Services - 106831-2017

Afficher la vue résumée

22/03/2017    S57

België-Antwerpen: Juridische dienstverlening

2017/S 057-106831

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: AG VESPA
Postadres: Generaal Lemanstraat 55, bus 4
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: AG VESPA
Ter attentie van: Mieke Francken
E-mail: mieke.francken@vespa.antwerpen.be
Telefoon: +32 32592830

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.agvespa.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=265660

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: autonoom gemeentebedrijf
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Andere: vastgoed, bouw en stadsprojecten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract juridische diensten.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 21: Rechtskundige diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Antwerpen.

NUTS-code BE211 Arr. Antwerpen

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
In het kader van de opdracht beoogt AG VESPA een raamovereenkomst te sluiten zoals bedoeld in artikel 3, 15° van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.6.2006 (hierna de „wet van 15.6.2006”). Met name wenst AG VESPA een raamcontract af te sluiten met meerdere dienstverleners met het doel voor een periode van 2 jaar, door beide partijen in onderling overleg of stilzwijgend verlengbaar met telkens nieuwe periodes van 2 jaar tot een maximum 6 jaar, de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, m.n. wat betreft de prijzen en de wijze van samenwerken. AG VESPA zal gedurende de looptijd van de overeenkomst deelopdrachten gunnen op basis van de in de raamovereenkomst opgenomen voorwaarden.
De mogelijke verlenging tot de duur van 6 jaar wordt verantwoord door de noodzaak om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen met advocaten die AG VESPA adviseren en vertegenwoordigen.
Deze opdracht betreft zowel de vertegenwoordiging in rechte van AG VESPA bij juridische geschillen (als eiser of verweerder) als het verlenen van juridisch advies en/of juridische begeleiding.
De opdracht is onderverdeeld in volgende percelen:
Perceel 1: vastgoed en bouw.
Perceel 2: projectstructurering.
Perceel 3: fiscaal recht.
Voor de percelen 1 en 2 is het de intentie van AG VESPA om een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere dienstverleners. Voor het perceel 3 is het de intentie van AG VESPA om een raamovereenkomst af te sluiten met 1 dienstverlener.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79100000 Juridische dienstverlening

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Perceel 1: vastgoed en bouw
1)Korte beschrijving
Perceel 1: vastgoed en bouw.
Advies, bijstand en vertegenwoordiging van AG VESPA in vastgoed- en bouwdossiers, met name in geschillen of dreigende geschillen waarvan de waarde van de vordering overwegend zal liggen tussen de 500 euro en de 5 000 EUR en dit in hoofdzaak in de volgende rechtsdomeinen:
— huurrecht, waaronder woninghuur, bezettingen ter bede, handelshuur, huur van gemeen recht, domeinconcessies, en inclusief invorderingen;
— bouwrecht, met inbegrip van rechtstreekse vorderingen onderaannemers, gevolgen faillissement aannemer, uitvoeringsregels overheidsopdrachten;
— aansprakelijkheid, met inbegrip van burenhinderleer en bouwverzekeringen;
— koop-verkoop, waaronder aansprakelijkheid voor (verborgen) gebreken ten aanzien van kopers;
— verbintenissenrecht;
— Wetboek Economisch Recht (consumentenbescherming);
— zakenrecht (overdracht, erfpacht, opstal, vruchtgebruik);
— intellectueel eigendomsrecht in het kader van bouwprojecten.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79100000 Juridische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Perceel 2: projectstructurering
1)Korte beschrijving
Perceel 2: projectstructurering.
Advies, bijstand en vertegenwoordiging, met name inzake projectstructurering van vastgoed-, bouw- en stadsprojecten, en in hoofdzaak in de volgende rechtsdomeinen:
1/ Administratief recht:
Overheidsopdrachten (zowel plaatsing als uitvoering), publiek-private samenwerking, overheidscontracten/overheidshandelen in het algemeen.
Alsook (in mindere mate) in de volgende rechtsdomeinen:
— staatsteun, mededingingsrecht, subsidies, ESR-neutraliteit,
— ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht,
— openbaarheid van bestuur,
— onteigeningsrecht,
— gemeentedecreet/publiekrechtelijke verzelfstandiging.
2/ Burgerlijk recht:
— zakenrecht (met name erfpacht, opstal, vruchtgebruik, koop-verkoop, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, openbaar domein, zakelijke zekerheden),
— verbintenissenrecht en bijzondere contracten (met name huur en aanneming),
— aansprakelijkheid en verzekeringen (met name in het bouwrecht: burenhinderleer, bouwschade).
Alsook (in mindere mate) in de volgende rechtsdomeinen:
— vennootschappenrecht,
— faillissementsrecht en zekerheden in het algemeen.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79100000 Juridische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 3 Titel: Perceel 3: fiscaal recht
1)Korte beschrijving
Perceel 3: fiscaal recht.
Advies, bijstand en vertegenwoordiging, met name inzake projectstructurering van vastgoed-, bouw- en stadsprojecten, en in hoofdzaak in de volgende rechtsdomeinen: vennootschapsbelasting / rechtspersonenbelasting, btw, registratiebelasting, roerende/onroerende voorheffing.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79100000 Juridische dienstverlening

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Op deze raamovereenkomst kan enkel worden ingeschreven door advocaten die hun stage hebben beëindigd en gedurende minstens 5 jaar zijn ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten. Er kan ook ingeschreven worden onder de vorm van of namens een advocatenassociatie of consortium. In dat geval moet 1 advocaat opgegeven worden als verantwoordelijke en vast aanspreekpunt voor AG VESPA, die zijn stage heeft beëindigd en gedurende minstens 5 jaar is ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
De kandidaat moet aantonen te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht, in de zin van artikel 72 van het KB Plaatsing.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring.
Hiertoe dient volgende informatie te worden aangeleverd:
— Curricula vitae: studie- en beroepskwalificaties van het voor de opdracht voorgestelde team:
Bij de beoordeling van deze kwalificaties wordt rekening gehouden met het curriculum vitae van alle advocaten in het team dat door de kandidaat voor deze raamovereenkomst wordt voorgesteld, met uitzondering van advocaten die hun stage nog niet beëindigd hebben en met een maximum van 5 teamleden voor het perceel 1, met een maximum van 10 teamleden voor het perceel 2 en met een maximum van 5 teamleden voor het perceel 3. Een beschrijving dient te worden gegeven van de opleiding, de voorkeurmaterie(s), seminaries, publicaties, enz. van de teamleden. Tevens wordt gevraagd om per perceel binnen het voorgestelde team een contactpersoon/enig aanspreekpunt op te geven voor de uitvoering van de opdracht (cf toelaatbaarheidseis hierboven).
Opmerking: indien in de aanvraag tot deelneming een curriculum vitae het maximum van 2 pagina's per persoon overschrijdt of het maximum aantal teamleden voor het betreffende perceel wordt overschreden, kan AG VESPA zich beperken tot het beoordelen van pagina 1 en 2 van het curriculum vitae respectievelijk de vooraan in het dossier voorgestelde teamleden en beslissen de overige pagina's niet in overweging te nemen bij de beoordeling.
— Referenties: referenties van de afgelopen 3 jaar van het voor de opdracht voorgestelde team:
De ervaring van de kandidaat in het betrokken rechtsdomein dient te worden aangetoond door het voorleggen van relevante referenties. Met name wordt gevraagd een lijst voor te leggen van alle vergelijkbare en representatieve opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar door de teamleden die voor de uitvoering van deze opdracht worden voorgesteld, waaruit een grondige ervaring en deskundigheid blijkt met betrekking tot de materie(s) vermeld bij de beschrijving van het betrokken perceel. Dit dient aangetoond te worden door opgave van de opdrachten (procedures, adviezen, enz.) met een omschrijving van de inhoud, periode van uitvoering en instanties/overheden/cliënten voor wie ze bestemd waren, evenals door welke advoca(a)t(en) deze opdrachten behandeld werden. Telkens wordt daarbij uitdrukkelijk vermeld of het gaat om een gerechtelijke procedure, een adviesdossier of een ander type van opdracht (bv. opmaak van een contract of administratief bestek). Deze opgave bevat maximum 20 pagina's per perceel. Daarnaast wordt de kandidaat gevraagd om voor 3 van deze referenties extra informatie mee te delen, waaronder een motivering waarom deze referenties relevant zijn voor het desbetreffende perceel van de opdracht.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandeling
Sommige gegadigden zijn reeds geselecteerd (indien van toepassing in het kader van bepaalde soorten onderhandelingsprocedures) neen
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om niet alle kandidaten die voldoen aan de selectievoorwaarden door te laten naar de gunningsfase, maar enkel de best gerangschikte kandidaten. Voor perceel 1 (vastgoed en bouw) en perceel 2 (projectstructurering) zullen er minimaal vijf (5) en maximaal tien (10) kandidaten geselecteerd en toegelaten worden tot de gunningsfase (voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn wiens aanvraag tot deelneming voldoet aan de uitsluitings-, toelaatbaarheids- en kwalitatieve selectiecriteria en behoudens in geval van een ex aequo). Voor perceel 3 (fiscaal recht) zullen er minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) kandidaten geselecteerd en toegelaten worden tot de gunningsfase (voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn wiens aanvraag tot deelneming voldoet aan de uitsluitings-, toelaatbaarheids- en kwalitatieve selectiecriteria en behoudens in geval van een ex aequo).
Doorselectie:
Indien het aantal geschikte kandidaten het aantal van respectievelijk vijf (5) of drie (3) voor het desbetreffende perceel overschrijdt, zal de aanbestedende overheid het aantal kandidaten selecteren aan de hand van een rangschikking. Dit klassement wordt opgesteld op basis van de volgende beoordelingsmethodiek:
Voor het perceel 1 (vastgoed en bouw):
Het selectiecriterium „curricula vitae” zal bij de opmaak van de rangschikking van geschikte kandidaten in rekening worden genomen als volgt (voor 40 % van de punten):
Voor de beoordeling van het selectiecriterium „curricula vitae” zal voor elke voor het des betreffende perceel geschikt bevonden kandidaat rekening worden gehouden met de volgende beoordelingselementen:
— mate waarin de kandidaat kan aantonen bijzondere kennis te hebben in de rechtsgebieden die relevant zijn voor het desbetreffende perceel (bv. publicaties, spreker op juridische seminaries, academische loopbaan, …);
— mate waarin de kandidaat kan aantonen bijzondere praktische ervaring te hebben naast aantoonbare theoretische kennis in de rechtsgebieden die relevant zijn voor het desbetreffende perceel (bv. tijdelijke inhouse ondersteuning van cliënten, relevante ervaring buiten de advocatuur, …).
Het selectiecriterium „referenties” zal bij de opmaak van de rangschikking van geschikte kandidaten in rekening worden genomen als volgt (voor 60 % van de punten):
Voor de beoordeling van het selectiecriterium „referenties” zal voor elke voor het des betreffende perceel geschikt bevonden kandidaat rekening worden gehouden met de volgende beoordelingselementen:
— de relevantie van de referentie;
— het concrete aandeel dat de kandidaat in het relevante aspect van de referentie heeft gehad.
De kandidaten die (niet) geselecteerd worden, zullen hiervan schriftelijk bericht ontvangen.
Voor het perceel 2 (projectstructurering) en voor het perceel 3 (fiscaal recht):
Het selectiecriterium „curricula vitae” zal bij de opmaak van de rangschikking van geschikte kandidaten in rekening worden genomen als volgt (voor 40 % van de punten):
Voor de beoordeling van het selectiecriterium „curricula vitae” zal voor elke voor het des betreffende perceel geschikt bevonden kandidaat rekening worden gehouden met de volgende beoordelingselementen:
— mate waarin de kandidaat kan aantonen bijzondere kennis te hebben in de rechtsgebieden die relevant zijn voor het desbetreffende perceel (bv. publicaties, spreker op juridische seminaries, academische loopbaan, …).
Het selectiecriterium „referenties” zal bij de opmaak van de rangschikking van geschikte kandidaten in rekening worden genomen als volgt (voor 60 % van de punten):
Voor de beoordeling van het selectiecriterium „referenties” zal voor elke voor het des betreffende perceel geschikt bevonden kandidaat rekening worden gehouden met de volgende beoordelingselementen:
— de relevantie van de referentie;
— het concrete aandeel dat de kandidaat in het relevante aspect van de referentie heeft gehad;
— de referenties worden eveneens positiever beoordeeld naargelang de kandidaat kan aantonen ervaring te hebben op het vlak van samenwerking met publiekrechtelijke overheden.
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
AG VESPA-JUR MFR-F02_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21.4.2017 - 00:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
28.4.2017 - 00:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres: http://http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17.3.2017