Supplies - 106910-2021

Submission deadline has been amended by:  154625-2021
03/03/2021    S43

Romania-Gheorgheni: Protective gear

2021/S 043-106910

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Gheorgheni
National registration number: 4245070
Postal address: Piaţa Libertăţii nr. 27
Town: Gheorgheni
NUTS code: RO124 Harghita
Postal code: 535500
Country: Romania
Contact person: Emese Duka
E-mail: primaria@gheorgheni.ro
Telephone: +40 266364494
Fax: +40 266364753
Internet address(es):
Main address: www.gheorgheni.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114560
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziționarea materialelor de protecție sanitară (dezinfectanți, măști de protecție și viziere) în cadrul proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării situației de pandemie”

Reference number: 4245070/2020/2
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

În contextul pandemiei create de răspândirea noului coronavirsul SARS-CoV-2, au fost reglementate ipoteze în care, activitatea educațională se reia în cadrul unităților de învățământ. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activității educaționale, este nevoie de respectarea cu strictețe a măsurilor de protecție sanitară. Pentru atingerea acestui scop, autoritatea publică locală, urmărește asigurarea echipamentelor de protecție (măști și viziere) și a dezinfectanților pentru unitățile de învățământ preșcolar.

Având în vedere specificul dotărilor care urmează a fi achiziționate, autoritatea contractantă a hotărât lotizarea acestora, pentru a optimiza participarea operatorilor economici de profit la procedura de atribuire.

Loturile vor fi cuprinse din:

1. lotul nr. 1 – dezinfectanți – în valoare totală de 906 216,60 RON fără TVA;

2. lotul nr. 2 – materiale de protecție (măști de protecție și viziere) – în valoare totală de 432 518,40 RON fără TVA.

Note: *autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul precizat (15 zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 338 735.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul nr. 2 – Materiale de protecție (măști de protecție și viziere)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO124 Harghita
Main site or place of performance:

Unitățile de învățământ preșcolar din municipiul Gheorgheni, județul Harghita.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractantă urmărește achiziționarea următoarelor materiale de protecție:

— măști 718 464 de bucăți;

— viziere 120 de bucăți.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 432 518.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, componenta 1 – „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul nr. 1 – Dezinfectanți

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO124 Harghita
Main site or place of performance:

Unitățile de învățământ preșcolar din municipiul Gheorgheni, județul Harghita.

II.2.4)Description of the procurement:

Se urmărește achizitionarea următoarelor tipuri de dezinfectante:

— dezinfectant pentru podele – 1l 13 260 de bucăți;

— dezinfectant pentru suprafețe – 1 l 12.240 de bucăți;

— dezinfectant pentru mâini – 1 l 11 100 de bucăți.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 906 216.60 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, componenta 1 – „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2”

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința 1: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți si subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau, al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;

— alte documente edificatoare, după caz.

Cerința 2: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți, terți susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor și se va prezenta declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 60 Legea nr. 98/2016, odată cu depunerea ofertelor.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

— Csergő Tibor-András – primar;

— Len Emil - Balázs – viceprimar;

— Selyem-Hideg Norbert-Vencel – secretar general;

— Csavar Gábor – consilier local;

— Benedek Csaba – consilier local;

— Doboș Cornelia – consilier local;

— Kemenes Laszlo – consilier local;

— Erős Levente – consilier local;

— Bajkó László – consilier loca;

— Antal Szabolcs – consilier local;

— Orsolya-Henrietta Barabás – consilier local;

— Máyer Róbert– consilier local;

— Málnási Huba-István – consilier local;

— Keresztes Zsombor – consilier local;

— Kulcsár László – consilier local;

— Csergő Ottó – consilier local;

— Vadász Szatmári István – consilier local;

— Tusa Szilárd Lajos – consilier local;

— Béla Kolcsár – consilier local;

— Kiss Tibor – administrator Visoro Europe Inc S.R.L. – expert extern cooptat;

— Kis Attila – expert achiziții publice, Visoro Europe Inc S.R.L.

Notă: DUAE, împreună cu angajamentul ferm/acordul de subcontractare/ acordul de asociere se va prezenta și pentru fiecare terț susținător, subcontractant, asociat în parte ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Autoritatea contractanta pune la dispoziția operatorilor economici, formatul electronic al DUAE, prin accesarea serviciului on-line dedicat, integrat în platforma SICAP. Astfel, DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau să-l să șteargă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

În caz de asociere, se depune de către fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2. Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

Minimum level(s) of standards possibly required:

În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta odată cu oferta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Conform Notificării ANAP nr. 256/2016 se solicita tuturor ofertanților, să prezinte acordul de subcontractare odată cu oferta și DUAE până la data-limită a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probează cele asumate în acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic. Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Solicitări de clarificare/Întrebări/Comunicări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la aceeași secțiune. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160, 161 din Legea nr. 98/2016 și prevederile art. 103 alin. (2) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în „Solicitări de clarificare/ Întrebări/Comunicări”. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin instrucțiunile pentru ofertanți. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP secțiunea „Solicitări de clarificare/Întrebări/Comunicări” în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii. În conformitate cu modificările aduse Legii nr. 98/2016 prin OUG nr. 45/2018, autoritatea contractantă nu va transmite comunicări intermediare după fiecare fază a procesului de evaluare, ci o singură comunicare la finalul procesului de evaluare. Nota: modalitatea de departajare a ofertelor. Ofertele cu preț egal, se vor departaja prin depunerea unei noi propuneri financiare.

Clauză suspensivă. Intrarea în vigoare a prezentului contract de furnizare este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea finanțării nerambursabile necesare realizării proiectului.

UAT municipiul Gheorgheni depus o cerere de finanțare pentru finanțarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării situației de pandemie” prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, componenta 1 – „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, având codul Mysmis 148529”.

Potrivit documentelor proiectului, suma de 1 632 364,65 RON reprezintă suma solicitată a fi finanțată prin program.

Termenul estimat pentru semnarea contractului se va face în maximum cinci luni de la desemnarea ofertantului declarant câștigător (termen ce poate fi prelungit, cu aceeași durată, o singură dată).

În situația în care, indiferent de moti [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la CNSC. Termenele de depunere al contestației: sunt cele prevăzute conform Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Municipiul Gheorgheni
Postal address: Piața Libertății nr. 27, jud. Harghita
Town: Gheorgheni
Postal code: 535500
Country: Romania
E-mail: primaria@gheorgheni.ro
Telephone: +40 266364494
Fax: +40 266364753
Internet address: www.gheorgheni.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/02/2021