Lieferungen - 10690-2017

11/01/2017    S7

Polen-Krakau: Teile für Eisenbahn- oder Straßenbahnlokomotiven oder rollendes Material; Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung

2017/S 007-010690

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Postanschrift: ul. Jana Brożka 3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-347
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@mpk.krakow.pl
Telefon: +48 122541019
Fax: +48 122541241
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mpk.krakow.pl
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: http://www.mpk.krakow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie i dostawa części środkowej niskopodłogowej do wagonu GT8S.

Referenznummer der Bekanntmachung: FZ-281-170/16
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34630000 Teile für Eisenbahn- oder Straßenbahnlokomotiven oder rollendes Material; Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa części środkowej niskopodłogowej (środkowego członu niskopodłogowego) do wagonów tramwajowego typu GT8S, zwanych dalej „członami” lub „przedmiotem zamówienia”, na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wykonania zamówienia (dostawy): MPK S.A w Krakowie., Stacja Obsługi i Remontów – ul. J. Brożka 7 w Krakowie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa części środkowej niskopodłogowej (środkowego członu niskopodłogowego) do wagonów tramwajowego typu GT8S, zwanych dalej „członami” lub „przedmiotem zamówienia”, na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. zamówienie podstawowe – tj. wykonanie i dostawa 6 sztuk środkowych członów niskopodłogowych,

2. zamówienie opcjonalne – tj. wykonanie i dostawa nie więcej niż 14 sztuk środkowych członów niskopodłogowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamówienie opcjonalne obejmuje wykonanie i dostawę nie więcej niż 14 sztuk środkowych członów niskopodłogowych.

Wskazanie zamówienia opcjonalnego nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia w całości lub w części, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu jego niezrealizowania w całości lub w części.

Decyzja o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

Realizacja zamówienia opcjonalnego odbywać się będzie na podstawie pisemnej informacji Zamawiającego złożonej Wykonawcy w terminie nie później niż do 31.8.2017. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia opcjonalnego Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w terminie nie później niż do 31.8.2017.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryterium udzielenia zamówienia, o którym mowa w sekcji II.2.5) jest cena -100 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm. – dalej ustawa lub ustawa Pzp) w związku z art. 133 ust. 4 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4, 8 ustawy

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1.aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ ESPD.

2.2 informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lub 14 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.3 informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy (podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.4 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż3miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.6 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

2.7 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.8 oświadczenia wykonawcy o niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych

2.9 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

2.10 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3.Dokument JEDZ – pkt. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 2.2-2.9

5.Dokument – pkt. 2.10., Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

6. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne może być wystawione dla poszczególnych wspólników lub dla samej spółki.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy zł).

Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

2.Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty z Sekcji III.1.1) pkt. 2.1 – 2.10 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących załącznik do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/02/2017
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/02/2017
Ortszeit: 10:00
Ort:

Centrum Konferencyjne MPK S.A. w Krakowie, parter budynku, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Informacje dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, z Sekcji III.1.1). niniejszego ogłoszenia składa:

1.1. w przypadku dokumentu, z Sekcji III.1.1). pkt. 2.2,2.3–informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.13, 14 i 21 ustawy;

1.2. w przypadku dokumentów z Sekcji III.1.1). pkt. 2.4., 2.5,2.6–dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w RozdzialeIII.1.1).pkt. 2.2 i 2.3, składa dokument, z pkt. 1.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Dokumenty, z pkt. 1.1. i 1.2 b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, z pkt. 1.2 a) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

II. Forma dokumentów

1.Oferta, wszelkie oświadczenia w tym JEDZ, oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. Pozostałe dokumenty, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III. Termin związania ofertą o którym mowa w pkt. IV 2.6 niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 225487701
Fax: +48 225487700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni

— jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/01/2017