Usługi - 106632-2020

Submission deadline has been amended by:  149227-2020
04/03/2020    S45

Polska-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

2020/S 045-106632

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Adres pocztowy: Tamka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-349
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Nowicki
E-mail: m.nowicki@ohp.pl
Tel.: +48 225784762
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.ohp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ohp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl_https://epuap.gov.pl?wps/portal
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Delfin II.

Numer referencyjny: 5/B/KGOHP/2020/ZR
II.1.2)Główny kod CPV
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Delfin II, służącego do obsługi pracodawców ubiegających się o zwrot kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ich ubezpieczenie społeczne.

Tryb postępowania – Przetarg nieograniczony

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72500000 Komputerowe usługi pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Warszawa, ul. Tamka 1, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Delfin II, służącego do obsługi pracodawców ubiegających się o zwrot kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ich ubezpieczenie społeczne. System będzie obejmował następujące obszary funkcjonalne:

a) elektroniczny dostęp dla pracodawców;

b) obsługa wniosków o zawarcie umowy o refundację;

c) obsługa umów o refundację;

d) obsługa wniosków o refundację i płatności;

e) raporty;

f) prowadzenie rejestru pracodawców i rejestru pracowników młodocianych;

g) archiwum.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadcznie zespołu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 30.6.2023.

Zgodnie z § 3 projektu umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN. Z treści polisy powinien wynikać fakt ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (usługi IT) na ww. sumę gwarancyjną, jeżeli nie Wykonawca może być wezwany o szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.

(Do przeliczania sumy ubezpieczenia wyrażonej w walucie innej niż złoty polski, na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs walut obcych w złotych, opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu).

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN.

(W przypadku jeżeli środki finansowe lub zdolność kredytowa są wyrażone w walucie obcej – wyrażoną w złotych równowartość kwoty co najmniej 300 000,00 PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji banku).

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu systemu informatycznego, z których każdy został zakończony odebraniem systemu. Każdy z wdrożonych systemów musiał:

— obsługiwać jednocześnie co najmniej 100 użytkowników; mieć wartość nie mniejszą niż 600 000,00 PLN brutto;

b) wykonał, tj. zrealizował, zakończył, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) co najmniej dwa zamówienia polegające na utrzymaniu systemu informatycznego przez okres przynajmniej 12 miesięcy każde. Wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 300 000,00 PLN brutto. Jeśli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wskaże zamówienie będące w trakcie realizacji w celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby zrealizowany okres świadczenia usługi utrzymania na dzień składania ofert wynosił przynajmniej 12 miesięcy.

(W przypadku podania wartości usługi w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu powierzenia tego zamówienia).

W przypadku gdy jedno zamówienie wykazane przez Wykonawcę spełnia zarówno wymagania określone w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 lit. a SIWZ jak i w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 lit. b SIWZ, Zamawiający uzna je za wystarczające – wartość zaprojektowania i wdrożenia minimum 600 000,00 PLN brutto, wartość utrzymania minimum 300 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie wymaga wykazania co najmniej czterech różnych zamówień

celem spełniania powyższych wymagań.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie niżej wymienionych dokumentów:

— wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usługi i ich wartości, przedmiotów, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – Załącznik nr 4 do SIWZ,

— dowodów określających należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie.

Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane;

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby dysponujące następującymi kwalifikacjami zawodowymi:

1) kierownik projektu – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe,

— posiada wiedzę z zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem np. PRINCE 2 Foundation lub równoważny,

— pełnił funkcję kierownika projektu w okresie 5 lat przed terminem składania ofert w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na wykonaniu systemu informatycznego w technologii wielowarstwowej o wartości projektu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy;

2) analitycy biznesowi – minimum 2 osoby spełniające (każda) poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe,

— posiada znajomość języka UML oraz notacji BPMN,

— pełnił funkcję Analityka biznesowego w okresie 5 lat przed terminem składania ofert w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na wykonaniu systemu informatycznego o wartości projektu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto, w których to odpowiedzialny był za modelowanie procesów biznesowych, zbieranie i specyfikację wymagań biznesowych;

3) programiści – minimum 2 osoby spełniające (każda) poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe techniczne lub/i informatyczne,

— pełnił funkcję programisty w okresie 5 lat przed terminem składania ofert w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych obejmujących budowę i wdrożenie systemów informatycznych, opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami o wartości projektu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy;

4) architekci – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe techniczne lub/i informatyczne,

— w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełnił rolę architekta systemów informatycznych w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na wdrażaniu rozwiązań integrujących systemy informatyczne o wartości każdego z projektów nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy;

5) specjaliści ds. migracji danych – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe techniczne lub/i informatyczne,

— w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełnił rolę specjalisty ds. migracji danych odpowiedzialnego za migrację danych z innych systemów informatycznych przy realizacji przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektów informatycznych o wartości projektu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy;

6) testerzy – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe,

— posiada umiejętności potwierdzone certyfikatem ISTQB lub równoważnym,

— w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełnił rolę testera oprogramowania w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości projektu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto.

Jako certyfikat równoważny zamawiający rozumie posiadanie certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla otrzymania danego certyfikatu itp.

Zamawiający dopuszcza łączenie następujących ról w projekcie:

— kierownik projektu z architektem,

— programista z testerem,

— programista z Specjalistą ds. migracji danych.

(W przypadku podania wartości usługi w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu powierzenia tego zamówienia).

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa, POLSKA, sala konferencyjna, budynek A

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert odbędzie się poprzez użycie aplikacji dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego.

W przypadku problemów z otwarciem plików zawierających oferty proces otwarcia ofert może ulec wydłużeniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz w BIP Zamawiającego – Załącznik nr 10 do SIWZ.

Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania, opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający sugeruje złożenie oferty w formacie .pdf.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych zawartym na stronie: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne

Zamawiający uzna za dokument elektroniczny ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej, a następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN. Pozostałe informacje dot. wadium znajdują się w rozdziale IX SIWZ.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1. Zamawiający przewiduje wykluczenia z art. 24 ust. 5.

Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

— oświadczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 2 i 4 ustawy Wykonawca składa jedynie w JEDZ.

W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający zachęca wykonawców nienależących do żadnej grupy kapitałowej do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umowy, zgodnie z zapisami istotnych postanowień

umowy. Pozostałe informacje dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w rozdziale XVI SIWZ.

5. Informacje dot. projektu umowy znajdują się w rozdziale XVII SIWZ.

6. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i niewymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

7. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Przedmiotem ww. zamówień mogą być zwłaszcza dodatkowe moduły dla zamawianego programu lub inne programy z nim współdziałające. Jako cenę wyjściową przy wycenie ww. zamówień wykonawca przyjmie wycenioną w ofercie cenę za jedną roboczogodzinę w zakresie usług utrzymania, wsparcia technicznego i realizacji zleceń rozwojowych (etap II), a następnie wymnoży ją przez zakładaną (uzasadnioną pisemnie) liczbę godzin. Wyższa cena może być przyjęta po negocjacjach, w których wykonawca szczegółowo uzasadni na piśmie inną cenę. Zamawiający może wnioskować o cenę za jedną roboczogodzinę niższą niż wskazana na ofercie podając uzasadnienie. Wówczas wykonawca chcąc odmówić musi uzasadnić swoją decyzję.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2020