Roboty budowlane - 106595-2014

Wyświetl widok skrócony

29/03/2014    S63

Polska-Kielce: Roboty budowlane

2014/S 063-106595

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 4
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Damian
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Tel.: +48 413431593
Faks: +48 413444732

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ztm.kielce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Sikorskiego w Kielcach realizowanego w ramach inwestycji pn.: Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kielce, ul. Sikorskiego.

Kod NUTS PL331 Kielecki

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Sikorskiego w Kielcach realizowanego w ramach inwestycji pn.: Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego. Zakres prac obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze polegające na:
— robotach rozbiórkowych istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, itp.,
— demontażu istniejącego oświetlenia ul. Sikorskiego.
2. Przebudowę istniejącej pętli autobusowej w tym:
— przebudowę/budowę miejsc postojowych dla autobusów komunikacji miejskiej,
— przebudowę/budowę jezdni manewrowych,
— przebudowę/budowę zjazdów na ul. Sikorskiego,
— przebudowę/budowę chodników w obrębie pętli,
— budowę zatoki autobusowej na pętli.
3. Przebudowę ul. Sikorskiego w istniejącym pasie drogowym w obrębie pętli autobusowej polegającą na:
— frezowaniu nawierzchni jezdni i ułożeniu nakładki,
— budowie pasa włączenia wraz z zatoką autobusową,
— przebudowie istniejących przystanków autobusowych,
— budowie chodników i azyli dla pieszych.
4. Przebudowę/budowę infrastruktury towarzyszącej tj. systemu odwodnienia, oświetlenia.
5. Plantowanie, humusowanie zieleńców oraz rekompensatę nasadzeń.
6. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
7. Budowę budynku WC w tym:
— budowę fundamentu pod budynek toalety,
— montaż budynku toalety,
— budowę zbiornika na wodę wraz z przyłączem wodociągowym,
— budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej,
— budowę przyłącza energetycznego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane, 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia poniżej 5 186 000,00 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 599 007 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 105 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy PLN).
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie będzie współfinansowane z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach projektu pn.: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym".
Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe.
Termin płatności faktur Wykonawcy - 30 dni od dnia doręczenia faktury sprawdzonej i podpisanej przez Nadzór Inwestorski i Kierownika Projektu wraz z protokołem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi.
Faktury Wykonawca wystawia na: Zarząd Transportu Miejskiego, 25-368 Kielce, ul. Bartosza Głowackiego 4 i przekazuje do siedziby ZTM wraz ze wszelkimi dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 1 zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowę spółki cywilnej wraz z aneksami lub umowę konsorcjum).
4. W stosunku do spółki cywilnej Zamawiający proponuje przedłożenie w ofercie umowy spółki cywilnej. Dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników albo pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników.
5. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia może wystąpić i obejmować będzie czas, w którym niemożliwe było realizowanie zamówienia w następujących przypadkach:
a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej określonych w ustawie Pzp.
b) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót.
c) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) wystąpienie siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp.,
e) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), które nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, lub zamiennych lub w przypadkach określonych w ppkt. 2, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
g) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp.,
h) zmiany będące następstwem osób trzecich,
i) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp.,
j) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotowej roboty,
k) wystąpienie nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne, np. osuwisk, kurzawek,
l) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
2) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia lub wydłużenia terminu zakończenia robót w przypadku:
a) zmian ilości robót wynikających z obmiaru.
b) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikających z poleceń, o których mowa w §4 i §5 umowy,
c) rezygnacja z części robót lub zmiana ilości, (np.: wymienionych w pozycjach kosztorysów ofertowych i zbiorczego zestawienia wartości robót),
d) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (m.in. spowodowane w szczególności pojawieniem się nowych technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy)
e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,
f) odbiegających od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
g) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
i) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami.
3) zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji:
a) inspektorów nadzoru,
b) kierowników budowy lub robót, legitymujących się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
4) inne zmiany:
a) ustawowa zmiana podatku od towarów i usług – VAT,
b) zmiana nazwy zadania,
c) zmiana nazwy Wykonawcy,
d) wprowadzenie podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub zmiana podwykonawców. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że proponowany inny podwykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w SIWZ,
e) zmiany wynagrodzeń w związku z zapisami w §4 i §5 umowy.
5) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:
a) danych teleadresowych,
b) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
c) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujące zmianą końcowego terminu wykonania przedmiotu Umowy
W przypadku zmian wynikających z powyższych zapisów wymagana będzie zgoda Zamawiającego i zawarcie stosownego aneksu do umowy (z wyjątkiem ppkt. 2, ppkt.3 lit.a i ppkt.4 lit.e).
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji III. 2.1), III.2.2) i III. 2.3) ogłoszenia oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w pkt III.2.3).
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w pkt III.2.3).
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w pkt III.2.2).
III. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp /Wymagana forma dokumentu – oryginał./
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w sekcji III 2.2, III 2.3 niniejszego ogłoszenia.
IV. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia /Wymagana forma dokumentu – oryginał./
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
/Wymagana forma dokumentu – aktualny odpis – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego,
organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie,
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/
V. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, Zamawiający żąda następującego dokumentu: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. ), albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. /wymagana forma dokumentu-oryginał/
VI. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III 2.1. pkt IV i VII
VII. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
VIII. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IV.
1) ppkt. 2, 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) ppkt. 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4– 8, 10 i 11 Pzp.
2. Dokumenty o których mowa w pkt. VIII pkt 1. ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 1. ppkt.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
IX. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp i art.24 ust.2 pkt. 5 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć oświadczenia i dokumenty w sposób następujący:
a) pkt. III ppkt. 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną np. przez Pełnomocnika, b) pkt. III ppkt. 2 - potwierdzający łączne spełnienie warunków, dokumenty winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunków,
c) pkt. IV - mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie i dokumenty winny być przedłożone przez każdego z tych Wykonawców/Przedsiębiorców).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie "spełnia" lub "nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy.
X.
1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu – wskazać jego rodzaj/zakres, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym formę/sposób uczestnictwa w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia dowodów, że osoba podpisująca takie zobowiązanie była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego).
3. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej.
XI. Oferta winna być sporządzona na formularzu nr 1 oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub wg wzoru stanowiącego formularz nr 1 pod warunkiem, że treść, opisy kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego w SIWZ (treść odpowiada treści SIWZ - pod rygorem odrzucenia) i w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
XII. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (wymienione w rejestrze spółki lub w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem), w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub wraz z imienną pieczątką osoby składającej ofertę). Pełnomocnictwo do
podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.
XIII. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:
– Sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że jako część sprawozdania finansowego należy załączyć np. rachunek zysków i strat wraz z opinią, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego jako inny dokument – np. PIT – z lat 2011 i 2012 – dokumenty należy dołączyć osobno dla każdego roku. Informacja winna potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu oraz Instrukcji dla Wykonawców. Dokumenty winny być składane w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: "spełnia" lub "nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunek określony powyżej spełniają łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca ma wykazać średnioroczne przychody na podstawie pozycji z rachunku zysków i strat – „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” lub ”Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności (np. PIT) z ostatnich 2 lat obrotowych tj. z lat 2011 i 2012 / należy załączyć dokumenty – osobno za każdy rok/, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN. UWAGA: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego (PLN),Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień sporządzenia bilansu/sprawozdania finansowego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej spełniają łącznie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:
I. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
A. Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie,
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1)
B. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,
C. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu
II. Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
— W wykazie robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek wskazać roboty budowlane potwierdzające spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
III. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacja winna potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu oraz SIWZ.
IV Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
V. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
VI. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
(Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu – wskazać jego rodzaj/zakres, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym formę/sposób uczestnictwa w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia dowodów, że osoba podpisująca takie zobowiązanie była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego).
VII. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy.
VIII. Dokumenty winny być złożone w następujący sposób: oświadczenie, wykazy oraz zobowiązanie - w formie oryginału; dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone powyżej spełniają łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:
A) posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca ma wykazać wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:
— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie pętli autobusowej lub drogi klasy nie niższej niż L,
— 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu betonowych nawierzchni drogowych,
— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości robót brutto co najmniej 100 000,00 PLN, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający dopuszcza wykazanie się wykonaniem robót budowlanych obejmujących łącznie w/w branże pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących zakresu robót w poszczególnych branżach. Uwaga: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego (PLN), Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót.
B) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca ma wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:
— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej obejmującej swym zakresem obecną specjalność drogową (minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy, w tym przynajmniej na 1 inwestycji w zakresie pętli autobusowej lub drogi klasy nie niższej niż L),
— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej.
Uwagi:
1. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394).
2. Okres doświadczenia nabywanego na różnych zadaniach w tym samym czasie nie będzie sumowany.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
1/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 270 PLN

Warunki i sposób płatności: Bezpłatnie – strona internetowa Zamawiającego: www.ztm.kielce.pl; odpłatnie – wpłata gotówką w siedzibie Zamawiającego – kasa czynna w godz. 7:00 – 15:00 lub przesłanie za zaliczeniem pocztowym (zostaną doliczone koszty przesyłki).

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.5.2014 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.5.2014 - 11:30

Miejscowość:

W siedzibie Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 25-368 Kielce, ul. Bartosza Głowackiego (pokój nr 308).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa, otwarcie jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiotowa inwestycja będzie współfinansowana z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach projektu pn.: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”.
VI.3)Informacje dodatkowe
I. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
III. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
IV.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
V. Ofertę należy złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii, oznaczonej „Kopia”. W razie rozbieżności pomiędzy kopią oferty a oryginałem, wiążącym jest egzemplarz oryginalny.
Ofertę (oryginał i kopię) należy umieścić w jednym zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie lub odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, która będzie posiadać następujące oznaczenia:
a/ adres Zamawiającego: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 25-368 Kielce, ul. Bartosza Głowackiego 4
b/ napis:
Oferta na:
Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Sikorskiego w Kielcach realizowanego w ramach inwestycji pn.: Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego.
Nie otwierać przed dniem…………roku, do godz……
c/ nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy lub podobne napisy dostatecznie wyróżniające ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: I Środki ochrony przewidziane w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
II Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
III.Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
a. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp (pkt. 8.1. SIWZ – faksem),
b. 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
IV. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w pkt. 2 nie przysługuje odwołanie zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp V. Skarga do sądu
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postanowienia odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się na wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.3.2014