Services - 106831-2017

Afficher la vue résumée

22/03/2017    S57

Belgique-Anvers: Services juridiques

2017/S 057-106831

Avis de marché

Services

Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: AG VESPA
Adresse postale: Generaal Lemanstraat 55, bus 4
Ville: Antwerpen
Code postal: 2018
Pays: Belgique
Point(s) de contact: AG VESPA
À l'attention de: Mieke Francken
E-mail: mieke.francken@vespa.antwerpen.be
Téléphone: +32 32592830

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.agvespa.be

Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=265660

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: autonoom gemeentebedrijf
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
Autre: vastgoed, bouw en stadsprojecten
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Raamcontract juridische diensten.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 21: Services juridiques
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Antwerpen.

Code NUTS BE211 Arr. Antwerpen

II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
In het kader van de opdracht beoogt AG VESPA een raamovereenkomst te sluiten zoals bedoeld in artikel 3, 15° van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.6.2006 (hierna de „wet van 15.6.2006”). Met name wenst AG VESPA een raamcontract af te sluiten met meerdere dienstverleners met het doel voor een periode van 2 jaar, door beide partijen in onderling overleg of stilzwijgend verlengbaar met telkens nieuwe periodes van 2 jaar tot een maximum 6 jaar, de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, m.n. wat betreft de prijzen en de wijze van samenwerken. AG VESPA zal gedurende de looptijd van de overeenkomst deelopdrachten gunnen op basis van de in de raamovereenkomst opgenomen voorwaarden.
De mogelijke verlenging tot de duur van 6 jaar wordt verantwoord door de noodzaak om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen met advocaten die AG VESPA adviseren en vertegenwoordigen.
Deze opdracht betreft zowel de vertegenwoordiging in rechte van AG VESPA bij juridische geschillen (als eiser of verweerder) als het verlenen van juridisch advies en/of juridische begeleiding.
De opdracht is onderverdeeld in volgende percelen:
Perceel 1: vastgoed en bouw.
Perceel 2: projectstructurering.
Perceel 3: fiscaal recht.
Voor de percelen 1 en 2 is het de intentie van AG VESPA om een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere dienstverleners. Voor het perceel 3 is het de intentie van AG VESPA om een raamovereenkomst af te sluiten met 1 dienstverlener.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79100000 Services juridiques

II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8)Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux

Information sur les lots

Lot nº: 1 Intitulé: Perceel 1: vastgoed en bouw
1)Description succincte
Perceel 1: vastgoed en bouw.
Advies, bijstand en vertegenwoordiging van AG VESPA in vastgoed- en bouwdossiers, met name in geschillen of dreigende geschillen waarvan de waarde van de vordering overwegend zal liggen tussen de 500 euro en de 5 000 EUR en dit in hoofdzaak in de volgende rechtsdomeinen:
— huurrecht, waaronder woninghuur, bezettingen ter bede, handelshuur, huur van gemeen recht, domeinconcessies, en inclusief invorderingen;
— bouwrecht, met inbegrip van rechtstreekse vorderingen onderaannemers, gevolgen faillissement aannemer, uitvoeringsregels overheidsopdrachten;
— aansprakelijkheid, met inbegrip van burenhinderleer en bouwverzekeringen;
— koop-verkoop, waaronder aansprakelijkheid voor (verborgen) gebreken ten aanzien van kopers;
— verbintenissenrecht;
— Wetboek Economisch Recht (consumentenbescherming);
— zakenrecht (overdracht, erfpacht, opstal, vruchtgebruik);
— intellectueel eigendomsrecht in het kader van bouwprojecten.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79100000 Services juridiques

3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 2 Intitulé: Perceel 2: projectstructurering
1)Description succincte
Perceel 2: projectstructurering.
Advies, bijstand en vertegenwoordiging, met name inzake projectstructurering van vastgoed-, bouw- en stadsprojecten, en in hoofdzaak in de volgende rechtsdomeinen:
1/ Administratief recht:
Overheidsopdrachten (zowel plaatsing als uitvoering), publiek-private samenwerking, overheidscontracten/overheidshandelen in het algemeen.
Alsook (in mindere mate) in de volgende rechtsdomeinen:
— staatsteun, mededingingsrecht, subsidies, ESR-neutraliteit,
— ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht,
— openbaarheid van bestuur,
— onteigeningsrecht,
— gemeentedecreet/publiekrechtelijke verzelfstandiging.
2/ Burgerlijk recht:
— zakenrecht (met name erfpacht, opstal, vruchtgebruik, koop-verkoop, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, openbaar domein, zakelijke zekerheden),
— verbintenissenrecht en bijzondere contracten (met name huur en aanneming),
— aansprakelijkheid en verzekeringen (met name in het bouwrecht: burenhinderleer, bouwschade).
Alsook (in mindere mate) in de volgende rechtsdomeinen:
— vennootschappenrecht,
— faillissementsrecht en zekerheden in het algemeen.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79100000 Services juridiques

3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 3 Intitulé: Perceel 3: fiscaal recht
1)Description succincte
Perceel 3: fiscaal recht.
Advies, bijstand en vertegenwoordiging, met name inzake projectstructurering van vastgoed-, bouw- en stadsprojecten, en in hoofdzaak in de volgende rechtsdomeinen: vennootschapsbelasting / rechtspersonenbelasting, btw, registratiebelasting, roerende/onroerende voorheffing.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79100000 Services juridiques

3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)Information complémentaire sur les lots

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Op deze raamovereenkomst kan enkel worden ingeschreven door advocaten die hun stage hebben beëindigd en gedurende minstens 5 jaar zijn ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten. Er kan ook ingeschreven worden onder de vorm van of namens een advocatenassociatie of consortium. In dat geval moet 1 advocaat opgegeven worden als verantwoordelijke en vast aanspreekpunt voor AG VESPA, die zijn stage heeft beëindigd en gedurende minstens 5 jaar is ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten.
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
De kandidaat moet aantonen te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht, in de zin van artikel 72 van het KB Plaatsing.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring.
Hiertoe dient volgende informatie te worden aangeleverd:
— Curricula vitae: studie- en beroepskwalificaties van het voor de opdracht voorgestelde team:
Bij de beoordeling van deze kwalificaties wordt rekening gehouden met het curriculum vitae van alle advocaten in het team dat door de kandidaat voor deze raamovereenkomst wordt voorgesteld, met uitzondering van advocaten die hun stage nog niet beëindigd hebben en met een maximum van 5 teamleden voor het perceel 1, met een maximum van 10 teamleden voor het perceel 2 en met een maximum van 5 teamleden voor het perceel 3. Een beschrijving dient te worden gegeven van de opleiding, de voorkeurmaterie(s), seminaries, publicaties, enz. van de teamleden. Tevens wordt gevraagd om per perceel binnen het voorgestelde team een contactpersoon/enig aanspreekpunt op te geven voor de uitvoering van de opdracht (cf toelaatbaarheidseis hierboven).
Opmerking: indien in de aanvraag tot deelneming een curriculum vitae het maximum van 2 pagina's per persoon overschrijdt of het maximum aantal teamleden voor het betreffende perceel wordt overschreden, kan AG VESPA zich beperken tot het beoordelen van pagina 1 en 2 van het curriculum vitae respectievelijk de vooraan in het dossier voorgestelde teamleden en beslissen de overige pagina's niet in overweging te nemen bij de beoordeling.
— Referenties: referenties van de afgelopen 3 jaar van het voor de opdracht voorgestelde team:
De ervaring van de kandidaat in het betrokken rechtsdomein dient te worden aangetoond door het voorleggen van relevante referenties. Met name wordt gevraagd een lijst voor te leggen van alle vergelijkbare en representatieve opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar door de teamleden die voor de uitvoering van deze opdracht worden voorgesteld, waaruit een grondige ervaring en deskundigheid blijkt met betrekking tot de materie(s) vermeld bij de beschrijving van het betrokken perceel. Dit dient aangetoond te worden door opgave van de opdrachten (procedures, adviezen, enz.) met een omschrijving van de inhoud, periode van uitvoering en instanties/overheden/cliënten voor wie ze bestemd waren, evenals door welke advoca(a)t(en) deze opdrachten behandeld werden. Telkens wordt daarbij uitdrukkelijk vermeld of het gaat om een gerechtelijke procedure, een adviesdossier of een ander type van opdracht (bv. opmaak van een contract of administratief bestek). Deze opgave bevat maximum 20 pagina's per perceel. Daarnaast wordt de kandidaat gevraagd om voor 3 van deze referenties extra informatie mee te delen, waaronder een motivering waarom deze referenties relevant zijn voor het desbetreffende perceel van de opdracht.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée
Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre de certains types de procédures négociées) non
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om niet alle kandidaten die voldoen aan de selectievoorwaarden door te laten naar de gunningsfase, maar enkel de best gerangschikte kandidaten. Voor perceel 1 (vastgoed en bouw) en perceel 2 (projectstructurering) zullen er minimaal vijf (5) en maximaal tien (10) kandidaten geselecteerd en toegelaten worden tot de gunningsfase (voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn wiens aanvraag tot deelneming voldoet aan de uitsluitings-, toelaatbaarheids- en kwalitatieve selectiecriteria en behoudens in geval van een ex aequo). Voor perceel 3 (fiscaal recht) zullen er minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) kandidaten geselecteerd en toegelaten worden tot de gunningsfase (voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn wiens aanvraag tot deelneming voldoet aan de uitsluitings-, toelaatbaarheids- en kwalitatieve selectiecriteria en behoudens in geval van een ex aequo).
Doorselectie:
Indien het aantal geschikte kandidaten het aantal van respectievelijk vijf (5) of drie (3) voor het desbetreffende perceel overschrijdt, zal de aanbestedende overheid het aantal kandidaten selecteren aan de hand van een rangschikking. Dit klassement wordt opgesteld op basis van de volgende beoordelingsmethodiek:
Voor het perceel 1 (vastgoed en bouw):
Het selectiecriterium „curricula vitae” zal bij de opmaak van de rangschikking van geschikte kandidaten in rekening worden genomen als volgt (voor 40 % van de punten):
Voor de beoordeling van het selectiecriterium „curricula vitae” zal voor elke voor het des betreffende perceel geschikt bevonden kandidaat rekening worden gehouden met de volgende beoordelingselementen:
— mate waarin de kandidaat kan aantonen bijzondere kennis te hebben in de rechtsgebieden die relevant zijn voor het desbetreffende perceel (bv. publicaties, spreker op juridische seminaries, academische loopbaan, …);
— mate waarin de kandidaat kan aantonen bijzondere praktische ervaring te hebben naast aantoonbare theoretische kennis in de rechtsgebieden die relevant zijn voor het desbetreffende perceel (bv. tijdelijke inhouse ondersteuning van cliënten, relevante ervaring buiten de advocatuur, …).
Het selectiecriterium „referenties” zal bij de opmaak van de rangschikking van geschikte kandidaten in rekening worden genomen als volgt (voor 60 % van de punten):
Voor de beoordeling van het selectiecriterium „referenties” zal voor elke voor het des betreffende perceel geschikt bevonden kandidaat rekening worden gehouden met de volgende beoordelingselementen:
— de relevantie van de referentie;
— het concrete aandeel dat de kandidaat in het relevante aspect van de referentie heeft gehad.
De kandidaten die (niet) geselecteerd worden, zullen hiervan schriftelijk bericht ontvangen.
Voor het perceel 2 (projectstructurering) en voor het perceel 3 (fiscaal recht):
Het selectiecriterium „curricula vitae” zal bij de opmaak van de rangschikking van geschikte kandidaten in rekening worden genomen als volgt (voor 40 % van de punten):
Voor de beoordeling van het selectiecriterium „curricula vitae” zal voor elke voor het des betreffende perceel geschikt bevonden kandidaat rekening worden gehouden met de volgende beoordelingselementen:
— mate waarin de kandidaat kan aantonen bijzondere kennis te hebben in de rechtsgebieden die relevant zijn voor het desbetreffende perceel (bv. publicaties, spreker op juridische seminaries, academische loopbaan, …).
Het selectiecriterium „referenties” zal bij de opmaak van de rangschikking van geschikte kandidaten in rekening worden genomen als volgt (voor 60 % van de punten):
Voor de beoordeling van het selectiecriterium „referenties” zal voor elke voor het des betreffende perceel geschikt bevonden kandidaat rekening worden gehouden met de volgende beoordelingselementen:
— de relevantie van de referentie;
— het concrete aandeel dat de kandidaat in het relevante aspect van de referentie heeft gehad;
— de referenties worden eveneens positiever beoordeeld naargelang de kandidaat kan aantonen ervaring te hebben op het vlak van samenwerking met publiekrechtelijke overheden.
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
AG VESPA-JUR MFR-F02_0
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 21.4.2017 - 00:00
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
28.4.2017 - 00:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
néerlandais.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3)Informations complémentaires
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Raad van State
Adresse postale: Wetenschapsstraat 33
Ville: Brussel
Code postal: 1040
Pays: Belgique
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Adresse internet: http://http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17.3.2017