia/zadania(umowy) należy rozumieć zrealizowanie całości lub części umowy w zakresie i okresie potwierdzonym przez zleceniodawcę/zamawiającego.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze a)ib) lub jeden musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze a) a drugi całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze b).Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze a)lub całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze b).

2. dotyczącej osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona.Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia,spełniające następujące wymagania:

a) Osoby stanowiące obsadę Zespołu ds.Utrzymania Dróg:

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik ds. Utrzymania Dróg

wymagana liczba osób:1

Doświadczenie zawodowe: Min.24 miesiące doświadczenia, w tym min.2 sezony zimowe, przy realizacji 1lub2 zadań polegających na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg obejmujących co najmniej 80km dróg klasy minGP na stanowisku/stanowiskach związanych z realizacją czynności polegających na bezpośredniej koordynacji/nadzorowaniu/kierowaniu pracami związanymi z utrzymaniem dróg

lub

Min. 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1lub2 zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg obejmujących co najmniej 80km dróg klasy minGP na stanowisku/stanowiskach związanych z realizacją czynności polegających na bezpośredniej koordynacji/nadzorowaniu/kierowaniu pracami związanymi z tym utrzymaniem.

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Zastępca Kierownika ds.Utrzymania Dróg

wymagana liczba osób:1

Doświadczenie zawodowe: Min.12 miesięcy doświadczenia, w tym min.1 sezon zimowy, przy realizacji 1lub2 zadań polegających na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg obejmujących co najmniej 80km dróg klasy min.GP na stanowisku/stanowiskach związanych z realizacją czynności polegających na bezpośredniej koordynacji/nadzorowaniu/kierowaniu pracami związanymi z utrzymaniem dróg

lub

Min.12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1lub2 zadań polegających na zimowym utrzymaniu dróg obejmujących co najmniej 80km dróg klasy minGP na stanowisku/stanowiskach związanych z realizacją czynności polegających na bezpośredniej koordynacji/nadzorowaniu/kierowaniu pracami związanymi z tym utrzymaniem.

3) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Specjalista ds. utrzymania dróg(bieżącego i zimowego)

wymagana liczba osób:min.2

Doświadczenie zawodowe: Min. 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1lub2 zadań polegających na bieżącym lub zimowym utrzymaniu dróg.

4)osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik robót drogowych

wymagana liczba osób:1

Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Doświadczenie zawodowe: Min.12 miesięcy doświadczenia w kierowaniu robotami drogowymi na drogach klasy min. GP, na stanowisku Kierownika robót drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru robót drogowych.

b) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Specjalista ds. administracyjno-finansowych

wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:Min.12miesięcy doświadczenia na stanowisku ds. rozliczeń, w tym przy rozliczeniu 1 zadania polegającego na utrzymaniu/remoncie/budowie/przebudowie/rozbudowie dróg lub ulic

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na Platformie https://gddkia.eb2b.com.pl/.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ – w szczególności w Tomie II.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/04/2022
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 01/08/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/04/2022
Heure locale: 10:15
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1.Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wykonawca musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ..

2.Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą)..

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnoszącym się do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-7) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp w zakresie opisanym w SWZ.

12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonywał przedmiotu Umowy w okresie 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy nastąpi od 17 lipca 2022r. albo w terminie trzech tygodni od daty zawarcia Umowy, w zależności od tego, który termin przypadnie później.

13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

14. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/02/2022